Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Chiến lược Mar tại cty Vật tư Bưu điện I trong thời gian tới

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 1870 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp

NguyÔn C¶nh Th¾ng - Líp TM41B
Lêi më ®Çu

X©y dùng chiÕn lîc Marketing lµ nhiÖm vô v« cïng quan träng cña mçi
doanh nghiÖp nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nhÊt ba môc tiªu lîi nhuËn, vÞ thÕ vµ
an toµn.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t, mét doanh nghiÖp muèn
tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× doanh nghiÖp ®ã ph¶i tiÕn hµnh huy ®éng mäi nguån lùc,
ph¶i biÕt ®iÒu hµnh tæng hîp mäi yÕu tè nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®· ®Þnh s½n.
Th«ng qua chiÕn lîc Marketing, doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t huy hÕt néi lùc híng
vµo nh÷ng c¬ héi hÊp dÉn trªn thÞ trêng vµ v× thÕ sÏ gióp doanh nghiÖp n©ng cao
hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong qu¸ tr×nh më cöa vµ
tù do hãa nÒn kinh tÕ. Vai trß cña Marketing nãi chung ®· kh«ng cßn míi mÎ
n÷a nhng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®ã nh thÕ nµo ®Ó cã hiÖu qu¶ nhÊt l¹i lµ mèi
tr¨n trë quan t©m cña c¸c nhµ quan trÞ kinh doanh.
N¨m 2002 ®· chøng kiÕn mét sù kiÖn ®¸ng ghi nhí trong qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn cña ngµnh Bu chÝnh viÔn th«ng, ®ã lµ viÖc thµnh lËp bé Bu chÝnh viÔn th«ng
trªn c¬ së cña Tæng côc bu ®iÖn. Sù ra ®êi cña bé Bu chÝnh viÔn th«ng ®· ®Æt nÒn
mãng cho giai ®o¹n ph¸t triÓn míi cña ngµnh Bu chÝnh viÔn th«ng vµ C«ng nghÖ
th«ng tin, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho mäi doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh trong lÜnh vùc bu chÝnh viÔn th«ng trong viÖc ph¸t triÓn vµ tù do c¹nh
tranh. ViÖc thµnh lËp Bé bu chÝnh viÔn th«ng còng ph¶n ¸nh t×nh h×nh ph¸t triÓn
m¹nh mÏ cña ngµnh Bu chÝnh viÔn th«ng vµ møc ®é gia t¨ng nhu cÇu cña ngêi
d©n ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m s¾p tíi.
C«ng ty VËt T Bu §iÖn I lµ C«ng ty Nhµ níc trùc thuéc tæng C«ng ty Bu
chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam, mÆc dï cã nh÷ng u ®·i nhÊt ®Þnh cña Nhµ níc song
trong c¬ chÕ thÞ trêng vµ xu híng ph¸t triÓn míi kh«ng ph©n biÖt c¸c thµnh phÇn
kinh tÕ, C«ng ty ph¶i cã nh÷ng thay ®æi chiÕn lîc nh»m thÝch øng víi hoµn c¶nh
míi vµ ph¸t huy thÕ m¹nh cña m×nh. NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã c¸n bé, c«ng nh©n
viªn trong C«ng ty kh«ng ngõng t×m tßi híng ®i cho riªng m×nh, ho¹t ®éng
Marketing cña C«ng ty ®· ®îc coi träng, nhiÒu ho¹t ®éng Marketing ®îc thùc
hiÖn vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, gãp phÇn vµo viÖc t¨ng quy m« kinh doanh,
thóc ®Èy tiªu thô, t¨ng doanh sè vµ lîi nhuËn. Tuy nhiªn viÖc triÓn khai c¸c ho¹t
®éng Marketing cßn thiÕu ®ång bé, kh«ng khoa häc, nhiÒu khi mang tÝnh chñ
quan, chÝnh ®iÒu nµy lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm gi¶m xót hiÖu qu¶
kinh doanh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty.
Tríc t×nh h×nh ®ã vµ sau thêi gian thùc tËp, nghiªn cøu, c¨n cø vµo thùc
tr...
