Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Giải pháp Mar nhằm thu hút khách du lịch quốc tế tại KS quốc tế ASIAN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1328 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, víi chÝnh s¸ch më cña u ®·i ®· thu hót ®îc rÊt nhiÒu
nhµ ®Çu t tõ níc ngoµi vµo thÞ trêng ViÖt Nam vÒ du lÞch, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngµnh
du lÞch ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ bíc sang mét giai ®o¹n míi.
N¨m 2004 cã thÓ nãi ngµnh du lÞch níc ta ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu, tuy ®Çu
n¨m cã ¶nh hëng cña dÞch cóm gia cÇm, g©y mét phÇn tæn thÊt. Nhng ®©y l¹i lµ
n¨m diÔn ra nhiÒu sù kiÖn cã ý nghÜa lín cña c¶ níc nh héi nghÞ ASEM 5, diÔn ®µn
thîng nghÞ sÜ ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng t¹i Qu¶ng Ninh,…. Vµ ®©y còng lµ n¨m mµ
du lÞch thÕ giíi cã møc t¨ng trëng cao nhÊt, víi 660 triÖu lît ngêi ®i du lÞch níc
ngoµi, cao h¬n n¨m 2003 tíi 69 triÖu lît ( theo tæ chøc du lÞch thÕ giíi – WTO).
Hoµ vµo nhÞp ®iÖu chung ®ã cña thÕ giíi th× n¨m 2004 níc ta ®· ®ãn ®îc 2,93 triÖu
lît kh¸ch du lÞch quèc tÕ, t¨ng 20,3% so víi n¨m 2003 vµ 14,5 triÖu lît kh¸ch du
lÞch néi ®Þa. Doanh thu tõ du lÞch ®¹t 26 ngh×n tû ®ång, t¨ng 18,1%. Cã ®îc nh÷ng
kÕt qu¶ trªn lµ nhê vµo nh÷ng nç lùc cña c¸c chiÕn lîc Marketing trong c¶ ngµnh du
lÞch nãi chung vµ c¸c c¬ së kinh doanh du lÞch nãi riªng.
C¸c ho¹t ®éng Marketing trong kh¸ch s¹n kh«ng nh÷ng t×m kiÕm kh¸ch hµng
cho kh¸ch s¹n, mµ cßn ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô, ®¶m b¶o
cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong m«i trêng c¹nh tranh g¨y g¾t
hiÖn nay. §Æc biÖt, víi mét kh¸ch s¹n lín th× c¸c ho¹t ®éng Marketing nµy cµng trë
nªn v« cïng quan träng. Tuy nhiªn Marketing chØ mang l¹i hiÖu qu¶ thËt sù khi nã
®îc tiÕn hµnh dùa trªn nh÷ng nghiªn cøu thùc tÕ vµ sù quan t©m ®óng møc cña
doanh nghiÖp.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i kh¸ch s¹n quèc tÕ ASEAN, em nhËn thÊy râ mèi
quan t©m cña kh¸ch s¹n trong viÖc t×m kiÕm nguån kh¸ch cho nªn em m¹nh d¹n
chän ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p Marketing nh»m thu hót kh¸ch du lÞch quèc tÕ
®Õn víi kh¸ch s¹n quèc tÕ ASEAN ”.

1

*Môc ®Ých nghiªn cøu.
§©y lµ ®Ò tµi nghiªn cøu lý thuyÕt nh»m t×m hiÓu ho¹t ®éng thu hót kh¸ch quèc tÕ
cña kh¸ch s¹n quèc tÕ ASEAN trong thêi gian qua. §ång thêi ®a ra mét sè gi¶i
ph¸p Marketing cña ho¹t ®éng trªn nh»m gãp mét phÇn ý kiÕn nhá cña c¸ nh©n cho
sù ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n.
* Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.
LuËn v¨n sö dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, sö dông c¸c ph¬ng ph¸p cô thÓ
nh: thèng kª, ph©n tÝch, dù b¸o,…
* KÕt cÊu bao gåm.
