Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng thủ công mỹ nghệ ở cty Artex HN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1428 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
XuÊt khÈu ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ, lµ
ph¬ng tiÖn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. ViÖc më réng xuÊt khÈu ®Ó t¨ng thu
nhËp ngo¹i tÖ cho tµi chÝnh, häc tËp kinh nghiÖm qu¶n lý, c«ng nghÖ, t¹o ®iÒu
kiÖn ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng vµ ph¸t huy néi lùc lµ môc tiªu quan träng nhÊt cña
chÝnh s¸ch th¬ng m¹i. Nhµ níc ®· vµ ®ang thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy c¸c
ngµnh kinh tÕ híng theo xuÊt khÈu, khuyÕn khÝch t nh©n më réng xuÊt khÈu ®Ó
gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ t¨ng doanh thu cho ®Êt níc.
§Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ s¶n xuÊt hµng TCMN sÏ mang l¹i lîi Ých to lín
kh«ng chØ vÒ kinh tÕ mµ cßn vÒ v¨n hãa, x· héi. Hµng TCMN ®em l¹i lîi nhuËn
sau khi xuÊt khÈu rÊt cao so víi nhiÒu nhãm hµng kh¸c. Bªn c¹nh ®ã, ph¸t triÓn
xuÊt khÈu hµng TCMN sÏ t¹o viÖc lµm cho rÊt nhiÒu lao ®éng gãp phÇn æn ®Þnh
kinh tÕ vµ lµm gi¶m tÖ n¹n x· héi. §ång thêi, më réng xuÊt khÈu hµng TCMN
cßn ý nghÜa giíi thiÖu víi b¹n bÌ thÕ giíi biÕt thªm vÒ nÒn v¨n hãa ViÖt Nam.
C«ng ty xuÊt nhËp khÈu hµng tiªu dïng vµ Thñ c«ng mü nghÖ Hµ Néi kÓ
tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay, c«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n th¨ng trÇm, cã lóc
tëng chõng nh kh«ng vùc dËy ®îc song víi sù nç lùc cè g¾ng kh«ng mÖt mái cña
Ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· tõng bíc æn ®Þnh vµ
ph¸t triÓn, ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh. Nhng kh«ng dõng l¹i ë nh÷ng g×
®¹t ®îc, c«ng ty xuÊt nhËp khÈu hµng tiªu dïng vµ Thñ c«ng mü nghÖ Hµ Néi
tiÕp tôc t×m tßi nghiªn cøu cho m×nh mét híng ®i thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o cho sù
tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty.
Trong bèi c¶nh nh vËy, t«i chän ®Ò tµi “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p trong
ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng TCMN t¹i c«ng ty Artex –Hµ Néi ” víi hy väng ®ãng
gãp mét sè ý kiÕn gióp ®Èy m¹nh h¬n viÖc XK hµng TCMN truyÒn thèng cña
ViÖt Nam ra níc ngoµi.
Ngoµi môc lôc, lêi më ®Çu vµ kÕt luËn ®Ò tµi ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t hµng TCMN ë ViÖt Nam vµ quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn
H§XK mÆt hµng nµy
-1-

Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu t¹i c«ng ty Artex- Hµ Néi
Ch¬ng III: Mét sè ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng
xuÊt khÈu cña c«ng ty.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Vò §øc Cêng, Ban l·nh ®¹o vµ c¸c c¸n bé,
c«ng nh©n viªn cña C«ng ty Artex Hµ Néi ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì t«i thùc hiÖn ®Ò
tµi nµy.
Do h¹n chÕ vÒ thêi gian còng nh n¨ng lùc nghiªn cøu, ®Ò tµi còng kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u tõ phÝa
thÇy c« vµ c¸c b¹n./.

-2-

Ch¬ng I
kh¸i q...
Lêi më ®Çu
XuÊt khÈu ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ,
ph¬ng tiÖn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. ViÖc réng xuÊt khÈu ®Ó t¨ng thu
nhËp ngo¹i tÖ cho tµi chÝnh, häc tËp kinh nghiÖm qu¶n lý, c«ng nghÖ, t¹o ®iÒu
kiÖn ph¸t triÓn c¬ së tÇng vµ ph¸t huy néi lùc lµ môc tiªu quan träng nhÊt cña
chÝnh s¸ch th¬ng m¹i. Nhµ níc ®· ®ang thùc hiÖn c¸c biÖn pp thóc ®Èy c¸c
ngµnh kinh híng theo xuÊt khÈu, khuyÕn khÝch t nh©n réng xuÊt khÈu ®Ó
gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ t¨ng doanh thu cho ®Êt níc.
§Èy m¹nh s¶n xuÊt s¶n xuÊt hµng TCMN mang l¹i lîi Ých to lín
kh«ng chØ kinh mµ cßn v¨n hãa, héi. Hµng TCMN ®em l¹i lîi nhuËn
sau khi xuÊt khÈu rÊt cao so víi nhiÒu nhãm hµng kh¸c. Bªn c¹nh ®ã, ph¸t triÓn
xuÊt khÈu hµng TCMN t¹o viÖc lµm cho rÊt nhiÒu lao ®éng gãp phÇn æn ®Þnh
kinh lµm gi¶m n¹n héi. §ång thêi, réng xuÊt khÈu hµng TCMN
cßn ý nghÜa giíi thiÖu víi b¹n bÌ thÕ giíi biÕt thªm vÒ nÒn v¨n hãa ViÖt Nam.
C«ng ty xuÊt nhËp khÈu hµng tiªu dïng Thñ c«ng nghÖ Néi
tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay, c«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n th¨ng trÇm, cã lóc
tëng chõng nh kh«ng vùc dËy ®îc song víi sù nç lùc cè g¾ng kh«ng mÖt mái cña
Ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· tõng bíc æn ®Þnh
ph¸t triÓn, ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh. Nhng kh«ng dõng l¹i ë nh÷ng
®¹t ®îc, c«ng ty xuÊt nhËp khÈu hµng tiªu dïng T c«ng mü nghÖ Néi
tiÕp tôc t×m tßi nghiªn cøu cho m×nh mét híng ®i thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o cho
tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty.
Trong bèi c¶nh nh vËy, t«i chän ®Ò tµi Thùc tr¹ng gi¶i ph¸p trong
ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng TCMN t¹i c«ng ty Artex Néi víi hy väng ®ãng
gãp mét sè ý kiÕn gióp ®Èy m¹nh h¬n viÖc XK hµng TCMN truyÒn thèng cña
ViÖt Nam ra níc ngoµi.
Ngoµi môc lôc, lêi më ®Çu vµ kÕt luËn ®Ò tµi ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t hµng TCMN ë ViÖt Nam quy tr×nh chøc thùc hiÖn
H§XK mÆt hµng nµy
-1-
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng thủ công mỹ nghệ ở cty Artex HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng thủ công mỹ nghệ ở cty Artex HN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng thủ công mỹ nghệ ở cty Artex HN 9 10 374