Chuyªn §Ò t Nghp Ngun Cnh Th¾ng - Líp TM41B
i ®Çu
X©y dùng chiÕn lîc Marketing nhiÖm cïng quan träng cña mçi
doanh nghiÖp nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu nhÊt ba môc tiªu lîi nhuËn, t
an toµn.
Trong nÒn kinh thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t, mét doanh nghiÖp muèn
tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× doanh nghiÖp ®ã ph¶i tiÕn hµnh huy ®éng mäi nguån lùc,
ph¶i biÕt ®iÒu hµnh tæng hîp mäi yÕu nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®· ®Þnh s½n.
Th«ng qua chiÕn lîc Marketing, doanh nghiÖp cã t ph¸t huy hÕt néi lùc híng
vµo nh÷ng c¬ héi hÊp dÉn trªn thÞ trêng v× thÕgióp doanh nghiÖp n©ng cao
hiÖu qu kinh doanh, t¨ng cêng kh n¨ng c¹nh tranh trong qu¸ tr×nh cöa vµ
do hãa nÒn kinh tÕ. Vai trß cña Marketing nãi chung ®· kh«ng cßn míi
n÷a nhng thùc hiÖn c ho¹t ®éng ®ã nh thÕ nµo ®Ó cã hiÖu qu nhÊt l¹i mèi
tr¨n trë quan t©m cña c¸c nhµ quan trÞ kinh doanh.
N¨m 2002 ®· chøng kiÕn mét kiÖn ®¸ng ghi nhí trong qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn cña ngµnh Bu chÝnh viÔn th«ng, ®ã lµ viÖc thµnh lËp bé Bu chÝnh viÔn th«ng
trªn c¬ së cña Tæng côc bu ®iÖn. Sù ra ®êi cña bé Bu chÝnh viÔn th«ng ®· ®Æt nÒn
mãng cho giai ®o¹n ph¸t triÓn míi cña ngµnh Bu chÝnh viÔn th«ng vµ C«ng nghÖ
th«ng tin, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho mäi doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh trong lÜnh vùc bu chÝnh viÔn th«ng trong viÖc ph¸t triÓn do c¹nh
tranh. ViÖc thµnh lËp Bé bu chÝnh viÔn th«ng còng ph¶n ¸nh t×nh h×nh ph¸t triÓn
m¹nh cña ngµnh Bu chÝnh viÔn th«ng møc ®é gia t¨ng nhu cÇu cña ngêi
d©n ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m s¾p tíi.
C«ng ty VËt T Bu §iÖn I C«ng ty Nhµ níc trùc thuéc tæng C«ng ty Bu
chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam, mÆc dï nh÷ng u ®·i nhÊt ®Þnh cña Nhµ níc song
trong c¬ chÕ thÞ trêng vµ xu híng ph¸t triÓn míi kh«ng ph©n biÖt c¸c thµnh phÇn
kinh tÕ, C«ng ty ph¶i cã nh÷ng thay ®æi chiÕn lîc nh»m thÝch øng víi hoµn c¶nh
míi ph¸t huy t m¹nh cña m×nh. NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã c¸n , c«ng nh©n
viªn trong C«ng ty kh«ng ngõng t×m tßi híng ®i cho riªng m×nh, ho¹t ®éng
Marketing cña C«ng ty ®· ®îc coi träng, nhiÒu ho¹t ®éng Marketing ®îc thùc
hiÖn vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, p phÇn vµo viÖc t¨ng quy m« kinh doanh,
thóc ®Èy tiªu thô, t¨ng doanh sè vµ lîi nhuËn. Tuy nhiªn viÖc triÓn khai c¸c ho¹t
®éng Marketing cßn thiÕu ®ång bé, kh«ng khoa häc, nhiÒu khi mang tÝnh chñ
quan, chÝnh ®iÒu nµy mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm gi¶m xót hiÖu qu¶
kinh doanh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty.
Tríc t×nh h×nh ®ã sau thêi gian thùc tËp, nghiªn cøu, c¨n vµo thùc
tr¹ng cña C«ng ty víi nh÷ng kiÕn thøc ®îc häc em xin ®ãng gãp mét phÇn
Trang
1
ĐATN MARKETING: Chiến lược Mar tại cty Vật tư Bưu điện I trong thời gian tới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Chiến lược Mar tại cty Vật tư Bưu điện I trong thời gian tới - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Chiến lược Mar tại cty Vật tư Bưu điện I trong thời gian tới 9 10 195