Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK và chuyển dịch cơ cấu XK tại VN 

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1590 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Môc lôc
Môc lôc............................................................................................................1
Lêi më ®Çu......................................................................................................2
Ch¬ng
1
mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ xuÊt khÈu Vµ
chuyÓn dÞch c¬ cÊu xuÊt khÈu.........................................................5
1.1. Vai trß ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi
theo híng héi nhËp................................................................................................5
1.1.1. Kh¸i niÖm xuÊt khÈu.................................................................................5
1.1.2. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu..............................................................5
1.2. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu trong qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn kinh tÕ ViÖt Nam..........................................................................................9
1.2.1. Kh¸i niÖm c¬ cÊu xuÊt khÈu.....................................................................9
1.2.2. Ph©n lo¹i c¬ cÊu xuÊt khÈu.....................................................................10
1.2.3. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu..................................13
1.3. Nh÷ng c¨n cø cã tÝnh khoa häc cña viÖc x¸c ®Þnh c¬ cÊu xuÊt khÈu........16
1.2.4. Chñ nghÜa träng th¬ng (Mercantisme)..................................................16
1.2.5. Quan ®iÓm cña Adam Smith (1723 - 1790) vµ häc thuyÕt lîi thÕ tuyÖt
®èi (Abosolite advantage).................................................................................16
1.2.6. M« h×nh David Ricardo vµ häc thuyÕt lîi thÕ so s¸nh (Comperative
advantage)..........................................................................................................16
1.2.7. M« h×nh ngo¹i th¬ng cña häc thuyÕt Heckscher - Ohlin (H - O).........17
1.4. Nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng ®Õn sù ®æi míi c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu ë ViÖt
Nam...................................................................................................................... 18
1.4.1. ¶nh hëng cña tù do ho¸ th¬ng m¹i ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng
ho¸ ë ViÖt Nam..................................................................................................18
1.4.2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn viÖc ®æi míi c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu......21

Ch¬ng
2
Thùc tr¹ng xuÊt khÈu vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu hµng
xuÊt khÈu ViÖt Nam trong thêi gian qua..................................
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Môc lôc
Môc lôc............................................................................................................1
Lêi më ®Çu......................................................................................................2
Ch¬ng 1
mét vÊn ®Ò b¶n xuÊt khÈu
chuyÓn dÞch c¬ cÊu xuÊt khÈu.........................................................5
1.1. Vai trß ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh - héi
theo híng héi nhËp................................................................................................5
1.1.1. Kh¸i niÖm xuÊt khÈu.................................................................................5
1.1.2. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu..............................................................5
1.2. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi cÊu hµng xuÊt khÈu trong q tr×nh ph¸t
triÓn kinh tÕ ViÖt Nam..........................................................................................9
1.2.1. Kh¸i niÖm c¬ cÊu xuÊt khÈu.....................................................................9
1.2.2. Ph©n lo¹i c¬ cÊu xuÊt khÈu.....................................................................10
1.2.3. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu..................................13
1.3. Nh÷ng c¨n cø cã tÝnh khoa häc cña viÖc x¸c ®Þnh c¬ cÊu xuÊt khÈu........16
1.2.4. Chñ nghÜa träng th¬ng (Mercantisme)..................................................16
1.2.5. Quan ®iÓm cña Adam Smith (1723 - 1790) häc thuyÕt lîi thÕ tuyÖt
®èi (Abosolite advantage).................................................................................16
1.2.6. M« h×nh David Ricardo häc thuyÕt i t so s¸nh (Comperative
advantage)..........................................................................................................16
1.2.7. M« h×nh ngo¹i th¬ng cña häc thuyÕt Heckscher - Ohlin (H - O).........17
1.4. Nh÷ng yÕu ¶nh hëng ®Õn ®æi i cÊu hµng xuÊt khÈu ë ViÖt
Nam......................................................................................................................18
1.4.1. ¶nh hëng a do ho¸ th¬ng m¹i ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng
ho¸ ë ViÖt Nam..................................................................................................18
1.4.2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn viÖc ®æi míi c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu......21
Ch¬ng 2
Thùc tr¹ng xuÊt khÈu chuyÓn dÞch cÊu hµng
xuÊt khÈu ViÖt Nam trong thêi gian qua................................28
2.1. Tæng quan t×nh h×nh xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n
1991 - 2003...........................................................................................................28
2.1.1. Giai ®o¹n 1991 - 1995..............................................................................29
2.1.2. Giai ®o¹n 1996 - 2000..............................................................................30
2.1.3. Giai ®o¹n 2001 - 2003..............................................................................31
2.1.4. §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam giai ®o¹n 1991
- 2003..................................................................................................................36
NguyÔn ThÞ BÝch Liªn - K45 KT§N
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK và chuyển dịch cơ cấu XK tại VN  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK và chuyển dịch cơ cấu XK tại VN  - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK và chuyển dịch cơ cấu XK tại VN  9 10 37