Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Chiến lược SP tại cty Sơn Hải Phòng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1318 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu
ChiÕn lîc s¶n phÈm lµ mét trong bèn chiÕn lîc quan träng mµ bÊt cø
c«ng ty nµo khi tham gia vµo mét thÞ trêng nµo ®Òu ph¶i thùc hiÖn vµ ph¶i
thùc hiÖn tèt. ViÖc thùc hiÖn tèt chiÕn lîc s¶n phÈm lµ nÒn t¶ng thóc ®Èy cho
c¸c chiÕn lîc cßn l¹i ph¸t huy tèt t¸c dông cña nã.
Víi s¶n phÈm s¬n, chÊt luîng cña gi¸ trÞ sö dông cña nã lµ c¸i mµ ngêi
tiªu dïng thËt sù mong ®îi tõ phÝa nhµ s¶n xuÊt vµ ®ã còng lµ c¸i mµ c«ng ty
S¬n H¶i Phßng ®· ®¸p øng rÊt tèt trong thêi gian qua lµ ®iÒu tù hµo cña thµnh
phè c¶ng lín nhÊt miÒn B¾c.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty S¬n H¶i Phßng víi sù nhiÖt t×nh gióp ®ì
chØ b¶o cña nh©n viªn trong phßng marketing vµ c« gi¸o híng dÉn NguyÔn ThÞ
T©m cïng víi nh÷ng tµi liÖu thu thËp ®îc trong thêi gian thùc tËp em xin
chän ®Ò tµi lµ “ChiÕn lîc s¶n phÈm cña c«ng ty S¬n H¶i Phßng”.

PhÇn I
C¬ së lý luËn vÒ chiÕn lîc s¶n phÈm
1.S¶n phÈm vµ c¸c møc ®é cña s¶n phÈm
1.1. S¶n phÈm.
Ta ®Þnh nghÜa s¶n phÈm nh sau:
S¶n phÈm lµ mäi thø mµ ta cã thÓ chµo b¸n trªn thÞ truêng ®Ó chó ý,
mua, sö dông hay tiªu dïng, cã thÓ tho¶ m·n ®îc mét mong muèn hay nhu
cÇu.
Nh÷ng s¶n phÈm ®îc mua b¸n trªn thÞ truêng bao gåm s¶n phÈm vËt
chÊt, dÞch vô, ®Þa ®iÓm, tæ chøc vµ ý tëng
1.2. C¸c cÊp ®é cña s¶n phÈm.
N¨m møc ®é cña s¶n phÈm cña m×nh mµ nhµ kinh doanh cÇn suy nghÜ
®Çy ®ñ vÒ n¨m møc ®é cña s¶n phÈm. Møc c¬ b¶n nhÊt lµ Ých lîi cèt lâi, chÝnh
lµ dÞch vô hay Ých lîi c¬ b¶n mµ kh¸ch hµng thùc sù mua.
Møc ®é thø hai lµ s¶n phÈm chung: Lµ d¹ng c¬ b¶n cña s¶n phÈm ®ã
Møc ®é thø ba lµ s¶n phÈm mong ®îi: Tøc lµ tËp hîp nh÷ng thuéc tÝnh
vµ ®iÒu kiÖn mµ ngêi mua thêng mong ®îi, tøc lµ tËp hîp nh÷ng thuéc tÝnh vµ
®iÒu kiÖn mµ ngêi mua thêng mong ®îi vµ chÊp thuËn khi hä mua s¶n phÈm
®ã.
Møc ®é thø t lµ s¶n phÈm hoµn thiÖn: Lµ s¶n phÈm bao gåm nh÷ng dÞch
vô vµ Ých lîi phô thªm lµ cho s¶n phÈm cña c«ng ty kh¸c víi s¶n phÈm cña ®èi
thñ c¹nh tranh. Cuéc c¹nh tranh gay g¾t nµy diÔn ra ë møc ®é s¶n phÈm mong
®îi. ViÖc hoµn thiÖn s¶n phÈm ®ßi hái ngêi kinh doanh ph¶i xem xÐt toµn bé
hÖ thèng tiªu thô”c¸ch thøc ngêi mua s¶n phÈm thùc hiÖn toµn bé nhiÖm vô
bÊt kú nµo ®ã mµ hä ®ang cè g¾ng hoµn tÊt khi sö dông s¶n phÈm ®ã”. B»ng

c¸ch nh vËy ngêi kinh doanh sÏ nhËn ra nhiÒu c¬ héi hoµn thiÖn s¶n phÈm cña
m×nh ®Ó c¹nh tranh cã hiÖu qu¶. Theo Levitt:
Cuéc c¹nh tranh míi kh«ng ph¶i lµ g÷a nh÷ng g× c«ng ty s¶n xuÊt ra ë
nhµ m¸y cña m×nh, mµ lµ gi÷a nh÷ng thø mµ hä bæ sung cho s¶n phÈm cña
nhµ m¸y díi h×nh thøc nh bao b×, dÞch vô, qu¶ng c¸o, t vÊn cho kh¸ch hµng,
tµi tr...
Lêi nãi ®Çu
ChiÕn lîc s¶n phÈm mét trong bèn chiÕn lîc quan träng bÊt
c«ng ty nµo khi tham gia vµo mét thÞ trêng nµo ®Òu ph¶i thùc hiÖn ph¶i
thùc hiÖn tèt. ViÖc thùc hiÖn tèt chiÕn lîc s¶n phÈm nÒn t¶ng thóc ®Èy cho
c¸c chiÕn lîc cßn l¹i ph¸t huy tèt t¸c dông cña nã.
Víi s¶n phÈm s¬n, chÊt luîng cña gi¸ trÞ dông cña c¸i ngêi
tiªu dïng thËt mong ®îi phÝa nhµ s¶n xuÊt ®ã còng c¸i c«ng ty
S¬n H¶i Phßng ®· ®¸p øng rÊt tèt trong thêi gian qua ®iÒu hµo cña thµnh
phè c¶ng lín nhÊt miÒn B¾c.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty S¬n H¶i Phßng víi nhiÖt t×nh gióp ®ì
chØ b¶o cña nh©n viªn trong phßng marketing vµ c« gi¸o híng dÉn NguyÔn ThÞ
T©m cïng víi nh÷ng tµi liÖu thu thËp ®îc trong thêi gian thùc tËp em xin
chän ®Ò tµi lµ “ChiÕn lîc s¶n phÈm cña c«ng ty S¬n H¶i Phßng”.
ĐATN MARKETING: Chiến lược SP tại cty Sơn Hải Phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Chiến lược SP tại cty Sơn Hải Phòng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Chiến lược SP tại cty Sơn Hải Phòng 9 10 242