Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Cty CN phẩm Minh Quân

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1304 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

Ch¬ng I
Néi dung c¬ b¶n cña Marketing øng dông trong ho¹t
®éng kinh doanh vµ giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty
tnhh c«ng nghÖ phÈm Minh Qu©n.
1.1.

Néi dung c¬ b¶n cña Maketing øng dông trong ho¹t ®éng kinh
doanh.

1.1.1. Nghiªn cøu thÞ trêng:
NÒn kinh tÕ thÞ trêng kh«ng ngõng ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña
doanh nghiÖp mµ cßn t¨ng kh¶ n¨ng thÝch øng tríc sù thay ®æi cña thÞ trêng, nÕu
nh tríc kia c¸c doanh nghiÖp kinh doanh theo kÕ ho¹ch cña nhµ níc th× b©y giê
mäi ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu xuÊt ph¸t tõ thÞ trêng, thÞ trêng ®Çy bÝ Èn vµ
kh«ng ngõng thay ®æi. Do vËy ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶, doanh nghiÖp ph¶i
nghiªn có thÞ trêng.
Nghiªn cøu thÞ trêng lµ qu¸ tr×nh t×m kiÕm kh¸ch quan vµ cã hÖ thèng
cïng víi sù ph©n tÝch thu thËp th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬
b¶n cña kinh doanh. Bëi vËy nghiªn cøu thÞ trêng gióp nhµ kinh doanh cã thÓ
®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao vµ thùc hiÖn ®îc c¸c môc ®Ých cña m×nh, ®ã còng lµ kh©u
më ®Çu cho ho¹t ®éng kinh doanh, quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña
doanh nghiÖp.
C¬ chÕ thÞ trêng lµm cho hµng ho¸ phong phó, cung lu«n cã xu híng lín
h¬n cÇu, b¸n hµng ngµy cµng khã kh¨n, møc ®é rñi ro cao, c¸c doanh nghiÖp
muèn thµnh c«ng th× ph¶i tho¶ m·n tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng, mäi ho¹t ®éng
kinh doanh ®Òu híng vµo kh¸ch hµng.
Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i n¾m ®îc th«ng
tin vÒ lo¹i hµng hãa, dÞch vô kinh doanh, dung lîng thÞ trêng, yªu cÇu vÒ quy
c¸ch, chÊt lîng, mÉu m· hµng ho¸ cña kh¸ch hµng ... hiÓu râ thÞ hiÕu, phong tôc

§ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD

3

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

tËp qu¸n tiªu dïng ë mçi nhãm vµ mçi khu vùc, t×m hiÓu th«ng tin vÒ ®èi thñ
c¹nh tranh. Néi dung nghiªn cøu thÞ trêng cña doanh nghiÖp bao gåm:
- Thø h¹ng phÈm cÊp chÊt lîng nµo phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng cña doanh
nghiÖp.
- §©u lµ môc tiªu cña doanh nghiÖp, s¶n phÈm x¬ng sèng cña doanh nghiÖp,
kh¸ch hµng lµ ai, ë khu vùc nµo, nhu cÇu hiÖn t¹i vµ t¬ng lai cña hµng ho¸ mµ
doanh nghiÖp kinh doanh vµ c¸c mÆt hµng kh¸c doanh nghiÖp ®ang quan t©m.
- C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn nhu cÇu cña hµng ho¸ doanh nghiÖp kinh doanh, u
vµ nhîc ®iÓm cña ®èi thñ c¹nh tranh.
- Nguån hµng nµo th× phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch, ph©n phèi nh thÕ nµo
cho hîp lý vµ nªn c¹nh tranh b»ng h×nh thøc nµo.
§ã lµ toµn bé th«ng tin c¬ b¶n vµ cÇn thiÕt, mµ mét doanh nghiÖp ph¶i
nghiªn cøu ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh mét c¸ch ®óng ®¾n, tèi u
nhÊt. §Ó n¾m b¾t ®îc nh÷ng th«ng tin ®ã doanh nghiÖp ph¶i ...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Ch¬ng I
Néi dung c¬ b¶n cña Marketing øng dông trong ho¹t
®éng kinh doanh vµ giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty
tnhh c«ng nghÖ phÈm Minh Qu©n.
1.1. Néi dung b¶n cña Maketing øng dông trong ho¹t ®éng kinh
doanh.
1.1.1. Nghiªn cøu thÞ trêng:
NÒn kinh thÞ trêng kh«ng ngõng ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña
doanh nghiÖp mµ cßn t¨ng kh¶ n¨ng thÝch øng tríc sù thay ®æi cña thÞ trêng, nÕu
nh tríc kia c¸c doanh nghiÖp kinh doanh theo kÕ ho¹ch cña nhµ níc th× b©y giê
mäi ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu xuÊt ph¸t thÞ trêng, thÞ trêng ®Çy Èn
kh«ng ngõng thay ®æi. Do vËy ®Ó kinh doanh hiÖu qu¶, doanh nghiÖp ph¶i
nghiªn có thÞ trêng.
Nghiªn cøu thÞ trêng qu¸ tr×nh t×m kiÕm kh¸ch quan thèng
cïng víi ph©n tÝch thu thËp th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬
b¶n cña kinh doanh. Bëi vËy nghiªn cøu thÞ trêng gióp nhµ kinh doanh thÓ
®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao thùc hiÖn ®îc c¸c môc ®Ých cña m×nh, ®ã còng kh©u
®Çu cho ho¹t ®éng kinh doanh, quyÕt ®Þnh thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña
doanh nghiÖp.
C¬ chÕ thÞ trêng lµm cho hµng ho¸ phong phó, cung lu«n cã xu híng lín
h¬n cÇu, n hµng ngµy cµng khã kh¨n, møc ®é rñi ro cao, c¸c doanh nghiÖp
muèn thµnh c«ng th× ph¶i tho¶ m·n tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng, mäi ho¹t ®éng
kinh doanh ®Òu híng vµo kh¸ch hµng.
Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i n¾m ®îc th«ng
tin lo¹i hµng hãa, dÞch kinh doanh, dung lîng thÞ trêng, yªu cÇu quy
c¸ch, chÊt lîng, mÉu m· hµng ho¸ cña kh¸ch hµng ... hiÓu râ thÞ hiÕu, phong tôc
§ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 3
ĐATN MARKETING: Cty CN phẩm Minh Quân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Cty CN phẩm Minh Quân - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Cty CN phẩm Minh Quân 9 10 129