Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK thị lợn ở Tổng cty chăn nuôi VN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1291 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Môc lôc..................................................................................................1
Lêi nãi ®Çu.............................................................................................3
Ch¬ng I. Lý luËn vÒ xuÊt khÈu..............................................................5
I. Lý luËn vÒ xuÊt khÈu...........................................................................5
I.1. Kh¸i niÖm vÒ xuÊt khÈu.............................................................5
I.2. C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu.............................................................5
I.3. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu................................................9
I.4. Nh÷ng biÖn ph¸p më réng xuÊt khÈu.......................................11
II. Vai trß cña ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn ë ViÖt Nam................19
Ch¬ng II Thùc tr¹ng t×nh h×nh ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn ë tæng
c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam................................................................21
I. Giíi thiÖu vÒ Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam .............................21
I.1. VÒ c¬ cÊu tæ chøc:....................................................................21
I.2. VÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý v¨n phßng Tæng c«ng ty
ch¨n nu«i ViÖt Nam ......................................................................22
I.3. Chøc n¨ng nhiÖm vô, ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu cña
Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i VN:.........................................................24
II. T×nh h×nh ch¨n nu«i lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam......28
II.1. Khã kh¨n.................................................................................28
II.2. T×nh h×nh ch¨n nu«i lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam.
29
III. T×nh h×nh xuÊt khÈu thÞt lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam
30

1

III.1. T×nh h×nh xuÊt khÈu thÞt lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt
Nam tõ n¨m 1996 - 1999................................................................30
III.2. Nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ cña viÖc xuÊt khÈu thÞt lîn..........33
Ch¬ng III. Nh÷ng biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn
ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam...................................................36
I. Ph¬ng híng ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam trong
giai ®o¹n 2000 - 2005...........................................................................36
I.1. VÒ ch¨n nu«i............................................................................36
I.2. VÒ xuÊt nhËp khÈu.....................................................
Môc lôc
Môc lôc..................................................................................................1
Lêi nãi ®Çu.............................................................................................3
Ch¬ng I. Lý luËn vÒ xuÊt khÈu..............................................................5
I. Lý luËn vÒ xuÊt khÈu...........................................................................5
I.1. Kh¸i niÖm vÒ xuÊt khÈu.............................................................5
I.2. C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu.............................................................5
I.3. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu................................................9
I.4. Nh÷ng biÖn ph¸p më réng xuÊt khÈu.......................................11
II. Vai trß cña ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn ë ViÖt Nam................19
Ch¬ng II Thùc tr¹ng t×nh h×nh ch¨n nu«i xuÊt khÈu thÞt lîn ë tæng
c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam................................................................21
I. Giíi thiÖu vÒ Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam .............................21
I.1. VÒ c¬ cÊu tæ chøc:....................................................................21
I.2. c¬ cÊu chøc m¸y qu¶n lý v¨n phßng Tæng c«ng ty
ch¨n nu«i ViÖt Nam ......................................................................22
I.3. Chøc n¨ng nhiÖm vô, ngµnh nghÒ kinh doanh c u cña
Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i VN:.........................................................24
II. T×nh h×nh ch¨n nu«i lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam......28
II.1. Khã kh¨n.................................................................................28
II.2. T×nh h×nh ch¨n nu«i lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam.
29
III. T×nh h×nh xuÊt khÈu thÞt lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam
30
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK thị lợn ở Tổng cty chăn nuôi VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK thị lợn ở Tổng cty chăn nuôi VN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK thị lợn ở Tổng cty chăn nuôi VN 9 10 71