Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Chiến lược cạnh tranh bằng khác biệt hoá SP tại cty Tân Hồng Hà

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1340 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NguyÔn V¨n T©m

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu

Ngµy nay, tÊt c¶ c¸c c«ng ty lu«n ph¶i ho¹t ®éng trong m«i trêng c¹nh
tranh khèc liÖt vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh liªn tôc thay ®æi chÝnh s¸ch nh»m
thu hót kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh. Mçi mét lo¹i hµng ho¸, ngêi tiªu dïng nãi
chung ®øng tríc rÊt nhiÒu sù lùa chän kh¸c nhau vÒ chñng lo¹i vµ nh·n hiÖu
hµng ho¸. ®ång thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng còng ngµy cµng phong phó ®a
d¹ng. Do ®ã kh¸ch hµng cã quyÒn lùa chän nh÷ng hµng hãa cã søc hÊp dÉn
nhÊt nh»m tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu vµ lîi Ých cña m×nh.
§øng tríc m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t nh vËy, c¸c c«ng ty ph¶i lµm g×
®Ó tån t¹i vµ chiÕn th¾ng. C¸c c«ng ty thµnh c«ng kh«ng thÓ lµm viÖc theo
c¶m høng vµ thê ¬ tríc nhu cÇu cña kh¸ch hµng còng nh ®èi thñ c¹nh tranh,
mµ hä xem marketing lµ mét triÕt lý toµn c«ng ty chø kh«ng chØ lµ chøc n¨ng
riªng biÖt. TÊt c¶ c¸c nh©n viªn cña hä ®Òu híng theo kh¸ch hµng vµ ®¸p øng
tèt nhÊt nhu cÇu cña hä. Tuy vËy muèn thu hót ®îc kh¸ch hµng th× cÇn ph¶i
cã chiÕn lîc ®Þnh vÞ nh»m t¹o ra sù kh¸c biÖt h¬n h¼n so víi ®èi thñ c¹nh
tranh. §ång thêi ph¶i lu«n theo dâi tõng cö ®éng cña ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó
cã nh÷ng ph¶n øng kÞp thêi. C¸c c«ng ty nµy kh«ng thÓ lµm ng¬ tríc mét
chiÕn dÞch qu¶ng c¸o, mét ch¬ng tr×nh khuyÕn m·i hay mét snr phÈm míi ®îc c¶i tiÕn ®îc tung ra thÞ trêng, mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®îc theo dâi mét
c¸ch s¸t sao vµ cã chiÕn lîc, chiÕn thuËt cÇn thiÕt vµ h¬n h¼n nh»m dµnh thÕ
chñ ®éng. V× vËy c¸c c«ng ty cÇn ®Þnh râ nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña
m×nh nh»m ®Þnh vÞ vµ kh¸ch biÖt ho¸ t¹o lîi thÕ c¹nh tranh, song song víi
viÖc t×m ra nh÷ng ®iÓm yÕu, nh÷ng kÏ hë cña ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó tÊn c«ng
vµ nÐ tr¸nh.
Víi mong muèn t×m hiÓu s©u h¬n vÒ chiÕn lîc c¹nh tranh vµ vËn dông
lý thuyÕt vµo thùc tiÔn cña c«ng ty T©n Hång Hµ, chuyªn ®Ò thùc tËp tèt
nghiÖp nµy híng vµo ®Ò tµi: “ThÞ trêng vµ Gi¶i ph¸p c¹nh tranh b»ng
chiÕn lîc kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm cña C«ng ty T©n Hång Hµ.”. B¶n
chuyªn ®Ò nµy chia lµm ba ch¬ng.
Ch¬ng 1: “ Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ c¹nh tranh vµ chiÕn lîc
kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm trong c¹nh tranh.”. PhÇn nµy ®· tr×nh bµy nh÷ng
t tëng lý thuyÕt vµ triÕt lý vÒ chiÐn lîc c¹nh tranh nãi chung vµ chiÕn lîc
kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm nãi riªng.
Ch¬ng 2: “ Thùc tr¹ng vµ ho¹t ®éng marrketing nh»m t¨ng cêng
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty T©n Hång Hµ” ë ®©y tr×nh bµy nh÷ng
ho¹t ®éng diÔn ra ë c«ng ty vµ t×m ra nh÷ng vÊn ®Ò bÊt cËp cÇn gi¶i quyÕt.

