Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Chiến lược QC tại cty Bia - Rượu - Nước GK Hà Nội

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 1616 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

§µo Ngäc Khuª

Lêi nãi ®Çu
§Êt níc ta ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr¬ng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ viÖc héi nhËp vµo
nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµ mét tÊt yÕu. Tr¶i qua suèt chÆng ®êng ®æi míi nÒn kinh
tÕ níc ta ®· vµ ®ang h×nh thµnh mét thÞ tr¬ng kinh tÕ cã sù c¹nh tranh lµnh
m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp. ThÞ trêng qu¶ng c¸o cña ViÖt Nam ®îc dù ®o¸n
trong n¨m 2006 cã møc t¨ng trëng 28%, mét møc t¨ng trëng gÊp 5 lÇn møc
t¨ng trëng trung b×nh cña thÞ trêng qu¶ng c¸o thÕ giíi ( 5%), sù c¹nh tranh
trªn thÞ tr¬ng nµy sÏ trë nªn gay g¾t h¬n bao giê hÕt, sù x©m nhËp cña c¸c
c«ng ty qu¶ng c¸o níc ngoµi sÏ cµng lµm thÞ trêng nµy nãng báng h¬n. §iÒu
nµy còng cho th©y nh÷ng thay ®æi trong nhËn thøc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt
Nam ®èi víi qu¶ng c¸o. C«ng cô qu¶ng c¸o ngµy cµng ®îc khai th¸c m¹nh
mÏ, triÖt ®Ó vµ trë thµnh c«ng cô quan träng, hiÖu qu¶ ®Ó c¸c doanh nghiÖp
qu¶ng b¸ cho th¬ng hiÖu cña m×nh trªn thÞ trêng, t¹o dùng mét chç ®øng v÷ng
ch¾c cho th¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp trong t©m trÝ kh¸ch hµng. MÆt kh¸c
nhËn thøc cña ngêi tiªu dïng ViÖt Nam ®èi víi c¸c th«ng tin qu¶ng c¸o còng
®· cã nh÷ng thay ®æi rÊt lín. V× vËy yªu cÇu ®Æt ra cho c¸c th«ng tin qu¶ng
c¸o ®Ó cã thÓ ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp cµng kh¾t khe h¬n, ®ßi
hái c¸c doanh nghiÖp khi x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o
ph¶i ®Çu t cã tÝnh chiÕn lîc vµ hîp lý h¬n.
Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp
cña nhµ níc ®· cã bÒ giÇy truyÒn thèng ph¸t triÓn trªn 100 n¨m qua ®· phÇn
nµo cã ®îc chç ®øng v÷ng trªn thÞ trêng ViÖt Nam vµ dµnh ®îc t×nh c¶m yªu
mÕn cña kh¸ch hµng. Qu¶ng c¸o ®· ®ãng gãp kh«ng nhá cho qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn ®i lªn, cho viÖc qu¶ng b¸ s¶n phÈm- th¬ng hiÖu, l«i kÐo vµ duy tr× lßng
trung thµnh cña kh¸ch hµng trong nhiÒu n¨m qua cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu
- Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi, chóng ta ph¶i thõa nhËn r»ng qu¶ng c¸o lu«n mang
l¹i gi¸ trÞ lan truyÒn v« cïng to lín cho doanh nghiÖp. Tuy vËy c¸c ch¬ng tr×nh
1

Líp: Marketing 44b

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

§µo Ngäc Khuª

qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi vÉn cha thùc sù
t¹o ®îc nh÷ng Ên tîng s©u s¾c cho kh¸ch hµng, cha cã tÝnh s¸ng t¹o vµ cßn
nhiÒu ®iÓm cßn bÊt cËp trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng
tr×nh qu¶ng c¸o.
H¬n n÷a, sang n¨m 2006 nµy, khi mµ qu¶ng c¸o cµng bïng næ h¬n bao
giê hÕt c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, xu híng tiªu dïng hµng ho¸ v× th¬ng hiÖu
lµ mét tÊt yÕ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª
Lêi nãi ®Çu
§Êt níc ta ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh thÞ tr¬ng ®Þnh h-
íng héi c nghÜa. Ph¸t triÓn nÒn kinh thÞ trêng vµ viÖc héi nhËp vµo
nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµ mét tÊt yÕu. Tr¶i qua suèt chÆng ®êng ®æi míi nÒn kinh
níc ta ®· vµ ®ang h×nh thµnh mét thÞ tr¬ng kinh c¹nh tranh lµnh
m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp. ThÞ trêng qu¶ng c¸o cña ViÖt Nam ®îc ®o¸n
trong n¨m 2006 møc t¨ng trëng 28%, mét møc t¨ng trëng gÊp 5 lÇn møc
t¨ng trëng trung b×nh cña thÞ trêng qu¶ng c¸o thÕ giíi ( 5%), c¹nh tranh
trªn thÞ tr¬ng nµy sÏ trë nªn gay g¾t h¬n bao giê hÕt, sù x©m nhËp cña c¸c
c«ng ty qu¶ng c¸o níc ngoµi cµng lµm thÞ trêng nµy nãng báng h¬n. §iÒu
nµy còng cho th©y nh÷ng thay ®æi trong nhËn thøc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt
Nam ®èi víi qu¶ng c¸o. C«ng qu¶ng c¸o ngµy cµng ®îc khai th¸c m¹nh
mÏ, triÖt ®Ó trë thµnh c«ng quan träng, hiÖu qu¶ ®Ó c¸c doanh nghiÖp
qu¶ng b¸ cho th¬ng hiÖu cña m×nh trªn thÞ trêng, t¹o dùng mét chç ®øng v÷ng
ch¾c cho th¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp trong t©m trÝ kh¸ch hµng. MÆt kh¸c
nhËn thøc cña ngêi tiªu dïng ViÖt Nam ®èi víi c¸c th«ng tin qu¶ng c¸o còng
®· nh÷ng thay ®æi rÊt lín. V×y yªu cÇu ®Æt ra cho c¸c th«ng tin qu¶ng
c¸o ®Ó cã thÓ ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp cµng kh¾t khe h¬n, ®ßi
hái c¸c doanh nghiÖp khi x©y dùng thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o
ph¶i ®Çu t cã tÝnh chiÕn lîc vµ hîp lý h¬n.
Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Néi mét doanh nghiÖp
cña nhµ níc ®· cã giÇy truyÒn thèng ph¸t triÓn trªn 100 n¨m qua ®· phÇn
nµo ®îc c ®øng v÷ng trªn thÞ trêng ViÖt Nam dµnh ®îc t×nh c¶m yªu
mÕn cña kh¸ch hµng. Qu¶ng c¸o ®· ®ãng gãp kh«ng nhá cho qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn ®i lªn, cho viÖc qu¶ng s¶n phÈm- th¬ng hiÖu, l«i kÐo vµ duy t lßng
trung thµnh cña kh¸ch hµng trong nhiÒu n¨m qua cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu
- Níc gi¶i Kh¸t i, chóng ta ph¶i thõa nhËn r»ng qu¶ng c¸o lu«n mang
l¹i gi¸ trÞ lan truyÒn v« cïng to lín cho doanh nghiÖp. Tuy vËy c¸c ch¬ng tr×nh
Líp: Marketing 44b
1
ĐATN MARKETING: Chiến lược QC tại cty Bia - Rượu - Nước GK Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Chiến lược QC tại cty Bia - Rượu - Nước GK Hà Nội - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Chiến lược QC tại cty Bia - Rượu - Nước GK Hà Nội 9 10 673