Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Giầy Thượng Đình

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1503 lần   |   Lượt tải: 1 lần
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n

Lêi nãi ®Çu
C¬ chÕ thÞ trêng ®îc vËn hµnh víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ song song
vµ tån t¹i ®· thóc ®Èy nÒn kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn nhanh chãng. S¶n xuÊt kinh
doanh më réng, nhu cÇu thÞ hiÕu cña con ngêi ®ßi hái ngµy cµng cao. C¸c ®¬n
vÞ s¶n xuÊt kinh doanh muèn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®îc trªn thÞ trêng cÇn
ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ trêng, thÞ trêng kh¸ch hµng ®Ó x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh phï hîp nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch tèi
®a.
Cïng víi xu híng ®ã, vai trß cña ho¹t ®éng Marketing ngµy cµng ®îc
kh¼ng ®Þnh trªn thÞ trêng. Nã gióp cho c¸c ®¬n vÞ ®Þnh híng ho¹t ®éng kinh
doanh cña m×nh. Tõ viÖc nghiªn cøu thÞ trêng, nhu cÇu thÞ trêng ®Õn viÖc thóc
®Èy tiªu thô t¨ng doanh sè b¸n vµ t¨ng sù tho¶ m·n kh¸ch hµng. Marketing ®îc coi lµ mét trong nh÷ng bÝ quyÕt t¹o nªn sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp vµ
lµ c«ng cô c¹nh tranh cã hiÖu qu¶.
C«ng ty giÇy Thîng §×nh còng lµ mét trong nh÷ng c«ng ty ®i ®Çu trong
lÜnh vùc Marketing cña níc ta. Tõ viÖc nghiªn cøu thÞ trêng trong níc vµ níc
ngoµi. C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®a ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ kinh doanh cô thÓ,
nhËp c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i trong lÜnh vùc giÇy da vµ ®a ra nh÷ng
chiÕn lîc c¹nh tranh phï hîp, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt xuèng møc tèi ®a ®Ó gi¶m
gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× thÕ mµ c«ng ty ®· ®øng v÷ng trªn thÞ trêng trong nhiÒu
n¨m qua.

1

trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
ch¬ng I
kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng Marketing cña C«ng ty
GiÇy Thîng §×nh
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
C«ng ty giÇy Thîng §×nh lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc së
C«ng nghiÖp Hµ Néi cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô lµ: s¶n xuÊt vµ kinh doanh s¶n
phÈm giÇy dÐp c¸c lo¹i. Cïng víi sù ph¸t triÓn vµ héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ
giíi cña ®Êt níc c«ng ty giÇy Thîng §×nh ®· tr¶i qua c¸c giai ®o¹n h×nh thµnh
vµ ph¸t triÓn víi c¸c mèc thêi gian sau:
§Ó ®¸p øng nhu cÇu cña c¸ch m¹ng, th¸ng 1/1957 xÝ nghiÖp X30 – tiÒn
th©n cña c«ng ty giÇy Thîng §×nh ra ®êi. XÝ nghiÖp chÞu sù qu¶n lý cña Côc
qu©n nhu Tæng Côc HËu cÇn – Q§NDVN, cã nhiÖm vô s¶n xuÊt mò cøng vµ
giÇy v¶i cho bé ®«i thay thÕ lo¹i mò ®an b»ng tre lång v¶i líi nguþ trang vµ
dÐp lèp cao su. S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp khi ®ã cßn rÊt khiªm tèn so víi ngµy
nay (hai n¨m 1957 – 1958 tæng sè mò c¸c lo¹i ®¹t xÊp xØ 50000 chiÕc/n¨m
vµ lªn h¬n 60000 ciÕc vµo n¨m 1960. Còng n¨m 1960 ®¹t trªn 200000 ®«i
giÇy v¶i ng¾n cæ) nhng còng gãp phÇn kh«ng nhá vµo môc tiªu x©y dùng qu©n
®éi tiÕn lªn chÝnh quy vµ hiÖn ®¹i Ngµy 2/1/1961 xÝ nghiÖp X 30 chÝnh thøc ®îc ...
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
Lêi nãi ®Çu
chÕ thÞ trêng ®îc vËn hµnh víi nhiÒu thµnh phÇn kinh song song
vµ tån t¹i ®· thóc ®Èy nÒn kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn nhanh chãng. S¶n xuÊt kinh
doanh më réng, nhu cÇu thÞ hiÕu cña con ngêi ®ßi hái ngµy cµng cao. C¸c ®¬n
s¶n xuÊt kinh doanh muèn ®øng v÷ng ph¸t triÓn ®îc trªn t trêng cÇn
ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ trêng, thÞ trêng kh¸ch hµng ®Ó x©y dùng chiÕn l-
îc kinh doanh phîp nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch tèi
®a.
Cïng víi xu híng ®ã, vai t cña ho¹t ®éng Marketing ngµy cµng ®îc
kh¼ng ®Þnh trªn t trêng. gióp cho c¸c ®¬n vÞ ®Þnh híng ho¹t ®éng kinh
doanh cña m×nh. Tõ viÖc nghiªn cøu thÞ trêng, nhu cÇu thÞ trêng ®Õn viÖc thóc
®Èy tiªu thô t¨ng doanh sè b¸n t¨ng sù tho¶ m·n kh¸ch hµng. Marketing ®-
îc coi lµ mét trong nh÷ng bÝ quyÕt t¹o nªn sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp
lµ c«ng cô c¹nh tranh cã hiÖu qu¶.
C«ng ty giÇy Thîng §×nh còng lµ mét trong nh÷ng c«ng ty ®i ®Çu trong
lÜnh vùc Marketing cña níc ta. viÖc nghiªn cøu thÞ trêng trong níc níc
ngoµi. C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®a ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ kinh doanh cô thÓ,
nhËp c¸c thiÕt m¸y mãc hiÖn ®¹i trong lÜnh vùc giÇy da ®a ra nh÷ng
chiÕn lîc c¹nh tranh phï hîp, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt xuèng møc tèi ®a ®Ó gi¶m
gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× thÕ mµ c«ng ty ®· ®øng v÷ng trªn thÞ trêng trong nhiÒu
n¨m qua.
1
ĐATN MARKETING: Giầy Thượng Đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Giầy Thượng Đình - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Giầy Thượng Đình 9 10 393