Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Hoàn thiện công cụ Mar - Mix tại cty TNHH quốc tế Song Thanh (STI)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1525 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Lêi nãi ®Çu
Kinh doanh dÞch vô trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, kinh tÕ hµng ho¸ ®ang ngµy cµng ph¸t
triÓnvµ chiÕm mét tû träng lín trong nÒn kinh tÕ. Víi ®Æc ®iÓm lµ ®ang trong qu¸ tr×nh c«ng
nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ , nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam ®ang cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn rÊt n¨ng
®éng , ®ßi hái viÖc ph¸t triÓn c¸c nghµnh dÞch vô nãi chung vµ nghµnh dÞch vô vËn t¶i nãi
riªng lµ kh«ng thÓ thiÕu.
VËn t¶i hµng ho¸ quèc tÕ vµ giao nhËn vËn t¶i lµ mét bé phËn rÊt quan träng trong th¬ng
m¹i quèc tÕ. Mèi quan hÖ gi÷a th¬ng m¹i víi dÞch vô vËn t¶i lµ mèi quan hÖ h÷u c¬, cã sù
t¸c ®éng, ¶nh hëng qua l¹i gi÷a hai bªn . Thùc tÕ d· chøng minh r»ng vËn t¶i hµng ho¸ quèc
tÕ lµ yÕu tè quan träng thóc ®Èy hay k×m hÆm ph¸t triÓn th¬ng m¹i gi÷a c¸c qu«c gia vµ vËn
t¶i hµng ho¸ chØ cã thÓ ph¸t triÓn ®îc trªn c¬ së ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i quèc tÕ.
VËn t¶i hµng ho¸ quèc tÕ ph¸t triÓn sÏ thu hÑp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c quèc gia, t¹o ®iÒu kiÖn
thuËn lîi nhÊt cho hµng ho¸ cña quèc gia nµy cã mÆt nhanh chãng trªn thi trêng thÕ giíi.
Víi ViÖt Nam, vËn t¶i hµng ho¸ quèc tÕ giao nhËn vµ giao nhËn vËn t¶i chØ thùc sù ph¸t
triÓn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. §Æc biÖt lµ vËn t¶i container, ph¬ng thøc vËn t¶i rÊt tiªn tiÕn,
chiÕm dÇn vÞ trÝ chñ ®¹o trong viÖc vËn t¶i hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu trªn toµn thÕ giíi.
Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH quèc tÕ Song Thanh, mét C«ng ty cßn rÊt
non trÎ trong lÜnh vùc dÞch vô nµy nhng ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn rÊt ®¸ng khÝch lÖ. Cïng
víi nh÷ng kiÕn thøc cã ®îc trong nhµ trêng, em ®· tæng hîp ®îc mét b¸o c¸o chung vÒ C«ng
ty ®ång thêi ®a ra c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch marketing cña c«ng ty nh»m n©ng
cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty .Do vËyem ®· chän ®Ò tµi :”Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn
thiÖn c¸c c«ng cô marketing – mix ë c«ng ty TNHH quèc tÕ Song Thanh ( STI ) “ lµm
chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
• Môch ®Ých nghiªn cøu
Trªn c¬ së nhËn thøc tæng hîp ,lý luËn chuyªn nghµnh marketing dÞch vôvµ c¸c th«ng tin
thùc tÕ,bµi viÕt sÏ ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vµ viÖc tæ ,thùc hiÖn
c¸c c«ng cô marketing – mixcuar c«ng ty nh»m ®a ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ hoµn thiÖn c¸c
chÝnh s¸ch ®ã gãp phµn thóc ®Èy c«ng ty ngµy cµng ph¸p triÓn h¬n.

