Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Chiến lược phát triển SP mới cho cty CP vật tư thú Y TW I (VINAVETCO)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1594 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Lêi c¶m ¬n……………………………………………………………………..4
Lêi nãi ®Çu…………………………………………………………………….5

Môc lôc...........................................................................................................1
................................................................................................................11
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n......................................................................12
Ch¬ng 1.........................................................................................................12
ChiÕn lîc ph¸t triÓn s¶n phÈm míi trong Marketing..............................12
I. Vai trß cña Marketing trong kinh doanh hiÖn ®¹i.
......................................................................................................................12
1. Nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña kinh doanh trong ®iÒu kiÖn hiÖn ®¹i...............12
- Kinh doanh trong mét nÒn kinh tÕ toµn cÇu, nÒn kinh tÕ më: Trong hai thËp
kû võa qua, nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®· biÕn ®æi rÊt c¨n b¶n. Nãi chung sù c¸ch
biÖt vÒ ®Þa lý vµ v¨n ho¸ ®· bÞ thu hÑp ®¸ng kÓ khi xuÊt hiÖn nh÷ng m¸y bay
ph¶n lùc, m¸y fax, c¸c hÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh, ®iÖn tho¹i toµn cÇu vµ ch¬ng
tr×nh truyÒn h×nh qua vÖ tinh ®i kh¾p thÕ giíi. Sù thu hÑp kho¶ng c¸ch ®ã ®·
cho phÐp c¸c c«ng ty më réng ®¸ng kÓ thÞ trêng ®Þa lý còng nh nguån cung
øng cña m×nh. Díi sù t¸c ®éng m¹nh mÏ cña lµn sãng toµn cÇu ho¸ vµ tù do
ho¸ kinh tÕ, nhiÒu vÊn ®Ò míi ®îc n¶y sinh vµ ®ßi hái ph¶i cã mét gi¶i ph¸p
toµn cÇu cho chóng. ......................................................................................12
§øng tríc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cña xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ c¸c
h·ng kinh doanh cÇn ph¶i lµm g× ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®©y lµ vÊn ®Ò ®· vµ
®ang ®îc nhiÒu ngêi quan t©m. C¸c h·ng kinh doanh kh«ng thÓ thµnh c«ng
nÕu hä ho¹t ®éng riªng lÎ v× thÕ ngµy cµng cã nhiÒu liªn minh chiÕn lîc gi÷a
c¸c c«ng ty ®îc h×nh thµnh, ngay c¶ tríc ®©y hä lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña
nhau. Nh÷ng c«ng ty lín trªn thÕ giíi còng kh«ng chØ dùa vµo b¶n th©n m×nh
®Ó c¹nh tranh, mµ ph¶i x©y dùng nh÷ng m¹ng líi kinh doanh toµn cÇu ®Ó më
réng tÇm ho¹t ®éng cña m×nh. Trong nh÷ng n¨m 90 nµy, nh÷ng c«ng ty dµnh
®îc th¾ng lîi sÏ nh÷ng c«ng ty ®· x©y dùng ®îc m¹ng líi kinh doanh toµn
cÇu h÷u hiÖu nhÊt..........................................................................................12
- Kinh doanh trong mét thêi ®¹i khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn víi tèc ®é
nhanh chãng: Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn nh vñ b·o cña khoa häc c...
