Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Giải pháp Mar hỗn hợp nhằm phát triển thị trường nước khoáng tại cty TNHH SANA

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1279 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu

NÒn kinh tÕ níc ta ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý
cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa trong mét thêi gian cha ph¶i lµ
dµi. §©y lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi vµ phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng nhËn
thøc, nh÷ng bíc ®i thÝch hîp ®Ó t×m hiÓu, chiÕm lÜnh vµ më réng thÞ trêng
®èi víi mäi c«ng ty, doanh nghiÖp hay tæ chøc c¸ nh©n nµo.
Cïng víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta hiÖn nay. §Ó
n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, c¸c c«ng ty
ph¶i cã kh¶ n¨ng nhËn thøc lý thuyÕt vµ thùc hµnh Marketing vµo kinh
doanh. Thùc tÕ cho thÊy c¸c c«ng ty muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× viÖc ¸p
dông c¸c chiÕn lîc Marketing vµo kinh doanh lµ yÕu tè rÊt quan träng gióp
hä thµnh c«ng trong kinh doanh.
Mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch Marketing ®îc c¸c c«ng ty ¸p dông ®Ó
®¹t ®îc lîi thÕ c¹nh tranh lµ hÖ thèng Marketing hçn hîp mµ c¸c doanh
nghiÖp cã thÓ sö dông ®Ó t¸c ®éng vµo thÞ trêng môc tiªu cña m×nh.
ChÝnh v× vËy mµ trªn c¬ së lý thuyÕt vµ thùc tiÔn ho¹t ®éng Marketing
cña c«ng ty SXKDXNK B×nh Minh em ®· chän ®Ò tµi : “Hoµn thiÖn gi¶i
ph¸p marketing hçn hîp nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng níc kho¸ng cña
c«ng ty TNHH Sana” lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm:
Ch¬ng I: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing hçn hîp ®èi víi s¶n phÈm
níc kho¸ng Aqua-Plus cña c«ng ty TNHH Sana trong thêi gian qua.
Ch¬ng II: Mét sè gi¶i ph¸p Marketing nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng
marketing hçn hîp ®èi víi s¶n phÈm níc kho¸ng Aqua-Plus cña c«ng ty
TNHH Sana.

NguyÔn Ngäc T©n

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Do tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cã h¹n cho nªn bµi viÕt cßn nhiÒu
sai sãt vµ h¹n chÕ, em kÝnh mong sù gãp ý cña c¸c thµy c« vµ c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o TS. NguyÔn H÷u Lai cïng c¸c
anh chÞ trong c«ng ty TNHH Sana ®· tËn t×nh híng dÉn, chØ b¶o vµ gióp ®ì
em hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
Hµ Néi 4/2005
Sinh viªn thùc hiÖn
NguyÔn Ngäc T©n

NguyÔn Ngäc T©n

2

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng I
Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing hçn hîp
®èi víi s¶n phÈm níc kho¸ng aqua-Plus cña
c«ng ty tnhh sana trong thêi gian qua
I. Vµi nÐt vÒ c«ng ty TNHH Sana vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt níc
kho¸ng Aqua-Plus

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH Sana
C«ng ty TNHH Sana lµ mét doanh nghiÖp t nh©n ®îc thµnh lËp theo sù
vËn hµnh cña nÒn kinh tÕ míi. Ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng.
§îc thµnh lËp vµo n¨m 1999. Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i phßng
808 tÇng 8 sè 27 Huúnh Thóc Kh¸ng - Hµ Néi.
Trong thêi gian ho¹t ®éng ban gi...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh níc ta ®· chuyÓn nÒn kinh thÞ trêng cã sù qu¶n
cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa trong mét thêi gian cha ph¶i lµ
dµi. §©y mét qu¸ tr×nh l©u dµi phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i nh÷ng nhËn
thøc, nh÷ng bíc ®i thÝch hîp ®Ó t×m hiÓu, chiÕm lÜnh vµ réng thÞ trêng
®èi víi mäi c«ng ty, doanh nghiÖp hay tæ chøc c¸ nh©n nµo.
Cïng víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta hiÖn nay. §Ó
n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, c¸c c«ng ty
ph¶i kh¶ n¨ng nhËn thøc thuyÕt thùc hµnh Marketing vµo kinh
doanh. Thùc cho thÊy c¸c c«ng ty muèn tån t¹i ph¸t triÓn th× viÖc ¸p
dông c¸c chiÕn lîc Marketing vµo kinh doanh yÕu rÊt quan träng gióp
hä thµnh c«ng trong kinh doanh.
Mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch Marketing ®îc c¸c c«ng ty ¸p dông ®Ó
®¹t ®îc lîi thÕ c¹nh tranh thèng Marketing hçn hîp c¸c doanh
nghiÖp cã thÓ sö dông ®Ó t¸c ®éng vµo thÞ trêng môc tiªu cña m×nh.
ChÝnh v× vËy trªn thuyÕt vµ thùc tiÔn ho¹t ®éng Marketing
cña c«ng ty SXKDXNK B×nh Minh em ®· chän ®Ò tµi : Hoµn thiÖn gi¶i
ph¸p marketing hçn hîp nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng níc kho¸ng cña
c«ng ty TNHH Sana” lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm:
Ch¬ng I: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing hçn hîp ®èi víi s¶n phÈm
níc kho¸ng Aqua-Plus cña c«ng ty TNHH Sana trong thêi gian qua.
Ch¬ng II: Mét gi¶i ph¸p Marketing nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng
marketing hçn hîp ®èi víi s¶n phÈm níc kho¸ng Aqua-Plus cña c«ng ty
TNHH Sana.
NguyÔn Ngäc T©n
1
ĐATN MARKETING: Giải pháp Mar hỗn hợp nhằm phát triển thị trường nước khoáng tại cty TNHH SANA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Giải pháp Mar hỗn hợp nhằm phát triển thị trường nước khoáng tại cty TNHH SANA - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Giải pháp Mar hỗn hợp nhằm phát triển thị trường nước khoáng tại cty TNHH SANA 9 10 329