Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK uỷ thác ở cty TOCONTAP

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1136 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Lêi më ®Çu
Ch¬ng Kh¸i niÖm chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu
1. Kh¸i niÖm vÒ ho¹t ®éng XNK uû th¸c
2. Néi dungvµ ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng XNK uû th¸c
3. C¸c v¨n b¶n cña Nhµ níc ®iÒu chØnh XNK uû th¸c
4. C¸c nghiÖp vô cña ho¹t ®éng XNK uû th¸c
5. Hîp ®ång uû th¸c XNK
Ho¹t ®éng XNK uû th¸c ë C«ng ty TOCONTAP
A. Vµi nÐt vÒ C«ng ty TOCONTAP vµ t×nh h×nh XNK uû th¸c ë C«ng ty
trong mÊy n¨m qua
1. Gíi thiÖu tãm t¾t vÒ C«ng ty TOCONTAP
2. C¬ cÊu tæ chøc ë C«ng ty TOCONTAP
3. T×nh h×nh XNK nãi chung va XNK uû th¸c ë C«ng ty trong mÊy n¨m qua
B. Thùc hiÖn hîp ®ång XNK uû th¸c ë C«ng ty TOCONTAP
1. Giao dÞch
2. Chµo hµng, ®Æt hµng
3. §µm ph¸n
4. Ký kÕt hîp ®ång ngo¹i
5. Ký kÕt hîp ®ång XNK uû th¸c
6. KiÓm tra chÊt lîng
7. Thuª tÇu lu cíc
8. Lµm thñ tôc h¶i quan
9. Giao nhËn hµng víi tÇu
10. LËp bé chøng tõ thanh to¸n
11. Gi¶i quyÕt tranh chÊp nÕu cã
12. Thanh lý hîp ®ång
C¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ XNK uû th¸c ë C«ng ty TOCONTAP Hµ
néi
1. C«ng t¸c nghiªn cøu vµ th©m nh©p thÞ trêng
2. C«ng t¸c båi dìng vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c c¸n bé trong
C«ng ty
3. C«ng t¸c khuyÕn khÝch nguån tµi chÝnh C«ng ty
4. ¦u nhîc ®iÓm vµ mét sè kiªn nghÞ
KÕt luËn

1

Lêi më ®Çu
Kinh tÕ ViÖt Nam®ãng vai trß lµ mét bé phËn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi
vµ cña cac mèi quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ , nÒn kinh tÕ níc ta tÊt yÕu ph¶i chÞu
nh÷ng sù t¸c ®éng cña mäi sù biÕn ®éng trªn thÕ giíi vµ còng nh c¸c mèi
quan hÖkinh tÕ quèc tÕ ®ã. §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ viÖc tham gia vµo c¸c
quan hÖ kinh tÕ ®ã lµ ®iÒu cÇn thiªt vµ mang tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cã lîi
cho viÖc ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ dan téc tham gia, trong ®ã cã
ViÖt Nam.

Ch¬ng I : Kh¸i qu¸t chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt
nhËp khÈu uû th¸c
I. Kh¸i niÖm ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu uû th¸c :
Kh¸i niÖm vÒ xuÊt nhËp khÈu uû th¸c gi÷a c¸c ph¸p nh©n trong n íc®·
®îc bé th¬ng m¹i quy ®Þnh cô thÓ trong Th«ng t sè18/TT – BTM cña Bé
trëng Bé th¬ng m¹i ký ngµy 28/8/1998 ban hµnh qui chÕ xuÊt nhËp khÈu
uû th¸c gi÷a c¸c ph¸p nh©n trong níc nh sau:
XuÊt nhËp khÈu uû th¸c lµ ho¹t ®éng dich vô th ¬ng m¹i díi h×nh thøc
thuª vµ nhËn lµm dÞch vô xuÊt nhËp khÈu ho¹t ®éng nµy ® îc thùc hiÖn trªn
c¬ së hîp ®ång uû th¸c xuÊt khÈu hoÆc nhËp khÈu gi÷a c¸c doanh nghiÖp,
phï hîp víi nh÷ng qui ®Þnh cña ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ.
II. Néi dung vµ ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu uû th¸c
1. VÒ chñ thÓ:
Chñ thÓ uû th¸c xuÊt khÈu , nhËp khÈu:
TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp cã giÊy phÐp kinh doanh trong níc vµ hoÆc
giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®Ò...
Môc lôc
Lêi më ®Çu
Ch¬ng Kh¸i niÖm chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu
1. Kh¸i niÖm vÒ ho¹t ®éng XNK uû th¸c
2. Néi dungvµ ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng XNK uû th¸c
3. C¸c v¨n b¶n cña Nhµ níc ®iÒu chØnh XNK uû th¸c
4. C¸c nghiÖp vô cña ho¹t ®éng XNK uû th¸c
5. Hîp ®ång uû th¸c XNK
Ho¹t ®éng XNK uû th¸c ë C«ng ty TOCONTAP
A. Vµi nÐt vÒ C«ng ty TOCONTAP vµ t×nh h×nh XNK uû th¸c ë C«ng ty
trong mÊy n¨m qua
1. Gíi thiÖu tãm t¾t vÒ C«ng ty TOCONTAP
2. C¬ cÊu tæ chøc ë C«ng ty TOCONTAP
3. T×nh h×nh XNK nãi chung va XNK uû th¸c ë C«ng ty trong mÊy n¨m qua
B. Thùc hiÖn hîp ®ång XNK uû th¸c ë C«ng ty TOCONTAP
1. Giao dÞch
2. Chµo hµng, ®Æt hµng
3. §µm ph¸n
4. Ký kÕt hîp ®ång ngo¹i
5. Ký kÕt hîp ®ång XNK uû th¸c
6. KiÓm tra chÊt lîng
7. Thuª tÇu lu cíc
8. Lµm thñ tôc h¶i quan
9. Giao nhËn hµng víi tÇu
10. LËp bé chøng tõ thanh to¸n
11. Gi¶i quyÕt tranh chÊp nÕu cã
12. Thanh lý hîp ®ång
C¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ XNK uû th¸c ë C«ng ty TOCONTAP Hµ
néi
1. C«ng t¸c nghiªn cøu vµ th©m nh©p thÞ trêng
2. C«ng t¸c båi dìng vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c c¸n bé trong
C«ng ty
3. C«ng t¸c khuyÕn khÝch nguån tµi chÝnh C«ng ty
4. ¦u nhîc ®iÓm vµ mét sè kiªn nghÞ
KÕt luËn
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK uỷ thác ở cty TOCONTAP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK uỷ thác ở cty TOCONTAP - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK uỷ thác ở cty TOCONTAP 9 10 50