Vò V¨n B¸ - Marketing 41C

2

• §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
Bµi viÕt ®i s©u vµo nghiªn cøu ho¹t ®«ng kinh soanh ,ho¹t ®éng marketing ,®Æc biÖt lµ tæ
chøc ,ho¹t ®éng cña c¸c c«ng cô marketing - mix ë c«ng ty trong thêi gian qua .Trªn c¬ së
hÖ thèng lý luËn vÒ marketing hçn hîp ...
Lêi nãi ®Çu
Kinh doanh dÞch trong nÒn kinh thÞ trêng, kinh hµng ho¸ ®ang ngµy cµng ph¸t
triÓnvµ chiÕm mét tû träng lín trong nÒn kinh tÕ. Víi ®Æc ®iÓm ®ang trong qu¸ tr×nh c«ng
nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ , nÒn kinh cña ViÖt Nam ®ang nh÷ng bíc ph¸t triÓn rÊt n¨ng
®éng , ®ßi hái viÖc ph¸t triÓn c¸c nghµnh dÞch nãi chung nghµnh dÞch vô vËn t¶i nãi
riªng lµ kh«ng thÓ thiÕu.
n t¶i hµng ho¸ quèc tÕ giao nhËn vËn t¶i mét bé phËn rÊt quan träng trong th¬ng
m¹i quèc tÕ. Mèi quan gi÷a th¬ng m¹i víi dÞch vËn t¶i mèi quan h÷u c¬, cã
t¸c ®éng, ¶nh hëng qua l¹i gi÷a hai bªn . Thùc tÕ d· chøng minh r»ng vËn t¶i hµng ho¸ quèc
lµ yÕuquan träng thóc ®Èy hay k×m hÆm ph¸t triÓn th¬ng m¹i gi÷a c¸c qu«c gia vµ vËn
t¶i hµng ho¸ chØ thÓ ph¸t triÓn ®îc trªn ph¸t triÓn n xuÊt th¬ng m¹i quèc tÕ.
VËn t¶i hµng ho¸ quèc ph¸t triÓn thu hÑp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c quèc gia, t¹o ®iÒu kiÖn
thuËn lîi nhÊt cho hµng ho¸ cña quèc gia nµy cã mÆt nhanh chãng trªn thi trêng thÕ giíi.
Víi ViÖt Nam, vËn t¶i hµng ho¸ quèc giao nhËn giao nhËn vËni chØ thùc ph¸t
triÓn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. §Æc biÖt lµ vËn t¶i container, ph¬ng thøc vËn t¶i rÊt tiªn tiÕn,
chiÕm dÇn vÞ trÝ chñ ®¹o trong viÖc vËn t¶i hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu trªn toµn thÕ giíi.
Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH quèc Song Thanh, mét C«ng ty cßn rÊt
non trÎ trong lÜnh vùc dÞch nµy nhng ®· nh÷ng bíc ph¸t triÓn rÊt ®¸ng khÝch lÖ. Cïng
víi nh÷ng kiÕn thøc cã ®îc trong nhµ trêng, em ®· tæng hîp ®îc mét b¸o c¸o chung vÒ C«ng
ty ®ång thêi ®a ra c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch marketing cña c«ng ty nh»m n©ng
cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty .Do vËyem ®· chän ®Ò tµi :”Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn
thiÖn c¸c c«ng marketing mix ë c«ng ty TNHH quèc Song Thanh ( STI ) lµm
chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Môch ®Ých nghiªn cøu
Trªn së nhËn thøc tæng hîp ,lý luËn chuyªn nghµnh marketing dÞch vôvµ c¸c th«ng tin
thùc tÕ,bµi viÕt sÏ ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vµ viÖc tæ ,thùc hiÖn
c¸c c«ng marketing mixcuar c«ng ty nh»m ®a ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ hoµn thiÖn c¸c
chÝnh s¸ch ®ã gãp phµn thóc ®Èy c«ng ty ngµy cµng ph¸p triÓn h¬n.
Vò V¨n B¸ - Marketing 41C
1
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện công cụ Mar - Mix tại cty TNHH quốc tế Song Thanh (STI) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện công cụ Mar - Mix tại cty TNHH quốc tế Song Thanh (STI) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện công cụ Mar - Mix tại cty TNHH quốc tế Song Thanh (STI) 9 10 827