Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Đẩy mạnh XK gạo VN theo quan điểm Mar - Mix

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 1531 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Qua 15 n¨m thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã
nh÷ng thay ®æi tÝch cùc, lµm thay ®æi ®Õn mäi khÝa c¹nh cña ®êi sèng x· héi.
Chóng ta ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu ®¸ng kÓ trong Ngo¹i th¬ng, ®Æc biÖt
trong xuÊt khÈu g¹o. Nh÷ng con sè b¸o c¸o hµng n¨m lµ kÕt qu¶ thËt ®¸ng tù
hµo cña ngµnh n«ng nghiÖp níc ta, thÓ hiÖn quyÕt t©m cña nh©n d©n vµ ®êng
lèi chØ ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ níc. VÞ thÕ cña ViÖt Nam ®· ®îc n©ng
lªn, s¸nh vai cïng c¸c níc xuÊt khÈu g¹o lín trªn thÕ giíi.
Tuy nhiªn, do nh÷ng yÕu tè chñ quan vµ kh¸ch quan, thùc tiÔn t¹i ViÖt
Nam trong thêi gian qua cho thÊy, ho¹t ®éng xuÊt khÈu g¹o ë níc ta vÉn cßn
nhiÒu bÊt cËp, tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò bøc xóc tríc nh÷ng biÕn ®éng thÊt thêng
cña t×nh h×nh chÝnh trÞ vµ thÞ trêng thÕ giíi nh ®Þnh híng, tæ chøc qu¶n lý,
t×m ®Çu ra cho s¶n phÈm, n©ng cao gi¸ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh... KÕt qu¶ lµ,
tuy khèi lîng vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu cã t¨ng nhng nh×n chung tiÒm n¨ng
vÉn cha ®îc khai th¸c mét c¸ch tèi u, mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt.
Trong t×nh h×nh ®ã, nghiªn cøu Marketing ®Ó t×m ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m
n©ng cao ho¹t ®éng xuÊt khÈu g¹o lµ mét ®ßi hái cÊp thiÕt vµ ®¸ng quan t©m
nh»m ®Èy m¹nh h¬n n÷a s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam.
2. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
§Ò tµi ®i s©u vµo ph©n tÝch ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh xuÊt khÈu g¹o cñaViÖt
Nam hiÖn nay theo quan ®iÓm Marketing-mix ®ång thêi nªu lªn c¸c ®iÓm
m¹nh, ®iÓm yÕu theo m« h×nh SWOT. Qua thùc tiÔn ho¹t ®éng xuÊt khÈu
g¹o cña ViÖt Nam, ®Ò tµi ®a ra gi¶i ph¸p díi gãc ®é vÜ m« vµ theo quan ®iÓm
Marketing-mix nh»m thóc ®Èy viÖc xuÊt khÈu g¹o, phï hîp víi tiÕn tr×nh
ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc ta.
3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
§Ò tµi sö dông nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp
víi nh÷ng quan s¸t, thu thËp trong thùc tÕ, kÕt hîp gi÷a viÖc tæng hîp s¸ch
b¸o, tµi liÖu víi viÖc ®i s©u vµo ph©n tÝch thùc tiÔn, tham kh¶o ý kiÕn nh»m
t×m ra híng ®i hîp lý nhÊt.
4. Môc ®Ých, néi dung nghiªn cøu
Trªn c¬ së tËp trung ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ xuÊt
khÈu cña mÆt hµng g¹o, kho¸ luËn ®a ra mét sè ®Þnh huíng ph¸t triÓn cho
giai ®o¹n tiÕp theo, ®ång thêi t×m mét sè gi¶i ph¸p vÒ Marketing nh»m cñng
cè, ®Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc nµy. §Ó ®¹t ®îc môc
®Ých trªn, vÒ mÆt lý luËn, kho¸ luËn ®· tæng hîp, thèng nhÊt, ®óc kÕt vµ ph¸t
4

triÓn nh÷ng vÊn ®Ò ®· vµ ®ang ®îc nghiªn cøu, ®ång thêi xem xÐt trªn c¬ së
thùc tiÔn ho¹t ®éng xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam theo quan ®iÓm cña
...