Môc lôc
Lêi c¶m ¬n……………………………………………………………………..4
Lêi nãi ®Çu…………………………………………………………………….5




 !"##$%&'(
I. Vai trß cña Marketing trong kinh doanh hiÖn ®¹i.
......................................................................................................................12
1. Nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña kinh doanh trong ®iÒu kiÖn hiÖn ®¹i...............12
- Kinh doanh trong mét nÒn kinh tÕ toµn cÇu, nÒn kinh tÕ më: Trong hai thËp
kû võa qua, nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®· biÕn ®æi rÊt c¨n b¶n. Nãi chung sù c¸ch
biÖt vÒ ®Þa lý vµ v¨n ho¸ ®· bÞ thu hÑp ®¸ng kÓ khi xuÊt hiÖn nh÷ng m¸y bay
ph¶n lùc, m¸y fax, c¸c hÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh, ®iÖn tho¹i toµn cÇu vµ ch¬ng
tr×nh truyÒn h×nh qua vÖ tinh ®i kh¾p thÕ giíi. Sù thu hÑp kho¶ng c¸ch ®ã ®·
cho phÐp c¸c c«ng ty më réng ®¸ng kÓ thÞ trêng ®Þa lý còng nh nguån cung
øng cña m×nh. Díi sù t¸c ®éng m¹nh mÏ cña lµn sãng toµn cÇu ho¸ vµ tù do
ho¸ kinh tÕ, nhiÒu vÊn ®Ò míi ®îc n¶y sinh vµ ®ßi hái ph¶i cã mét gi¶i ph¸p
toµn cÇu cho chóng. ......................................................................................12
§øng tríc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cña xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ c¸c
h·ng kinh doanh cÇn ph¶i lµm g× ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®©y lµ vÊn ®Ò ®· vµ
®ang ®îc nhiÒu ngêi quan t©m. C¸c h·ng kinh doanh kh«ng thÓ thµnh c«ng
nÕu hä ho¹t ®éng riªng lÎ v× thÕ ngµy cµng cã nhiÒu liªn minh chiÕn lîc gi÷a
c¸c c«ng ty ®îc h×nh thµnh, ngay c¶ tríc ®©y hä lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña
nhau. Nh÷ng c«ng ty lín trªn thÕ giíi còng kh«ng chØ dùa vµo b¶n th©n m×nh
®Ó c¹nh tranh, mµ ph¶i x©y dùng nh÷ng m¹ng líi kinh doanh toµn cÇu ®Ó më
réng tÇm ho¹t ®éng cña m×nh. Trong nh÷ng n¨m 90 nµy, nh÷ng c«ng ty dµnh
®îc th¾ng lîi sÏ nh÷ng c«ng ty ®· x©y dùng ®îc m¹ng líi kinh doanh toµn
cÇu h÷u hiÖu nhÊt..........................................................................................12
- Kinh doanh trong mét thêi ®¹i khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn víi tèc ®é
nhanh chãng: Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn nh vñ b·o cña khoa häc c«ng nghÖ
®· t¹o ra cho loµi ngêi chóng ta nhiÒu ®iÒu kú diÖu. C«ng nghÖ ®· t¹o ra
nhiÒu ®iÒu tèt ®Ñp vµ nã còng g©y ra kh«ng Ýt nh÷ng næi kinh hoµng cho loµi
ngêi chóng ta.................................................................................................12
Tèc ®é t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ chÞu ¶nh hëng rÊt lín cña sù ph¸t triÓn
khoa häc c«ng nghÖ. Mçi mét c«ng nghÖ míi ®Òu t¹o ra mét hËu qu¶ l©u dµi
mµ kh«ng ph¶i bao giê còng thÊy ®îc. RÊt nhiÒu s¶n phÈm th«ng thêng ngµy
nay tríc ®©y kh«ng hÒ cã ch¼ng h¹n nh: M¸y tÝnh c¸ nh©n, ®iÖn tho¹i di
®éng, m¸y bay, xe h¬i, m¸y fax cßn ngµy nay chóng ta kh«ng chØ biÕt ®Õn
1
ĐATN MARKETING: Chiến lược phát triển SP mới cho cty CP vật tư thú Y TW I (VINAVETCO) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Chiến lược phát triển SP mới cho cty CP vật tư thú Y TW I (VINAVETCO) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Chiến lược phát triển SP mới cho cty CP vật tư thú Y TW I (VINAVETCO) 9 10 352