Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK lao động sang Đài Loan tại cty ĐT và TM

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1275 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Sinh viªn: Ph¹m DiÔm Ngäc – K37F3

Lêi më ®Çu
Ngµy nay, víi xu híng héi nhËp nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, ViÖt Nam
®ang trªn ®µ ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ - chÝnh trÞ nh»m t×m kiÕm cho
m×nh mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn trêng quèc tÕ.
Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hiÖn nay ®ang ®îc ®Æc biÖt chó träng bëi nã
mang l¹i cho nÒn kinh tÕ - x· héi níc ta nh÷ng bíc chuyÓn míi víi hiÖu qña râ
rÖt. Bªn c¹nh viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng chñ lùc nh: g¹o, cµ phª,
giµy dÐp, thuû s¶n, may mÆc... th× ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng l¹i ®Æc biÖt ®îc
quan t©m trong thêi gian gÇn ®©y. §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· coi ho¹t ®éng xuÊt
khÈu lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi, gãp phÇn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, gi¶i
quyÕt viÖc lµm, t¹o thu nhËp vµ n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho ngêi lao ®éng,
t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ cho ®Êt níc vµ t¨ng cêng quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ gi÷a níc ta víi c¸c níc.
Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc, c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng cßn gÆp
ph¶i nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc míi. Nhu cÇu vÒ viÖc lµm cña ngêi lao ®éng vµ
lîi Ých quèc gia ®ßi hái Nhµ níc vµ chÝnh b¶n th©n ngêi lao ®éng ph¶i cã nh÷ng
cè g¾ng, gi¶i ph¸p riªng ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qña vµ më réng ch¬ng
tr×nh lµm viÖc víi ngêi níc ngoµi ®Ó ngµy cµng cã thªm nhihÒu thÞ trêng míi ®Ó
xuÊt khÈu lao ®éng ®¹t kÕt qña cao.
§Ó ®i s©u nghiªn cøu vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng, em ®· chän ®Ò tµi
"Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu lao ®éng sang §µi Loan cña
C«ng ty cæ phÇn §Çu t vµ Th¬ng m¹i" lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña
m×nh. Néi dung chuyªn ®Ò ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ xuÊt khÈu lao ®éng
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu lao ®éng ë C«ng ty cæ phÇn §Çu t vµ
Th¬ng m¹i.
Ch¬ng III: Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lao
®éng ë C«ng ty cæ phÇn §Çu t vµ Th¬ng m¹i trong nh÷ng n¨m tíi.

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Sinh viªn: Ph¹m DiÔm Ngäc – K37F3

§©y lµ mét ®Ò tµi kh¸ míi mÎ nªn trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu, x©y dùng ®Ò
tµi em ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, nhng víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o
TS. Th©n Danh Phóc, cïng víi c¸c anh chÞ ë phßng xuÊt khÈu lao ®éng vµ
chuyªn gia cña C«ng ty cæ phÇn §Çu t vµ Th¬ng m¹i, còng nh qua qu¸ tr×nh t×m
tßi c¸c tµi liÖu phôc vô cho chuyªn ®Ò, em ®· x©y dùng nªn mét chuyªn ®Ò hoµn
chØnh. Tuy nhiªn, víi thêi gian, tr×nh ®é cßn h¹n chÕ vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cha
nhiÒu, em mong cã sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vÒ nh÷ng thiÕu sãt em m¾c
ph¶i.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Hµ Néi, ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 2005
Sinh viªn th...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn: Ph¹m DiÔm Ngäc K37F3
Lêi më ®Çu
Ngµy nay, víi xu híng héi nhËp nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, ViÖt Nam
®ang trªn ®µ ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng kinh - chÝnh trÞ nh»m t×m kiÕm cho
m×nh mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn trêng quèc tÕ.
Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hiÖn nay ®ang ®îc ®Æc biÖt c träng bëi
mang l¹i cho nÒn kinh- héi níc ta nh÷ng bíc chuyÓn míi víi hiÖu qña
rÖt. Bªn c¹nh viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng c lùc nh: g¹o, cµ phª,
giµy dÐp, thuû s¶n, may mÆc... th× ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng l¹i ®Æc biÖt ®îc
quan t©m trong thêi gian gÇn ®©y. §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· coi ho¹t ®éng xuÊt
khÈu mét ho¹t ®éng kinh - héi, gãp phÇn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, gi¶i
quyÕt viÖc lµm, t¹o thu nhËp n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho ngêi lao ®éng,
t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ cho ®Êt níc vµ t¨ng cêng quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ gi÷a n-
íc ta víi c¸c níc.
Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc, c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng cßn gÆp
ph¶i nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc míi. Nhu cÇu viÖc lµm cña ngêi lao ®éng
lîi Ých quèc gia ®ßi hái Nhµ níc vµ chÝnh b¶n th©n ngêi lao ®éng ph¶i nh÷ng
g¾ng, gi¶i ph¸p riªng ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qña vµ më réng ch¬ng
tr×nh lµm viÖc víi ngêi níc ngoµi ®Ó ngµy cµng thªm nhihÒu thÞ trêng míi ®Ó
xuÊt khÈu lao ®éng ®¹t kÕt qña cao.
§Ó ®i s©u nghiªn cøu ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng, em ®· chän ®Ò tµi
"Thùc tr¹ng gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu lao ®éng sang §µi Loan cña
C«ng ty phÇn §Çu t Th¬ng m¹i" lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña
m×nh. Néi dung chuyªn ®Ò ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ xuÊt khÈu lao ®éng
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu lao ®éng ë C«ng ty phÇn §Çu t
Th¬ng m¹i.
Ch¬ng III: Ph¬ng híng gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lao
®éng ë C«ng ty cæ phÇn §Çu t vµ Th¬ng m¹i trong nh÷ng n¨m tíi.
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK lao động sang Đài Loan tại cty ĐT và TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK lao động sang Đài Loan tại cty ĐT và TM - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK lao động sang Đài Loan tại cty ĐT và TM 9 10 518