Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng my mặc tại Tổng cty dệt may VN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1496 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Lêi më ®Çu
Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ xuÊt khÈu vµ vai trß cña

Trang
6
8

xuÊt khÈu hµng may mÆc trong doanh nghiÖp
I. Kh¸i niÖm, c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu vµ vai trß cña xuÊt

8

khÈu
II. Vai trß cña xuÊt khÈu hµng may mÆc ®èi víi ViÖt Nam.

14

III. ThÞ trêng cho hµng may mÆc vµ xu híng nhËp khÈu hµng

16

may mÆc trªn thÕ giíi.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng kinh doanh xuÊt khÈu hµng may mÆc ë

29

Tæng C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam giai ®o¹n 1995-1998.
I. Nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t vÒ Tæng C«ng ty DÖt-May ViÖt Nam.

29

II. Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña Tæng C«ng ty

42

DÖt- May thêi kú 1995-1998.
III. ®¸nh gi¸ chung nh÷ng thµnh tùu vµ h¹n chÕ cña ho¹t

61

®éng xuÊt khÈu hµng may mÆc ë Tæng C«ng ty DÖt-May ViÖt
Nam.
Ch¬ng III: Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Èy m¹nh xuÊt

67

khÈu hµng may mÆc ë Tæng C«ng ty DÖt-May ViÖt Nam
trong thêi gian tíi.
I. TriÓn väng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña Tæng C«ng ty

67

trong thêi gian tíi.
II. Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu vÒ phÝa Tæng C«ng ty DÖt-May

73

ViÖt Nam.
III. Mét sè kiÕn nghÞ ChÝnh phñ.

80

KÕt luËn

86

Tµi liÖu tham kh¶o

88

2

Lêi më ®Çu

§Æc trng quan träng cña t×nh h×nh thÕ giíi ngµy nay lµ xu híng quèc tÕ
ho¸. NÒn kinh tÕ thÕ giíi ngµy cµng ph¸t triÓn, mçi níc dï lín hay nhá ®Òu
ph¶i tham gia vµo sù ph©n c«ng lao ®éng khu vùc vµ quèc tÕ. Ngµy nay kh«ng
mét d©n téc nµo cã thÓ ph¸t triÓn ®Êt níc m×nh mµ chØ b»ng tù lùc c¸nh sinh.
§Æc biÖt ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam th× viÖc nhËn thøc ®Çy
®ñ nh÷ng ®Æc trng quan träng nµy vµ øng dông vµo t×nh h×nh thùc tÕ ®Êt níc
cã tÇm quan träng h¬n bao giê hÕt. ë níc ta, Khi x¸c ®Þnh nh÷ng quan ®iÓm
lín vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a nhiÖm
kú kho¸ VII cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh “kiªn tr× chiÕn lîc híng m¹nh vÒ xuÊt
khÈu ®ång thêi thay thÕ nhËp khÈu nh÷ng s¶n phÈm trong níc s¶n xuÊt cã
hiÖu qu¶, ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt níc còng nh cña tõng vïng, tõng
nghµnh, tõng lÜnh vùc trong tõng thêi kú, kh«ng ngõng n©ng cao søc m¹nh
c¹nh tranh trªn thÞ trêng trong níc, thÞ trêng khu vùc vµ thÞ trêng thÕ giíi” .
Thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi do §¶ng khëi xíng vµ l·nh ®¹o, trong nh÷ng
n¨m qua th¬ng m¹i ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu bíc ®Çu quan träng,
gãp phÇn t¹o nªn nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c nÒn kinh tÕ - x· héi níc ta vµ vÞ thÕ
míi trªn thÞ trêng quèc tÕ. ViÖt Nam ®· thiÕt lËp ®îc nhiÒu mèi quan hÖ ngo¹i
giao víi nhiÒu níc, tiÕp tôc më réng ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng theo híng ®a d¹ng
ho¸, ®a ph¬ng ho¸, tÝch cùc héi nhËp vµo...
Môc lôc
Trang
Lêi më ®Çu
6
Ch¬ng I: Mét vÊn ®Ò luËn vÒ xuÊt khÈu vai trß cña
xuÊt khÈu hµng may mÆc trong doanh nghiÖp
8
I. Kh¸i niÖm, c h×nh thøc xt khÈu vai trß cña xuÊt
khÈu
8
II. Vai trß cña xt khÈu hµng may mÆc ®èi víi ViÖt Nam.
14
III. ThÞ trêng cho hµng may mÆc xu híng nhËp khÈu hµng
may mÆc trªn thÕ giíi.
16
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng kinh doanh xuÊt khÈu hµng may mÆc ë
Tæng C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam giai ®o¹n 1995-1998.
29
I. Nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t vÒ Tæng C«ng ty DÖt-May ViÖt Nam.
29
II. Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña Tæng C«ng ty
DÖt- May thêi kú 1995-1998.
42
III. ®¸nh gi¸ chung nh÷ng thµnh tùu vµ h¹n c cña ho¹t
®éng xuÊt khÈu hµng may mÆc ë Tæng C«ng ty DÖt-May ViÖt
Nam.
61
Ch¬ng III: Ph¬ng híng gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Èy m¹nh xuÊt
khÈu hµng may mÆc ë Tæng C«ng ty DÖt-May ViÖt Nam
trong thêi gian tíi.
67
I. TriÓn väng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña Tæng C«ng ty
trong thêi gian tíi.
67
II. Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu vÒ phÝa Tæng C«ng ty DÖt-May
ViÖt Nam.
73
III. Mét sè kiÕn nghÞ ChÝnh phñ.
80
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng my mặc tại Tổng cty dệt may VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng my mặc tại Tổng cty dệt may VN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng my mặc tại Tổng cty dệt may VN 9 10 489