Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XNK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty XNK hàng TCMN Thăng Long

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1252 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vò ThÞ Ngäc

1

A3-K38-KTNT

Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay, ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng nãi chung vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi
riªng ®ãng vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi níc
®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam.
Hµng thñ c«ng mü nghÖ ®ang lµ mét trong mêi ngµnh cã gi¸ trÞ xuÊt
khÈu lín nhÊt ë ViÖt Nam. XuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ hµng n¨m mang
l¹i gi¸ trÞ ngo¹i tÖ lín cho nÒn kinh tÕ quèc gia ®ång thêi còng gãp phÇn t¹o
c«ng ¨n viÖc lµm cho mét lîng lín ngêi n«ng d©n trong thêi gian n«ng nhµn.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña hoat ®éng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü
nghÖ, sau qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ mü nghÖ Th¨ng
Long, em ®· chän ®Ò tµi: “ Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng thñ
c«ng mü nghÖ t¹i c«ng ty XuÊt nhËp khÈu Mü nghÖ Th¨ng Long” ®Ó viÕt
b¶n thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp.
Néi dung cña b¶n thu ho¹ch nµy gåm cã 3 phÇn:
Ch¬ng 1. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty XuÊt nhËp khÈu Mü nghÖ Th¨ng
Long (ARTEX Th¨ng Long)
Ch¬ng 2. Thực trạng xuất khẩu hàng thủ c«ng mỹ nghệ (TCMN)
tại C«ng ty ARTEX Thăng Long.
Ch¬ng 3. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu
hµng thñ c«ng mü nghÖ t¹i C«ng ty ARTEX Th¨ng Long.
Môc tiªu nghiªn cøu cña b¶n thu ho¹ch nµy lµ nh»m ®¸nh gi¸ thùc
tr¹ng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña C«ng ty vµ tõ ®ã t×m ra c¸c gi¶i
ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ t¹i C«ng ty.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn t«i ®· sö dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng
hîp, thèng kª vµ ph¬ng ph¸p t duy logic kÕt hîp víi thùc tiÔn ®Ó nghiªn cøu
hoµn thµnh b¶n thu ho¹ch nµy.
Do tr×nh ®é, kinh nghiÖm thùc tÕ vµ thêi gian cßn h¹n chÕ nªn b¶n thu ho¹ch
nµy kh«ng tr¸nh khái cßn cã nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý
cña c¸c c« chó, anh chÞ, c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

Thu hoach thùc tËp tèt nghiÖp

Vò ThÞ Ngäc

2

A3-K38-KTNT

Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty XuÊt nhËp khÈu Mü
nghÖ th¨ng long (ARTEX Th¨ng Long)
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty ARTEX
Th¨ng Long.
Tªn gäi chÝnh: C«ng ty XuÊt nhËp khÈu Mü nghÖ Th¨ng Long.
Tªn giao dÞch: ARTEX Th¨ng Long.
Trô së chÝnh: 164 T«n §øc Th¾ng – Hµ Néi.
E-mail: artexthanglong@fpt.vn
Tµi kho¶n tiÒn göi USD: 011.100.001.14539 – Ng©n hµng C«ng th¬ng
ViÖt Nam, 23 Phan Chu Trinh, Hµ Néi
Tµi kho¶n tiÒn göi VN§: 011370078802 – Ng©n hµng C«ng th¬ng
ViÖt Nam, 23 Phan Chu Trinh, Hµ Néi.
C«ng ty XuÊt nhËp khÈu Mü nghÖ Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp
Nhµ níc thuéc Bé Th¬ng m¹i vµ tÝnh cho tíi nay c«ng ty ®· ho¹t ®éng ®...
Vò ThÞ Ngäc A3-K38-KTNT
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay, ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng nãi chung ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi
riªng ®ãng vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi níc
®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam.
Hµng thñ c«ng nghÖ ®ang mét trong mêi ngµnh gi¸ trÞ xuÊt
khÈu lín nhÊt ë ViÖt Nam. XuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ hµng n¨m mang
l¹i gi¸ trÞ ngo¹i lín cho nÒn kinh quèc gia ®ång thêi còng gãp phÇn t¹o
c«ng ¨n viÖc lµm cho mét lîng lín ngêi n«ng d©n trong thêi gian n«ng nhµn.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña hoat ®éng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng
nghÖ, sau qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ nghÖ Th¨ng
Long, em ®· chän ®Ò tµi: Mét gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng thñ
c«ng nghÖ t¹i c«ng ty XuÊt nhËp khÈu nghÖ Tng Long ®Ó viÕt
b¶n thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp.
Néi dung cña b¶n thu ho¹ch nµy gåm cã 3 phÇn:
Ch¬ng 1. Kh¸i qu¸t c«ng ty XuÊt nhËp khÈu nghÖ Th¨ng
Long (ARTEX Th¨ng Long)
Ch¬ng 2. Thc trng xut khu h ng thà c«ng m ngh (TCMN)
ti C«ng ty ARTEX Thăng Long.
Ch¬ng 3. Mét gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu
hµng thñ c«ng mü nghÖ t¹i C«ng ty ARTEX Th¨ng Long.
Môc tiªu nghiªn cøu cña b¶n thu ho¹ch nµy nh»m ®¸nh gi¸ thùc
tr¹ng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng nghÖ cña C«ng ty vµ ®ã t×m ra c gi¶i
ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ t¹i C«ng ty.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn t«i ®· dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng
hîp, thèng ph¬ng ph¸p t duy logic kÕt hîp víi thùc tiÔn ®Ó nghiªn cøu
hoµn thµnh b¶n thu ho¹ch nµy.
Do tr×nh ®é, kinh nghiÖm thùc thêi gian cßn h¹n c nªn b¶n thu ho¹ch
nµy kh«ng tr¸nh khái cßn cã nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý
cña c¸c c« chó, anh chÞ, c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Thu hoach thùc tËp tèt nghiÖp
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XNK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty XNK hàng TCMN Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XNK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty XNK hàng TCMN Thăng Long - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XNK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty XNK hàng TCMN Thăng Long 9 10 60