Lêi nãi ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Qua 15 n¨m thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, nÒn kinh níc ta ®·
nh÷ng thay ®æi tÝch cùc, lµm thay ®æi ®Õn mäi khÝa c¹nh cña ®êi sèng x· héi.
Chóng ta ®· ®¹t ®îc mét thµnh tùu ®¸ng trong Ngo¹i th¬ng, ®Æc biÖt
trong xuÊt khÈu g¹o. Nh÷ng con sè b¸o c¸o hµng n¨m lµ kÕt qu¶ thËt ®¸ng
hµo cña ngµnh n«ng nghiÖp níc ta, thiÖn quyÕt t©m cña nh©n d©n ®êng
lèi chØ ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ níc. VÞ thÕ cña ViÖt Nam ®· ®îc n©ng
lªn, s¸nh vai cïng c¸c níc xuÊt khÈu g¹o lín trªn thÕ giíi.
Tuy nhiªn, do nh÷ng yÕu tè chñ quan kh¸ch quan, thùc tiÔn t¹i ViÖt
Nam trong thêi gian qua cho thÊy, ho¹t ®éng xuÊt khÈu g¹o ë níc ta vÉn cßn
nhiÒu bÊt cËp, tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò bøc xóc tríc nh÷ng biÕn ®éng thÊt thêng
cña t×nh h×nh chÝnh t thÞ trêng thÕ giíi nh ®Þnh híng, chøc qu¶n lý,
t×m ®Çu ra cho s¶n phÈm, n©ng cao gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh... KÕt qu¶ lµ,
tuy khèi lîng kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng nhng nh×n chung tiÒm n¨ng
vÉn cha ®îc khai th¸c mét c¸ch tèi u, mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt.
Trong t×nh h×nh ®ã, nghiªn cøu Marketing ®Ó t×m ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m
n©ng cao ho¹t ®éng xuÊt khÈu g¹o mét ®ßi hái cÊp thiÕt ®¸ng quan t©m
nh»m ®Èy m¹nh h¬n n÷a s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam.
2. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
§Ò tµi ®i s©u vµo ph©n tÝch ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh xuÊt khÈu g¹o cñaViÖt
Nam hiÖn nay theo quan ®iÓm Marketing-mix ®ång thêi nªu lªn c¸c ®iÓm
m¹nh, ®iÓm yÕu theo nh SWOT. Qua thùc tiÔn ho¹t ®éng xuÊt khÈu
g¹o cña ViÖt Nam, ®Ò tµi ®a ra gi¶i ph¸p díi gãc ®é vÜ m« vµ theo quan ®iÓm
Marketing-mix nh»m thóc ®Èy viÖc xuÊt khÈu g¹o, phï hîp víi tiÕn tr×nh
ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc ta.
3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
§Ò tµi dông nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp
víi nh÷ng quan t, thu thËp trong thùc tÕ, kÕt hîp gi÷a viÖc tæng hîp s¸ch
b¸o, tµi liÖu víi viÖc ®i s©u vµo ph©n tÝch thùc tiÔn, tham kh¶o ý kiÕn nh»m
t×m ra híng ®i hîp lý nhÊt.
4. Môc ®Ých, néi dung nghiªn cøu
Trªn tËp trung ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng s¶n xuÊt xuÊt
khÈu cña mÆt hµng g¹o, kho¸ luËn ®a ra t sè ®Þnh huíng ph¸t triÓn cho
giai ®o¹n tiÕp theo, ®ång thêi t×m mét gi¶i ph¸p Marketing nh»m cñng
cè, ®Èy m¹nh ph¸t triÓn mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc nµy. §Ó ®¹t ®îc môc
®Ých trªn, mÆt luËn, kho¸ luËn ®· tæng hîp, thèng nhÊt, ®óc kÕt ph¸t
4
ĐATN MARKETING: Đẩy mạnh XK gạo VN theo quan điểm Mar - Mix - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Đẩy mạnh XK gạo VN theo quan điểm Mar - Mix - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Đẩy mạnh XK gạo VN theo quan điểm Mar - Mix 9 10 374