Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK thuỷ sản tại VN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 962 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay trªn thÕ giíi ®ang cã nhiÒu biÕn ®éng ,c¸c cuéc khñng ho¶ng x¶y
ra trong khu vùc t×nh tr¹ng khñng bè ë nhiÒu quèc gia ,c¸c cuéc chiÕn
tranh...Lµ mét quèc gia ®i theo con ®êng x· héi chñ nghÜa , ®øng tríc bèi
c¶nh kinh tÕ vµ chÝnh trÞ phøc t¹p nh vËy ,ViÖt nam cÇn ph¶i cã nh÷ng ®èi
s¸ch thÝch hîp vµ kÞp thêi song vÉn kh«ng quªn nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ .
Gièng nh nhiÒu quèc gia ®ang ph¸t triÓn kh¸c , ViÖt nam rÊt coi träng xuÊt
khÈu , lÊy xuÊt khÈu lµm nÒn t¶ng , thu ngo¹i tÖ nh»m ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ
trong níc , kiÕn thiÕt vµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng . Tuy nhiªn do kinh tÕ cßn
l¹c hËu , tr×nh ®é kÜ thuËt cßn non kÐm nªn c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt
nam chñ yÕu chØ lµ c¸c mÆt hµng n«ng s¶n , cã gi¸ trÞ kinh tÕ thÊp...Víi u thÕ
lµ mét quèc gia ven biÓn , giµu tiÒm n¨ng vÒ thñy s¶n , cã thÓ nãi thñy s¶n lµ
mét mÆt hµng xuÊt khÈu ®em l¹i gi¸ trÞ kinh tÕ lín , do ®ã tõ l©u thñy s¶n ®·
gi÷ mét vai trß quan träng trong lÜnh vùc xuÊt khÈu cña níc ta , nhËn thøc ®îc ®iÒu nµy , nhµ níc ta ®· cã nh÷ng ®iÒu chØnh vµ ®Çu t thÝch hîp nh»m ®Èy
m¹nh sù ph¸t triÓn cña ngµnh . Cho ®Õn nay sau khi tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇm
, ngµnh thñy s¶n níc ta ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ ,víi kim ng¹ch
xuÊt khÈu t¨ng liªn thôc theo tõng n¨m , vµ lu«n hoµn thµnh vît møc kÕ
ho¹ch ®îc giao . Cã thÓ nãi ngµnh thñy s¶n ®· trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ
then chèt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n . Song kh«ng thÓ phñ nhËn r»ng ngµnh
thñy s¶n ViÖt Nam cßn tån t¹i nhiÒu bÊt cËp cÇn ph¶i kh¾c phôc , ®Æc biÖt
trong vÊn ®Ò c¶i t¹o nu«i trång vµ chÕ biÕn thñy s¶n ...Sau ®©y lµ mét sè
nh÷ng ph©n tÝch vµ gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng còng nh n¨ng lùc c¹nh
tranh cña ngµnh trong thêi gian tíi ......

-1-

I/ xuÊt khÈu thñy s¶n viÖt nam tiÒm n¨ng vµ thùc tr¹ng
A. ®¸nh gi¸ vÒ tiÒm n¨ng cña nghµnh thñy s¶n –
nh÷ng lîi thÕ vµ khã kh¨n
1 . TiÒm n¨ng vµ u thÕ
ViÖt nam lµ ®Êt níc n»m trong b¸n ®¶o Trung Ên , ®ù¬c thiªn nhiªn phó
cho nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn nghµnh thuû s¶n. Víi bê biÓn dµi h¬n
3200 km tr¶i dµi suèt 13 vÜ ®é B¾c Nam t¹o nªn sù kh¸c nhau râ rÖt vÒ c¸c vïng
khÝ hËu ,thêi tiÕt ,chÕ ®é thuû häc ....Ven bê cã nhiÒu ®¶o ,vïng vÞnh vµ hµng v¹n
hÐcta ®Çm ph¸ , ao hå s«ng ngßi néi ®Þa ,thªm vµo ®ã l¹i cã u thÕ vÒ vÞ trÝ n»m ë
n¬i giao lu cña c¸c ng trêng chÝnh , ®©y lµ khu vùc ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã tr÷ lîng h¶i
s¶n lín, phong phó vÒ chñng lo¹i vµ nhiÒu ®Æc s¶n quÝ . ViÖt nam cã thÕ m¹nh vÒ
khai th¸c vµ nu«i trång thuû s¶n trªn c¶ 3 vïng níc mÆn, ngät ,lî. Khu vùc ®Æ...
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay trªn thÕ giíi ®ang nhiÒu biÕn ®éng ,c¸c cuéc khñng ho¶ng x¶y
ra trong khu vùc t×nh tr¹ng khñng ë nhiÒu quèc gia ,c¸c cuéc chiÕn
tranh...Lµ mét quèc gia ®i theo con ®êng héi c nghÜa , ®øng tríc bèi
c¶nh kinh tÕ chÝnh trÞ phøc t¹p nh vËy ,ViÖt nam cÇn ph¶i nh÷ng ®èi
s¸ch thÝch hîp kÞp thêi song vÉn kh«ng quªn nhiÖm ph¸t triÓn kinh .
Gièng nh nhiÒu quèc gia ®ang ph¸t triÓn kh¸c , ViÖt nam rÊt coi träng xuÊt
khÈu , lÊy xuÊt khÈu lµm nÒn t¶ng , thu ngo¹i tÖ nh»m ph¸t triÓn nÒn kinh
trong níc , kiÕn thiÕt x©y dùng c¬ tÇng . Tuy nhiªn do kinh cßn
l¹c hËu , tr×nh ®é thuËt cßn non kÐm nªn c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt
nam chñ yÕu chØ c¸c mÆt hµng n«ng s¶n , gi¸ trÞ kinh tÕ thÊp...Víi u thÕ
mét quèc gia ven biÓn , giµu tiÒm n¨ng thñy s¶n , thÓ nãi thñy s¶n lµ
mét mÆt hµng xuÊt khÈu ®em l¹i gi¸ trÞ kinh lín , do ®ã l©u thñy s¶n ®·
gi÷ mét vai trß quan träng trong lÜnh vùc xuÊt khÈu cña níc ta , nhËn thøc ®-
îc ®iÒu nµy , nhµ níc ta ®· nh÷ng ®iÒu chØnh ®Çu t thÝch hîp nh»m ®Èy
m¹nh sù ph¸t triÓn cña ngµnh . Cho ®Õn nay sau khi tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇm
, ngµnh thñy s¶n níc ta ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng ,víi kim ng¹ch
xuÊt khÈu t¨ng liªn thôc theo tõng n¨m , lu«n hoµn thµnh vît møc
ho¹ch ®îc giao . thÓ i ngµnh thñy s¶n ®· trë thµnh mét ngµnh kinh
then chèt trong nÒn kinh quèc d©n . Song kh«ng thÓ pnhËn r»ng ngµnh
thñy s¶n ViÖt Nam cßn tån t¹i nhiÒu bÊt cËp cÇn ph¶i kh¾c phôc , ®Æc biÖt
trong vÊn ®Ò c¶i t¹o nu«i trång chÕ biÕn thñy s¶n ...Sau ®©y mét
nh÷ng ph©n tÝch gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng còng nh n¨ng lùc c¹nh
tranh cña ngµnh trong thêi gian tíi ......
- 1 -
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK thuỷ sản tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK thuỷ sản tại VN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK thuỷ sản tại VN 9 10 383