Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK lao động

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1503 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Sau gÇn 20 n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ, tõ mét nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp
sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, theo ®Þnh híng X· héi chñ nghÜa vµ cã sù qu¶n lý cña Nhµ
níc, nÒn kinh tÕ níc nhµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu quan träng bíc ®Çu, song còng
chØ ®¸p øng ®îc mét phÇn tríc nh÷ng nhu cÇu cÊp thiÕt cña x· héi, ®Æc biÖt lµ nhu cÇu
viÖc lµm do tû lÖ thÊt nghiÖp gia t¨ng tõ chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ vµ bïng næ d©n sè.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, xuÊt khÈu lao ®éng ®· trë thµnh mét ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc ta. Tõ khi ra ®êi vµ ph¸t
triÓn ®Õn nay ®· ®îc h¬n 20 n¨m, xuÊt khÈu lao ®éng ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng
thµnh tùu ®¸ng kÓ, song bªn c¹nh ®ã, vÉn cßn tån t¹i nhiÒu h¹n chÕ vµ nh÷ng th¸ch
thøc míi. Víi søc Ðp néi t¹i vÒ viÖc lµm, nguyÖn väng cña ngêi lao ®éng vµ lîi Ých
Quèc gia, ®ßi hái ph¶i ®îc ®Èy m¹nh vµ n©ng cao hiÖu qu¶, kÓ c¶ sè lîng lÉn chÊt lîng
cña ch¬ng tr×nh xuÊt khÈu lao ®éng, hiÖn t¹i còng nh trong nh÷ng n¨m tíi. Nh»m ®a
lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng lªn mét tÇm cao míi, t¬ng xøng víi vÞ trÝ vµ vai trß quan
träng cña nã.
Trong ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh kinh tÕ níc ta hiÖn nay vµ xu híng héi nhËp kinh tÕ
quèc tÕ, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng ViÖt Nam hay thùc chÊt lµ ®a nhiÒu lao ®éng
ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi lµ mét ho¹t ®éng cÇn thiÕt. Sau qu¸ tr×nh
häc tËp, nghiªn cøu vµ ®i thùc tËp, lµ mét sinh viªn t«i nhËn thøc s©u s¾c r»ng: XuÊt
khÈu lao ®éng qu¶ thùc lµ mét vÊn ®Ò míi, rÊt khã vµ phøc t¹p; ®ang ®îc §¶ng, Nhµ
níc vµ toµn X· héi quan t©m, coi ®ã lµ mét trong 4 ngµnh kinh tÕ quan träng cña ®Êt
níc. Víi lý do ®ã t«i ®· lùa chän ®Ò tµi “ Mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh vµ n©ng
cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu lao ®éng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tíi” lµm ®Ò tµi cho
LuËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh, nh»m gãp phÇn lµm râ thªm vÒ mÆt lý luËn vµ ®¸p øng
yªu cÇu thùc tiÔn còng nh nh÷ng yªu cÇu míi ®èi víi xuÊt khÈu lao ®éng trong nh÷ng
n¨m tíi.
LuËn v¨n tèt nghiÖp

1

• §èi tîng nghiªn cøu:
§èi tîng nghiªn cøu cña LuËn v¨n lµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng ViÖt Nam hay
thùc chÊt lµ viÖc ®a ngêi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi.
• Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:
LuËn v¨n sö dông mét sè c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu chñ yÕu sau:
- Ph¬ng ph¸p biÖn chøng.
- Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch.
- Ph¬ng ph¸p thèng kª to¸n.
- Ph¬ng ph¸p chuyªn gia, ®iÒu tra kh¶o nghiÖm tæng kÕt thùc tiÔn.
• Néi dung nghiªn cøu:
- X©y dùng c¬ së lý luËn vÒ viÖc ®Èy m¹nh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña xuÊt khÈu lao
®éng ViÖt Nam.
- ...
Lêi nãi ®Çu
Sau gÇn 20 n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ, tõ mét nÒn kinhtËp trung quan liªu bao cÊp
sang nÒn kinh thÞ trêng, theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa qu¶n cña Nhµ
níc, nÒn kinh níc nhµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu quan träng bíc ®Çu, song còng
chØ ®¸p øng ®îc mét phÇn tríc nh÷ng nhu cÇu cÊp thiÕt cña x· héi, ®Æc biÖt nhu cÇu
viÖc lµm do tû lÖ thÊt nghiÖp gia t¨ng tõ chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ vµ bïng næ d©n sè.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, xuÊt khÈu lao ®éng ®· trë thµnh mét ho¹t ®éng kinh -
héi quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc ta. khi ra ®êi ph¸t
triÓn ®Õn nay ®· ®îc h¬n 20 n¨m, xuÊt khÈu lao ®éng ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng
thµnh tùu ®¸ng kÓ, song bªn c¹nh ®ã, vÉn cßn tån t¹i nhiÒu h¹n chÕ nh÷ng th¸ch
thøc míi. Víi søc Ðp néi t¹i viÖc lµm, nguyÖn väng cña ngêi lao ®éng lîi Ých
Quèc gia, ®ßi hái ph¶i ®îc ®Èy m¹nh vµ n©ng cao hiÖu qu¶, kÓ c¶ sè lîng lÉn chÊt lîng
cña ch¬ng tr×nh xuÊt khÈu lao ®éng, hiÖn t¹i còng nh trong nh÷ng n¨m tíi. Nh»m ®a
lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng lªn mét tÇm cao míi, t¬ng xøng víi trÝ vµ vai trß quan
träng cña nã.
Trong ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh kinh níc ta hiÖn nay xu híng héi nhËp kinh
quèc tÕ, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng ViÖt Nam hay thùc chÊt ®a nhiÒu lao ®éng
ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi lµ mét ho¹t ®éng cÇn thiÕt. Sau qu¸ tr×nh
häc tËp, nghiªn cøu ®i thùc tËp, mét sinh viªn t«i nhËn thøc s©u s¾c r»ng: XuÊt
khÈu lao ®éng qu¶ thùc mét vÊn ®Ò míi, rÊt khã phøc t¹p; ®ang ®îc §¶ng, Nhµ
níc toµn héi quan t©m, coi ®ã lµ mét trong 4 ngµnh kinh quan träng cña ®Êt
níc. Víi do ®ã t«i ®· lùa chän ®Ò tµi Mét biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh n©ng
cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu lao ®éng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tíi lµm ®Ò tµi cho
LuËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh, nh»m gãp phÇn lµm thªm mÆt luËn ®¸p øng
yªu cÇu thùc tiÔn còng nh nh÷ng yªu cÇu míi ®èi víi xuÊt khÈu lao ®éng trong nh÷ng
n¨m tíi.
LuËn v¨n tèt nghiÖp
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK lao động - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK lao động 9 10 627