Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK tại cty Volex VN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1570 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

§¹i häc kinh tÕ quèc d©n

lêi më ®Çu
Trong ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi theo chÝnh s¸ch më cöa, ®a nÒn
kinh tÕ níc ta héi nhËp vµo sù ph¸t triÓn chung cña khu vùc vµ thÕ giíi, §¶ng vµ
Nhµ níc ta ®· kh¼ng ®Þnh “ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt nam trong giai ®o¹n
nµy lµ híng vÒ xuÊt khÈu, thay thÕ nhËp khÈu”. ViÖt nam víi chÝnh s¸ch ®a ph¬ng
ho¸ vµ ®a d¹ng ho¸ quan hÖ quèc tÕ ®· tõng bíc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ th¬ng
m¹i khu vùc vµ toµn cÇu. ViÖt nam hiÖn nay ®· lµ thµnh viªn cña ASEAN, APEC,
ASEM... ®· ký hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i víi Mü vµ cè g¾ng ®Õn n¨m 2005 ViÖt nam sÏ
lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña Tæ chøc Th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO).
Kh«ng thÓ phñ nhËn r»ng trong thêi gian qua, nguån vèn ®Çu t níc ngoµi ®·
vµ ®ang gãp phÇn quan träng gióp cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam tõng bíc chuyÓn
m×nh vµ héi nhËp vµo víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Trong ®ã luång vèn ®Çu
t trùc tiÕp níc ngoµi th«ng qua c¸c doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi t¹i ViÖt
Nam ®· vµ ®ang t¨ng lªn nhanh chãng. Kh«ng chØ tÝnh ®Õn nguån lùc vÒ tµi chÝnh
mµ c¶ c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i còng ®îc chuyÓn vµo ViÖt Nam. Trong rÊt nhiÒu c¸c
doanh nghiÖp níc ngoµi ®ã th× c«ng ty TNHH Volex lµ mét ®iÓn h×nh. §©y lµ mét
c«ng ty 100% vèn níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, s¶n xuÊt xuÊt khÈu nh÷ng hµng ho¸
thiÕt bÞ truyÒn dÉn, lµ mÆt hµng rÊt míi phôc vô cho thÞ trêng hµng ho¸ c«ng nghÖ
th«ng tin ®iÖn tö mµ ViÖt Nam cha s¶n xuÊt ®îc.
Theo xu híng ph¸t triÓn m¹ng líi c«ng nghÖ th«ng tin ®iÖn tö nh hiÖn nay
th× thÞ trêng ViÖt Nam cÇn ph¶i cã c¸c mÆt hµng ®ã ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu cña
thÞ trêng ®iÖn tö viÔn th«ng. ChÝnh v× vËy, vai trß cña c«ng ty TNHH Volex lµ v«
cïng quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt xuÊt khÈu hµng
ho¸ thiÕt bÞ ®iÖn cña c«ng ty tríc hÕt lµ ®Ó phôc vô cho nhu cÇu thÞ trêng trong níc
v× ®©y lµ s¶n phÈm mµ c¸c c«ng ty trong níc cha s¶n xuÊt ®îc vµ tiÕp sau ®ã lµ ®Ó
xuÊt khÈu ra thÞ trêng níc ngoµi. ViÖc nghiªn cøu ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ ®a ra
gi¶i ph¸p ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng nµy ph¸t triÓn lµ mét vÊn ®Ò mang tÝnh cÊp thiÕt
®èi víi c«ng ty hiÖn nay. Do vËy em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi : “Thùc tr¹ng vµ
Lª Thuú Linh

1

Kinh tÕ quèc tÕ 42

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

§¹i häc kinh tÕ quèc d©n

gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty TNHH
Volex ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh héi nhËp Kinh tÕ Quèc tÕ” lµm ®Ò tµi nghiªn
cøu cho Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh.
Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy lµ dùa trªn nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §¹i häc kinh tÕ quèc d©n
lêi më ®Çu
Trong ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh héi theo chÝnh s¸ch cöa, ®a nÒn
kinh níc ta héi nhËp vµo ph¸t triÓn chung cña khu vùc thÕ giíi, §¶ng
Nhµ níc ta ®· kh¼ng ®Þnh “ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh ViÖt nam trong giai ®o¹n
nµy híng xuÊt khÈu, thay thÕ nhËp khÈu”. ViÖt nam víi chÝnh s¸ch ®a ph¬ng
ho¸ ®a d¹ng ho¸ quan quèc ®· tõng bíc héi nhËp vµo nÒn kinh th¬ng
m¹i khu vùc toµn cÇu. ViÖt nam hiÖn nay ®· thµnh viªn cña ASEAN, APEC,
ASEM... ®·hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i víi Mü vµ g¾ng ®Õn n¨m 2005 ViÖt nam sÏ
lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña Tæ chøc Th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO).
Kh«ng thÓ phñ nhËn r»ng trong thêi gian qua, nguån vèn ®Çu t níc ngoµi ®·
®ang gãp phÇn quan träng gióp cho nÒn kinh ViÖt Nam tõng bíc chuyÓn
m×nh héi nhËp vµo víi nÒn kinh tÕ khu vùc thÕ giíi. Trong ®ã luång vèn ®Çu
t trùc tiÕp níc ngoµi th«ng qua c¸c doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi t¹i ViÖt
Nam ®· ®ang t¨ng lªn nhanh chãng. Kh«ng chØ tÝnh ®Õn nguån lùc tµi chÝnh
mµ c¶ c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i còng ®îc chuyÓn vµo ViÖt Nam. Trong rÊt nhiÒu c¸c
doanh nghiÖp níc ngoµi ®ã th× c«ng ty TNHH Volex mét ®iÓn h×nh. §©y mét
c«ng ty 100% vèn níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, s¶n xuÊt xuÊt khÈu nh÷ng hµng ho¸
thiÕt truyÒn dÉn, mÆt hµng rÊt míi phôc cho thÞ trêng hµng ho¸ c«ng nghÖ
th«ng tin ®iÖn tö mµ ViÖt Nam cha s¶n xuÊt ®îc.
Theo xu híng ph¸t triÓn m¹ng líi c«ng nghÖ th«ng tin ®iÖn nh hiÖn nay
th× thÞ trêng ViÖt Nam cÇn ph¶i c¸c mÆt hµng ®ã ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu cña
thÞ trêng ®iÖn viÔn th«ng. ChÝnh vËy, vai trß cña c«ng ty TNHH Volex
cïng quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt xuÊt khÈu hµng
ho¸ thiÕt bÞ ®iÖn cña c«ng ty tríc hÕt lµ ®Ó phôc vô cho nhu cÇu thÞ trêng trong níc
®©y n phÈm c¸c c«ng ty trong níc cha s¶n xuÊt ®îc tiÕp sau ®ã ®Ó
xuÊt khÈu ra thÞ trêng níc ngoµi. ViÖc nghiªn cøu ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®a ra
gi¶i ph¸p ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng nµy ph¸t triÓn mét vÊn ®Ò mang tÝnh cÊp thiÕt
®èi víi c«ng ty hiÖn nay. Do vËy em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò i : Thùc tr¹ng vµ
Lª Thuú Linh Kinh tÕ quèc tÕ 42
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK tại cty Volex VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK tại cty Volex VN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK tại cty Volex VN 9 10 441