Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK tổng hợp tại cty Cung ứng tàu biển Quảng Ninh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1501 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi c¶m ¬n !
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Kinh Doanh
Quèc TÕ - Trêng §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n Hµ Néi ®· t¹o ®iÒu
kiÖn cho t«i c¬ së ®Ó thùc hiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c C« c¸c Chó c¸c Anh lµm viÖc
t¹i C«ng ty cung øng tÇu biÓn Qu¶ng Ninh ®· chØ dÉn gióp ®ì T«i
trong thêi gian thùc tËp lµm quen víi c«ng viÖc, trªn c¬ së ®ã T«i ®·
hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy.
T«i xin ch©n thµnh bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi
PGS. TS : NguyÔn ThÞ Hêng ®· giao ®Ò tµi vµ tËn t×nh híng dÉn T«i
trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy.

Lêi Më §Çu
Ho¹t ®éng th¬ng m¹i ra ®êi rÊt sím trong lÞch sö ph¸t triÓn x· héi
loµi ngêi. Qua c¸c thêi kú ph¸t triÓn trong tõng khu vùc, mçi quèc gia trªn
thÕ giíi, ho¹t ®éng th¬ng m¹i lu«n tån t¹i ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh vai trß
kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña nã trong mäi nÒn kinh tÕ ®Æc biÖt trong giai ®o¹n
hiÖn nay ngµnh th¬ng m¹i ph¸t triÓn m¹nh mÏ, c¶ vÒ chiÒu réng lÉn bÒ s©u,
nhê tiÕn bé cña khoa häc - kü thuËt c«ng nghÖ tin häc... c¸c quèc gia trªn
ThÕ giíi tuú hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn, c¨n cø thuËn lîi khã kh¨n nhu cÇu cña
tõng quèc gia m×nh ®Òu cã nh÷ng chÝnh s¸ch riªng phï hîp ®Ó thóc ®Èy th¬ng m¹i.
NÒn kinh tÕ níc ta sau mét thêi kú dµi h¹n bÞ h¹n chÕ bëi c¬ chÕ
qu¶n lý kinh tÕ tËp trung, bao cÊp, l¹i chÞu hËu qu¶ cña c¸c cuéc chiÕn tranh
kÐo dµi, tiÒm lùc kinh tÕ yÕu kÐm, tµi nguyªn thiªn nhiªn bÞ h¹n chÕ, bé
m¸y c¸c c¸n bé qu¶n lý tõ h¹ tÇng c¬ së ®Õn thîng tÇng kiÕn tróc tr×nh ®é
thÊp kÐm, kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu ph¸t triÓn cña ®Êt níc. §¶ng vµ nhµ
nø¬c ®· nhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy vµ ®· phÇn nµo ®· ®a ra nh÷ng c¬ chÕ
kinh tÕ míi, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong níc ho¹t ®éng,
ph¸t triÓn.
Qu¶ng Ninh lµ mét tØnh cã nhiÒu thuËn lîi bëi tiÒm n¨ng kinh tÕ ®a
d¹ng, ®ã lµ vïng c«ng nghiÖp khai th¸c than, cã tr÷ lîng lín, cã c¶ng biÓn,
cã cöa khÈu biªn giíi th«ng th¬ng víi Trung Quèc, c¸c ngµnh n«ng, l©m,
ng nghiÖp ®Òu cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn,ngoµi ra Qu¶ng
Ninh cßn lµ n¬i nÕu biÕt khai th¸c tèt sÏ thu hót ®îc nhiÒu nhµ ®Çu t trong
vµ ngoµi níc.
Trong bèi c¶nh nãi trªn, C«ng ty cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh lµ
doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Së th¬ng m¹i Qu¶ng Ninh, ®îc thµnh lËp

tõ n¨m 1992. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, C«ng ty ®· tr¶i qua nh÷ng
bíc th¨ng trÇm, song ®îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c ngµnh tõ Trung ¬ng
®Õn ®Þa ph¬ng vµ b»ng sù cè g¾ng cña l·nh ®¹o, tËp thÓ CBCNV C«ng ty
Cung øng tµu biÓn ...
Lêi c¶m ¬n !
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬nc thÇy gi¸o trong khoa Kinh Doanh
Quèc TÕ - Trêng §¹i Häc Kinh Quèc D©n Néi ®· t¹o ®iÒu
kiÖn cho t«i c¬ së ®Ó thùc hiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c C« c¸c Chó c¸c Anh lµm viÖc
t¹i C«ng ty cung øng tÇu biÓn Qu¶ng Ninh ®· chØ dÉn gióp ®ì T«i
trong thêi gian thùc tËp lµm quen víi c«ng viÖc, trªn c¬ së ®ã T«i ®·
hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy.
T«i xin ch©n thµnh bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi
PGS. TS : NguyÔn ThÞ Hêng ®· giao ®Ò tµi tËn t×nh híng dÉn T«i
trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy.
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK tổng hợp tại cty Cung ứng tàu biển Quảng Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK tổng hợp tại cty Cung ứng tàu biển Quảng Ninh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK tổng hợp tại cty Cung ứng tàu biển Quảng Ninh 9 10 163