Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK tại cty Thanh Bình htc

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1244 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

Khoa KT & KDQT

Danh môc b¶ng biÓu
- S¬ ®å 1: Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty Thanh B×nh HTC.
- B¶ng 1: Kim ng¹ch nhËp khÈu cña c«ng ty( 2001- 2003).
- B¶ng 2: C¬ cÊu c¸c mÆt hµng nhËp khÈu.
- B¶ng 3: ThÞ trêng nhËp khÈu cña c«ng ty.
- B¶ng 4: ThÞ phÇn cña c«ng ty theo miÒn ë ViÖt Nam.
- B¶ng 5: Doanh thu cña Hai c«ng ty.

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp

Khoa KT & KDQT
lêi nãi ®Çu.

Trong xu thÕ héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay, níc ta ®· cã chñ
tr¬ng më cöa kinh tÕ víi c¸c níc trªn thÕ giíi. C¸c lo¹i hµng hãa ®· ®îc
xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu nhiÒu h¬n ( kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu lu«n t¨ng
theo c¸c n¨m). Níc ta lµ mét níc ®ang ph¸t triÓn nªn thÕ m¹nh xuÊt khÈu
chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng n«ng nghiÖp, c¸c s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp
nhÑ nh hµng dÖt may, giÇy dÐp... Vµ nhËp khÈu c¸c mÆt hµng c«ng nghiÖp
nÆng, c¸c mÆt hµng kü thuËt cao nh m¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ míi... ®Ó
phôc vô cho s¶n xuÊt, cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc.
Vµ nhµ níc ta cã chñ tr¬ng ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh héi nhËp víi nÒ kinh tÕ thÕ
giíi, th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu th× chung ta sÏ hiÓu biÕt h¬n vÒ
c¸c níc mµ chung ta giao dÞch.
Trong c¸c mÆt hµng nhËp khÈu hiÖn nay cña níc ta cã mét sè
mÆt hµng chóng ta phô thuéc qu¸ nhiÒu vµo thÞ tr êng níc ngoµi. Nh mÆt
hµng s¾t thÐp nhËp khÈu võa qua ®· t¨ng lªn gÊp 1,5 lÇn, tríc ®ã kho¶ng
mét n¨m chóng ta vÉn cßn ®ang ø ®äng rÊt nhiÒu thÐp trong c¸c nhµ
m¸y s¶n xuÊt thÐp. Víi lý do nµy em ®· quyÕt ®Þnh chän c«ng ty Thanh
B×nh HTC ®Ó viÕt chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. C«ng ty Thanh B×nh
HTC lµ chuyªn nhËp khÈu c¸c mÆt hµng thÐp c«ng nghiÖp vÒ ®Ó ph©n
phèi vµ chÕ biÕn cho thÞ trêng trong níc. Nh vËy c«ng ty võa ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc th¬ng m¹i võa ho¹t ®éng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®Ó t¨ng
kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Do ®ã em ®· chän ®Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp lµ:
“mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu vµ n©ng cao søc
c¹nh tranh hµng ho¸ t¹i c«ng ty thanh b×nh htc.”

2

Chuyªn ®Ò thùc tËp

Khoa KT & KDQT

Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c c« chó, anh chÞ trong c«ng ty Thanh
B×nh HTC vµ thÇy gi¸o Th.s Bïi Huy Nhîng ®· híng dÉn vµ gióp ®ì em
hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
Sinh viªn:
Mai Hoµng Tïng.

3

Chuyªn ®Ò thùc tËp

Khoa KT & KDQT

Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nhËp
khÈu hµng ho¸.
1.1. Kh¸i niÖm, chøc n¨ng vµ vai trß cña nhËp khÈu hµng ho¸.
1.1.1. Kh¸i niÖm nhËp khÈu.
* Kh¸i niÖm: NhËp khÈu lµ viÖc mua b¸n vµ trao ®æi hµng ho¸ dÞch
vô cña níc nµy víi níc kh¸c, trong giao dÞch dïng ngo¹i tÖ cña mét níc
hay mét ngo¹i tÖ ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp Khoa KT & KDQT
Danh môc b¶ng biÓu
- S¬ ®å 1: Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty Thanh B×nh HTC.
- B¶ng 1: Kim ng¹ch nhËp khÈu cña c«ng ty( 2001- 2003).
- B¶ng 2: C¬ cÊu c¸c mÆt hµng nhËp khÈu.
- B¶ng 3: ThÞ trêng nhËp khÈu cña c«ng ty.
- B¶ng 4: ThÞ phÇn cña c«ng ty theo miÒn ë ViÖt Nam.
- B¶ng 5: Doanh thu cña Hai c«ng ty.
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK tại cty Thanh Bình htc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK tại cty Thanh Bình htc - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK tại cty Thanh Bình htc 9 10 658