Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Cty vận tải thuỷ Bắc NOSCO

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1372 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
C¬ chÕ thÞ trêng ®îc vËn hµnh víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ song song
vµ tån t¹i ®· thóc ®Èy nÒn kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn nhanh chãng. S¶n xuÊt kinh
doanh më réng, nhu cÇu thÞ hiÕu cña con ngêi ®ßi hái ngµy cµng cao. C¸c ®¬n
vÞ s¶n xuÊt kinh doanh muèn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®îc trªn thÞ trêng cÇn
ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ trêng, thÞ trêng kh¸ch hµng ®Ó x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh phï hîp nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch tèi
®a.
Cïng víi xu híng ®ã, vai trß cña ho¹t ®éng Marketing ngµy cµng ®îc
kh¼ng ®Þnh trªn thÞ trêng. Nã gióp cho c¸c ®¬n vÞ ®Þnh híng ho¹t ®éng kinh
doanh cña m×nh. Tõ viÖc nghiªn cøu thÞ trêng, nhu cÇu thÞ trêng ®Õn viÖc thóc
®Èy tiªu thô t¨ng doanh sè b¸n vµ t¨ng sù tho¶ m·n kh¸ch hµng. Marketing ®îc coi lµ mét trong nh÷ng bÝ quyÕt t¹o nªn sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp vµ
lµ c«ng cô c¹nh tranh cã hiÖu qu¶.
§èi víi C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c (NOSCO), ho¹t ®éng kinh doanh dÞch
vô vËn t¶i biÓn g¾n liÒn víi ho¹t ®éng Marketing ®Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c t×m
kiÕm kh¸ch hµng. Lµm tèt c«ng t¸c Marketing sÏ ®¶m b¶o tèt hiÖu qu¶ kinh
doanh cña C«ng ty. Qua lý thuyÕt vµ thùc tÕ t×m hiÓu ho¹t ®éng kinh doanh
còng nhê ho¹t ®éng Marketing ë C«ng ty em ®· chän ®Ò tµi: “Thùc tr¹ng vµ
gi¶i ph¸p ho¹t ®éng Marketing dÞch vô vËn t¶i biÓn cña C«ng ty vËn t¶i
Thuû B¾c (NOSCO)" lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
Chuyªn ®Ò ®îc viÕt thµnh ba ch¬ng víi c¸c néi dung sau:
Ch¬ng I: ThÞ trêng vËn t¶i biÓn vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh
cña C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c (NOSCO).
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing cña C«ng ty vËn t¶i Thuû
B¾c (NOSCO).
Ch¬ng III: Hoµn thiÖn c¸c gi¶i ph¸p më réng thÞ trêng vËn t¶i biÓn.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy PGS-TS Ph¹m Quang HuÊn ®· gióp ®ì
em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Do tr×nh ®é vµ sù hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn bµi
viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý
kiÕn cña thÇy ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Hµ Néi 3-2003

Ch¬ng I
ThÞ trêng vËn t¶i biÓn vµ thùc tr¹ng ho¹t
®éng kinh doanh cña C«ng ty vËn t¶i Thuû
b¾c (nosco)
I. ThÞ trêng vËn t¶i biÓn.

1. Kh¸i qu¸t vËn t¶i biÓn.
1.1. Vai trß cña vËn t¶i.
VËn t¶i lµ mét quy tr×nh kü thuËt cña bÊt cø sù di chuyÓn vÞ trÝ nµo cña
con ngêi vµ vËt phÈm. Nhng víi ý nghÜa kinh tÕ th× vËn t¶i chØ bao gåm nh÷ng
sù di chuyÓn vÞ trÝ cña con ngêi vµ vËt phÈm tho¶ m·n ®ång thêi hai tÝnh chÊt:
lµ mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt vµ lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ ®éc lËp. VËn t¶i
cßn lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ cã môc ®Ých cña con ngêi nh»m tha...
Lêi nãi ®Çu
chÕ thÞ trêng ®îc vËn hµnh víi nhiÒu thµnh phÇn kinh song song
vµ tån t¹i ®· thóc ®Èy nÒn kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn nhanh chãng. S¶n xuÊt kinh
doanh më réng, nhu cÇu thÞ hiÕu cña con ngêi ®ßi hái ngµy cµng cao. C¸c ®¬n
s¶n xuÊt kinh doanh muèn ®øng v÷ng ph¸t triÓn ®îc trªn thÞ trêng cÇn
ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ trêng, thÞ trêng kh¸ch hµng ®Ó x©y dùng chiÕn l-
îc kinh doanh phîp nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch tèi
®a.
Cïng víi xu híng ®ã, vai trß cña ho¹t ®éng Marketing ngµy cµng ®îc
kh¼ng ®Þnh trªn thÞ trêng. gióp cho c¸c ®¬n ®Þnh híng ho¹t ®éng kinh
doanh cña m×nh. Tõ viÖc nghiªn cøu thÞ trêng, nhu cÇu thÞ trêng ®Õn viÖc thóc
®Èy tiªu thô t¨ng doanh sè b¸n t¨ng sù tho¶ m·n kh¸ch hµng. Marketing ®-
îc coi lµ mét trong nh÷ng bÝ quyÕt t¹o nªn sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp vµ
lµ c«ng cô c¹nh tranh cã hiÖu qu¶.
§èi víi C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c (NOSCO), ho¹t ®éng kinh doanh dÞch
vô vËn t¶i biÓn g¾n liÒn víi ho¹t ®éng Marketing ®Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c t×m
kiÕm kh¸ch hµng. Lµm tèt c«ng t¸c Marketing ®¶m b¶o tèt hiÖu qu¶ kinh
doanh cña C«ng ty. Qua thuyÕt thùc tÕ t×m hiÓu ho¹t ®éng kinh doanh
còng nhê ho¹t ®éng Marketing ë C«ng ty em ®· chän ®Ò tµi: Thùc tr¹ng
gi¶i ph¸p ho¹t ®éng Marketing dÞch vËn t¶i biÓn cña C«ng ty vËn t¶i
Thuû B¾c (NOSCO)" lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
Chuyªn ®Ò ®îc viÕt thµnh ba ch¬ng víi c¸c néi dung sau:
Ch¬ng I: ThÞ trêng vËn t¶i biÓn thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh
cña C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c (NOSCO).
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing cña C«ng ty vËn t¶i Thuû
B¾c (NOSCO).
Ch¬ng III: Hoµn thiÖn c¸c gi¶i ph¸p më réng thÞ trêng vËn t¶i biÓn.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy PGS-TS Ph¹m Quang HuÊn ®· gióp ®ì
em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Do tr×nh ®é hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn bµi
viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong nhËn ®îc ®ãng gãp ý
kiÕn cña thÇy ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Hµ Néi 3-2003
ĐATN MARKETING: Cty vận tải thuỷ Bắc NOSCO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Cty vận tải thuỷ Bắc NOSCO - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Cty vận tải thuỷ Bắc NOSCO 9 10 693