Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XNK tại PROSIMEX

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa KT&KDQT

Lêi nãi ®Çu
Tõ khi ®Êt níc chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa, nÒn kinh tÕ níc ta cã nhiÒu khëi s¾c, thu nhËp quèc d©n mçi n¨m mét
t¨ng cao, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi mçi n¨m mét gia t¨ng, ®ång thêi nÒn
kinh tÕ còng ho¹t ®éng s«i ®éng vµ khèc liÖt h¬n. Do ®ã ®Ó ®øng v÷ng trong
nÒn kinh tÕ mang ®Çy tÝnh c¹nh tranh khèc liÖt nµy lµ mét ®iÒu hoµn toµn
kh«ng hÒ ®¬n gi¶n ®èi víi mét ®¬n vÞ kinh doanh, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c
doanh nghiÖp ®· quen víi sù bao cÊp cña Nhµ níc. Tríc t×nh h×nh ®ã, nhiÒu
doanh nghiÖp ®· kh«ng trô næi vµ ®· bÞ ph¸ s¶n. Nhng bªn c¹nh ®ã vÉn cã
kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ®øng v÷ng trong thÞ trêng mµ cßn ®a ra
®îc nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu lµm t¨ng doanh thu hµng n¨m cho doanh
nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, gãp phÇn thùc hiÖn tèt
c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc, thóc ®Èy sù t¨ng trëng cña níc
nhµ. C«ng ty S¶n xuÊt Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu (PROSIMEX) – Bé Th¬ng
m¹i lµ mét trong c¸c doanh nghiÖp ®ã. §©y lµ doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t
®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Trong nh÷ng n¨m
qua C«ng ty ®· lu«n ph¸t triÓn vµ t¹o uy tÝn tèt víi c¸c b¹n hµng trong vµ
ngoµi níc, vµ nhËp khÈu ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù thµnh c«ng nµy cña
C«ng ty. Doanh thu b¸n hµng nhËp khÈu hµng n¨m chiÕm tû träng lín trong
tæng doanh thu cña toµn C«ng ty (70%) do ®ã nhËp khÈu lµ mét lÜnh vùc thùc
sù quan träng cña toµn C«ng ty.
§Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c t×nh h×nh vµ vai trß cña ho¹t ®éng nhËp
khÈu cña C«ng ty S¶n xuÊt Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu em xin chän ®Ò tµi:
"Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp
khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty S¶n xuÊt Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu
(PROSIMEX) – Bé Th¬ng m¹i" lµm ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña
m×nh.

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa KT&KDQT

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn ThÞ Thanh Hµ, ngêi trùc
tiÕp híng dÉn em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Em còng xin c¶m ¬n c¸c c« chó
trong C«ng ty Prosimex, nh÷ng ngêi ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu trong thêi gian
thùc tËp t¹i C«ng ty. Do h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng b¶n th©n vµ thêi gian nghiªn cøu
nªn chuyªn ®Ò nµy ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù
chØ b¶o gãp ý vµ gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi
nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n n÷a.

Hµ néi ngµy 31-5-2003
Sinh viªn
Chu Huy Ph¬ng

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa KT&KDQT

Ch¬ng I
Nh÷ng lý luËn c¬ së vÒ hiÖu qu¶ kinh
doanh nhËp khÈu.

I. Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu tro...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Khoa KT&KDQT
Lêi nãi ®Çu
khi ®Êt níc chuyÓn sang chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng héi chñ
nghÜa, nÒn kinh níc ta nhiÒu khëi c, thu nhËp quèc d©n mçi n¨m mét
t¨ng cao, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi mçi n¨m mét gia t¨ng, ®ång thêi nÒn
kinh còng ho¹t ®éng s«i ®éng khèc liÖt h¬n. Do ®ã ®Ó ®øng v÷ng trong
nÒn kinh mang ®Çy tÝnh c¹nh tranh khèc liÖt nµy mét ®iÒu hoµn toµn
kh«ng ®¬n gi¶n ®èi víi mét ®¬n kinh doanh, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c
doanh nghiÖp ®· quen víi bao cÊp cña Nhµ níc. Tríc t×nh h×nh ®ã, nhiÒu
doanh nghiÖp ®· kh«ng trô næi ®· p s¶n. Nhng bªn c¹nh ®ã vÉn
kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ®øng v÷ng trong thÞ trêng cßn ®a ra
®îc nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu lµm t¨ng doanh thu hµng n¨m cho doanh
nghiÖp, ng cao ®êi sèng cña c¸n c«ng nh©n viªn, gãp phÇn thùc hiÖn tèt
c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc, thóc ®Èy t¨ng trëng cña níc
nhµ. C«ng ty S¶n xuÊt Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu (PROSIMEX) – Bé Th¬ng
m¹i mét trong c¸c doanh nghiÖp ®ã. §©y doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t
®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Trong nh÷ng n¨m
qua C«ng ty ®· lu«n ph¸t triÓn t¹o uy tÝn tèt víi c¸c b¹n hµng trong
ngoµi níc, nhËp khÈu ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo thµnh c«ng nµy cña
C«ng ty. Doanh thu b¸n hµng nhËp khÈu hµng n¨m chiÕm träng lín trong
tæng doanh thu cña toµn C«ng ty (70%) do ®ã nhËp khÈu mét lÜnh vùc thùc
sù quan träng cña toµn C«ng ty.
§Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c t×nh h×nh vµ vai trß cña ho¹t ®éng nhËp
khÈu cña C«ng ty S¶n xuÊt Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu em xin chän ®Ò tµi:
"Mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp
khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty S¶n xuÊt Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu
(PROSIMEX) Th ¬ng m¹i" lµm ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña
m×nh.
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XNK tại PROSIMEX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XNK tại PROSIMEX - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XNK tại PROSIMEX 9 10 26