Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XNK

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 1494 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu
I . Kh¸i niÖm vµ vai trß XNK.

1. Kh¸i niÖm:
Theo qui ®Þnh vÒ chÕ ®é vµ tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh XNK th×
ho¹t ®énh kinh doanh XNK ph¶i nh»m phôc vô nÒn kinh tÕ trong níc ph¸t triÓn
trªn c¬ së khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh s½n cã vÒ
lao ®éng, ®Êt ®ai vµ c¸c tµi nguyªn kh¸c cña nÒn kinh tÕ, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc
lµm cho nh©n d©n lao ®éng, ®æi míi trang thiÕt bÞ kü thuËt vµ qui tr×nh c«ng
nghÖ s¶n xuÊt, thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt níc, ®¸p øng c¸c
yªu cÇu c¬ b¶n vµ cÊp b¸ch vÒ s¶n xuÊt vµ ®êi sèng, ®ång thêi gãp phÇn híng
dÉn s¶n xuÊt, tiªu dïng vµ ®iÒu hoµ cung cÇu ®Ó æn ®Þnh thÞ truêng trong níc.
XNK lµ ho¹t ®éng kinh doanh bu«n b¸n trªn ph¹m vi quèc tÕ. Nã kh«ng
ph¶i lµ hµnh vi bu«n b¸n riªng lÎ mµ lµ c¶ mét hÖ thèng c¸c quan hÖ mua b¸n
phøc t¹p cã tæ chøc c¶ bªn trong vµ bªn ngoµi nh»m môc tiªu lîi nhuËn, thóc ®Èy
s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, æn ®Þnh vµ tõng bíc
n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n. XNK lµ ho¹t ®éng dÔ ®em l¹i hiÖu qu¶ ®ét
biÕn nhng cã thÓ g©y thiÖt h¹i lín v× nã ph¶i ®èi ®Çu víi mét hÖ thèng kinh tÕ
kh¸c tõ bªn ngoµi mµ c¸c chñ thÓ trong níc tham gia XNK kh«ng dÔ dµng khèng
chÕ ®îc.
XNK lµ viÖc mua b¸n hµng ho¸ víi níc ngoµi nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt
kinh doanh ®êi sèng. Song mua b¸n ë ®©y cã nh÷ng nÐt riªng phøc t¹p h¬n trong
níc nh giao dÞch víi ngêi cã quèc tÞch kh¸c nhau, thÞ trêng réng lín khã kiÓm
so¸t, mua b¸n qua trung gian chiÕm tû träng lín,®ång tiÒn thanh to¸n b»ng ngo¹i
tÖ m¹nh, hµng ho¸ vËn chuyÓn qua biªn giíi cöa khÈu, cöa khÈu c¸c quèc gia
kh¸c nhau ph¶i tu©n theo c¸c tËp qu¸n quèc tÕ còng nh ®Þa ph¬ng.
Ho¹t ®éng XNK ®îc tæ chøc thùc hiÖn víi nhiÒu nghiÖp vô, nhiÒu kh©u tõ
®iÒu tra thÞ trêng níc ngoµi, lùa chän hµng ho¸ XNK, th¬ng nh©n giao dÞch, c¸c

bíc tiÕn hµnh giao dÞch ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång
cho ®Õn khi hµng ho¸ chuyÓn ®Õn c¶ng chuyÓn giao quyÒn së h÷u cho ngêi mua,
hoµn thµnh c¸c thanh to¸n. Mçi kh©u, mçi nghiÖp vô nµy ph¶i ®îc nghiªn cøu
®Çy ®ñ,kü lìng ®Æt chóng trong mèi quan hÖ lÉn nhau,tranh thñ n¾m b¾t nh÷ng
lîi thÕ nh»m ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cao nhÊt, phôc vô ®Çy ®ñ kÞp thêi cho s¶n xuÊt,
tiªu dïng trong níc.
§èi víi ngêi tham gia ho¹t ®éng XNK tríc khi bíc vµo nghiªn cøu, thùc
hiÖn c¸c kh©u nghiÖp vô ph¶i n¾m b¾t ®îc c¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu hµng ho¸ thÞ
hiÕu, tËp qu¸n tiªu dïng kh¶ n¨ng më réng s¶n xuÊt, tiªu dïng trong níc, xu híng biÕn ®éng cña nã. N...
Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu
I . Kh¸i niÖm vµ vai trß XNK.

Theo qui ®Þnh chÕ ®é chøc qu¶n ho¹t ®éng kinh doanh XNK th×
ho¹t ®énh kinh doanh XNK ph¶i nh»m phôc nÒn kinh trong níc ph¸t triÓn
trªn së khai th¸cdông cã hiÖu qu¶ c¸c tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh s½n
lao ®éng, ®Êt ®aic¸c tµi nguyªn kh¸c cña nÒn kinh tÕ, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc
lµm cho nh©n d©n lao ®éng, ®æi míi trang thiÕt thuËt vµ qui tr×nh c«ng
nghÖ s¶n xuÊt, thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt níc, ®¸p øng c¸c
yªu cÇu b¶n cÊp ch s¶n xuÊt ®êi sèng, ®ång thêi gãp phÇn híng
dÉn s¶n xuÊt, tiªu dïng vµ ®iÒu hoµ cung cÇu ®Ó æn ®Þnh thÞ truêng trong níc.
XNK ho¹t ®éng kinh doanh bu«n b¸n trªn ph¹m vi quèc tÕ. kh«ng
ph¶i nh vi bu«n n riªng mµ lµ mét thèng c¸c quan mua b¸n
phøc t¹p cã tæ chøc c¶ bªn trong vµ bªn ngoµi nh»m môc tiªu lîi nhuËn, thóc ®Èy
s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn, chuyÓn ®æi cÊu kinh tÕ, æn ®Þnh vµ tõng bíc
n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n. XNK ho¹t ®éng ®em l¹i hiÖu q ®ét
biÕn nhng thÓ g©y thiÖt h¹i lín ph¶i ®èi ®Çu víi mét thèng kinh
kh¸c tõ bªn ngoµi mµ c¸c chñ thÓ trong níc tham gia XNK kh«ng dÔ dµng khèng
chÕ ®îc.
XNK lµ viÖc mua n hµng ho¸ víi níc ngoµi nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt
kinh doanh ®êi sèng. Song mua b¸n ë ®©ynh÷ng nÐt riªng phøc t¹p h¬n trong
níc nh giao dÞch víi ngêi cã quèc tÞch kh¸c nhau, thÞ trêng réng lín khã kiÓm
so¸t, mua b¸n qua trung gian chiÕm tû träng lín,®ång tiÒn thanh to¸n b»ng ngo¹i
m¹nh, hµng ho¸ n chuyÓn qua biªn giíi cöa khÈu, cöa khÈu c¸c quèc gia
kh¸c nhau ph¶i tu©n theo c¸c tËp qu¸n quèc tÕ còng nh ®Þa ph¬ng.
Ho¹t ®éng XNK ®îc tæ chøc thùc hiÖn víi nhiÒu nghiÖp vô, nhiÒu kh©u
®iÒu tra thÞ trêng níc ngoµi, lùa chän hµng ho¸ XNK, th¬ng nh©n giao dÞch, c¸c
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XNK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XNK - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XNK 9 10 773