1

NguyÔn V¨n T©m

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Ch¬ng 3: “Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸...
NguyÔn V¨n T©m Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Ngµy nay, tÊt c¸c c«ng ty lu«n ph¶i ho¹t ®éng trong m«i trêng c¹nh
tranh khèc liÖt c¸c ®èi thñ c¹nh tranh liªn tôc thay ®æi chÝnh s¸ch nh»m
thu hót kh¸ch hµng phÝa m×nh. Mçi mét lo¹i hµng ho¸, ngêi tiªu dïng nãi
chung ®øng tríc rÊt nhiÒu lùa chän kh¸c nhau chñng lo¹i nh·n hiÖu
hµng ho¸. ®ång thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng còng ngµy cµng phong phó ®a
d¹ng. Do ®ã kh¸ch hµng quyÒn lùa chän nh÷ng hµng hãa søc hÊp dÉn
nhÊt nh»m tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu vµ lîi Ých cña m×nh.
§øng tríc m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t nh vËy, c¸c c«ng ty ph¶i lµm
®Ó tån t¹i chiÕn th¾ng. C¸c c«ng ty thµnh c«ng kh«ng thÓ lµm viÖc theo
c¶m høng thê ¬ tríc nhu cÇu cña kh¸ch hµng còng nh ®èi thñ c¹nh tranh,
mµ hä xem marketing lµ mét triÕt lý toµn c«ng ty chø kh«ng chØ lµ chøc n¨ng
riªng biÖt. TÊt c¶ c¸c nh©n viªn cña hä ®Òu híng theo kh¸ch hµng vµ ®¸p øng
tèt nhÊt nhu cÇu cña hä. Tuy y muèn thu hót ®îc kh¸ch hµng th× cÇn ph¶i
chiÕn lîc ®Þnh nh»m t¹o ra kh¸c biÖt h¬n h¼n so víi ®èi thñ c¹nh
tranh. §ång thêi ph¶i lu«n theo dâi tõng ®éng cña ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó
nh÷ng ph¶n øng kÞp thêi. C¸c c«ng ty nµy kh«ng thÓ lµm ng¬ tríc mét
chiÕn dÞch qu¶ng c¸o, mét ch¬ng tr×nh khuyÕn m·i hay mét snr phÈm míi ®-
îc c¶i tiÕn ®îc tung ra thÞ trêng, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®îc theo dâi mét
c¸ch s¸t sao chiÕn lîc, chiÕn thuËt cÇn thiÕt h¬n h¼n nh»m dµnh thÕ
chñ ®éng. vËy c¸c c«ng ty cÇn ®Þnh nh÷ng ®iÓm nh, ®iÓm yÕu cña
m×nh nh»m ®Þnh vµ kh¸ch biÖt ho¸ t¹o lîi t c¹nh tranh, song song víi
viÖc t×m ra nh÷ng ®iÓm yÕu, nh÷ng cña ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó tÊn c«ng
vµ nÐ tr¸nh.
Víi mong muèn t×m hiÓu s©u h¬n chiÕn lîc c¹nh tranh vËn dông
thuyÕt vµo thùc tiÔn cña c«ng ty T©n Hång Hµ, chuyªn ®Ò thùc tËp tèt
nghiÖp nµy híng vµo ®Ò tµi: ThÞ trêng Gi¶i ph¸p c¹nh tranh b»ng
chiÕn lîc kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm cña C«ng ty T©n Hång .”. B¶n
chuyªn ®Ò nµy chia lµm ba ch¬ng.
Ch ¬ng 1 : Nh÷ng vÊn ®Ò luËn chung c¹nh tranh chiÕn lîc
kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm trong c¹nh tranh. . PhÇn nµy ®· tr×nh bµy nh÷ng
t tëng thuyÕt triÕt chiÐn lîc c¹nh tranh nãi chung chiÕn lîc
kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm nãi riªng.
Ch ¬ng 2 : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marrketing nh»m t¨ng cêng
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty T©n Hång ë ®©y tr×nh bµy nh÷ng
ho¹t ®éng diÔn ra ë c«ng ty vµ t×m ra nh÷ng vÊn ®Ò bÊt cËp cÇn gi¶i quyÕt.
1
ĐATN MARKETING: Chiến lược cạnh tranh bằng khác biệt hoá SP tại cty Tân Hồng Hà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Chiến lược cạnh tranh bằng khác biệt hoá SP tại cty Tân Hồng Hà - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Chiến lược cạnh tranh bằng khác biệt hoá SP tại cty Tân Hồng Hà 9 10 503