Tªn luËn v¨n: “ Mét sè gi¶i ph¸p Marketing nh»m thu hót kh¸ch du lÞch quèc
tÕ ®Õn víi kh¸ch s¹n quèc tÕ ASEAN”.
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, phô lôc vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o th× luËn
v¨n gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Lý...
Lêi më ®Çu
æn ®Þnh chÝnh trÞ, víi chÝnh s¸chcña u ®·i ®· thu hót ®îc rÊt nhiÒu
nhµ ®Çu t níc ngoµi vµo thÞ trêng ViÖt Nam du lÞch, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngµnh
du lÞch ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ bíc sang mét giai ®o¹n míi.
N¨m 2004 t nãi ngµnh du lÞch níc ta ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu, tuy ®Çu
n¨m ¶nh hëng cña dÞch cóm gia cÇm, g©y mét phÇn tæn thÊt. Nhng ®©y l¹i
n¨m diÔn ra nhiÒu sù kiÖn cã ý nghÜa lín cñaníc nh héi nghÞ ASEM 5, diÔn ®µn
thîng nghÞ sÜ ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng t¹i Qu¶ng Ninh, . Vµ ®©y còng n¨m mµ
du lÞch thÕ giíi cã møc t¨ng trëng cao nhÊt, víi 660 triÖu lît ngêi ®i du lÞch níc
ngoµi, cao h¬n n¨m 2003 tíi 69 triÖu lît ( theo chøc du lÞch thÕ giíi WTO).
Hoµ vµo nhÞp ®iÖu chung ®ã cña thÕ giíi th× n¨m 2004 níc ta ®· ®ãn ®îc 2,93 triÖu
lît kh¸ch du lÞch quèc tÕ, t¨ng 20,3% so víi n¨m 2003 vµ 14,5 triÖu lît kh¸ch du
lÞch néi ®Þa. Doanh thu du lÞch ®¹t 26 ngh×n ®ång, t¨ng 18,1%. ®îc nh÷ng
kÕt qu¶ trªn lµ nhê vµo nh÷ng nç lùc cña c¸c chiÕn lîc Marketing trong c¶ ngµnh du
lÞch nãi chung vµ c¸c c¬ së kinh doanh du lÞch nãi riªng.
C¸c ho¹t ®éng Marketing trong kh¸ch s¹n kh«ng nh÷ng t×m kiÕm kh¸ch hµng
cho kh¸ch s¹n, cßn ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô c¸c s¶n phÈm ch vô, ®¶m b¶o
cho tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong m«i trêng c¹nh tranh g¨y g¾t
hiÖn nay. §Æc biÖt, víi mét kh¸ch s¹n lín th× c¸c ho¹t ®éng Marketing nµy cµng trë
nªn cïng quan träng. Tuy nhiªn Marketing chØ mang l¹i hiÖu qu¶ thËt khi
®îc tiÕn hµnh dùa trªn nh÷ng nghiªn cøu thùc quan t©m ®óng møc cña
doanh nghiÖp.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i kh¸ch s¹n quèc tÕ ASEAN, em nhËn thÊymèi
quan t©m cña kh¸ch s¹n trong viÖc t×m kiÕm nguån kh¸ch cho nªn em m¹nh d¹n
chän ®Ò tµi: Mét gi¶i ph¸p Marketing nh»m thu hót kh¸ch du lÞch quèc
®Õn víi kh¸ch s¹n quèc tÕ ASEAN ”.
1
ĐATN MARKETING: Giải pháp Mar nhằm thu hút khách du lịch quốc tế tại KS quốc tế ASIAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Giải pháp Mar nhằm thu hút khách du lịch quốc tế tại KS quốc tế ASIAN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Giải pháp Mar nhằm thu hút khách du lịch quốc tế tại KS quốc tế ASIAN 9 10 600