Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Hoàn thiện HT kênh PP SP tại cty xăng dầu B12

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1649 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn më ®Çu
Ph©n phèi lµ mét trong nh÷ng tham sè Marketing hÕt søc quan träng
bªn c¹nh nh÷ng tham sè kh¸c nh s¶n phÈm, gi¸ c¶ vµ xóc tiÕn hçn hîp.
Th«ng qua ph©n phèi doanh nghiÖp cã thÓ thiÕt lËp ®îc c¸c lîi thÕ c¹nh
tranh nÕu doanh nghiÖp tæ chøc tèt kh©u ph©n phèi trªn nÒn t¶ng thÕ m¹nh
vµ c¸c nh©n tè thµnh c«ng cña doanh nghiÖp còng nh cña ngµnh hµng.
Doanh nghiÖp cã tæ chøc tèt kh©u ph©n phèi th«ng qua c¸c c¬ chÕ khuyÕn
khÝch, gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng c¸c xung ®ét gi÷a c¸c kªnh ph©n phèi còng nh
néi bé cña tõng kªnh thi doanh nghiÖp míi cã thÓ thiÕt lËp ®îc mèi quan hÖ
bÒn v÷ng gi÷a doanh nghiÖp vµ hÖ thèng ph©n phèi trong viÖc híng tíi tho¶
m·n tèi ®a kh¸ch hµng
Thùc tÕ cho thÊy kinh doanh trong giai ®o¹n hiÖn nay c¸c chiÕn lîc nh: qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i, c¾t gi¶m gi¸ b¸n chØ cã lîi thÕ trong ng¾n h¹n,
bëi c¸c doanh nghiÖp kh¸c còng nhanh chong lµm theo khiÕn cho c¸c chiÕn
lîc nµy mÊt t¸c dông. C¹nh tranh b»ng hÖ th«ng ph©n phèi lµ xu thÕ cña
kinh tÕ thÞ trêng. Nghiªn cøu, ph¸t triÓn hÖ thèng ph©n phèi réng kh¾p vµ
tiÕp cËn ®îc thÞ trêng môc tiªu kh«ng nh÷ng t¹o ®îc lîi thÕ c¹nh tranh lín
trªn th¬ng trêng mµ cßn ®¹t ®îc lîi thÕ giµi h¹n trong canh tranh
C«ng ty x¨ng dÇu B12 lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc tæng
c«ng ty x¨ng dÇu viÖt nam (petrolimex) chuyªn tiÕp nhËn x¨ng dÇu ®Ó ph©n
phèi cho nhu cÇu cña khu vùc phÝa b¾c gåm c¸c s¶n phÈm x¨ng dÇu, dÇu
mì nhên, gas vµ phô kiÖn. C«ng ty kÕt thõa hÖ th«ng ph©n phèi chuyªn s©u
vµ réng kh¾p vµ ®©y còng lµ vò khÝ canh tranh kh¸ hiÖu qu¶ ®Ó cñng cè vµ
ph¸t triÓn vÞ thÕ cña c«ng ty trªn th¬ng trêng.
Tuy nhiªn trong bèi c¶nh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t còng nh nh÷ng
biÕn ®æi vµ t¸c ®éng tõ c¸c yÕu tè cña m«i trêng kinh doanh, hÖ thèng ph©n
phèi cña c«ng ty ®· cã nh÷ng bÊt cËp, ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ kinh doanh.
Trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc t¹i trêng §HKTQD vµ trong thêi
gian t×m hiÓu ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty x¨ng dÇu B12. Víi môc tiªu
t×m hiÓu nh÷ng u nhîc ®iÓm tõ hÖ thèng ph©n phèi ®ã vµ øng dông tham sè
2

ph©n phèi Marketing – mix cã thÓ ®a ra mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu
qu¶ ph©n phèi vµ kh¾c phôc nh÷ng nhîc ®iÓm cßn tån t¹i. ChÝnh v× vËy qua
qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty, cïng víi sù gióp ®ì cña GS/ TS trÇn chÝ thµnh
em ®· thùc hiªn bµi chuyªn ®Ò thùc tËp víi ®Ò tµi:
“Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn hÖ thèng kªnh ph©n phèi s¶n phÈm (x¨ng dÇu, dÇu
mì nhên, gas vµ phô kiÖn) t¹i c«ng ty x¨ng dÇu B12”

3

Ch¬ng I:
Vai trß vµ néi dông cña kªnh ph©n phèi trong ho¹t
®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp t...
PhÇn më ®Çu
Ph©n phèi mét trong nh÷ng tham Marketing hÕt søc quan träng
bªn c¹nh nh÷ng tham kh¸c nh s¶n phÈm, gi¸ xóc tiÕn hçn hîp.
Th«ng qua ph©n phèi doanh nghiÖp t thiÕt lËp ®îc c¸c lîi t c¹nh
tranh nÕu doanh nghiÖp chøc tèt kh©u ph©n phèi trªn nÒn t¶ng thÕ m¹nh
c¸c nh©n tè thµnh c«ng cña doanh nghiÖp còng nh cña ngµnh hµng.
Doanh nghiÖp chøc tèt kh©u ph©n phèi th«ng qua c¸c c khuyÕn
khÝch, gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng c¸c xung ®ét gi÷a c¸c kªnh ph©n phèi còng nh
néi bé cña tõng kªnh thi doanh nghiÖp míi cã thÓ thiÕt lËp ®îc mèi quan hÖ
bÒn v÷ng gi÷a doanh nghiÖp vµ hÖ thèng ph©n phèi trong viÖc híng tíi tho¶
m·n tèi ®a kh¸ch hµng
Thùc tÕ cho thÊy kinh doanh trong giai ®o¹n hiÖn nay c¸c chiÕn lîc nh-
: qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i, c¾t gi¶m gi¸ b¸n chØ lîi thÕ trong ng¾n h¹n,
bëi c¸c doanh nghiÖp kh¸c còng nhanh chong lµm theo khiÕn cho c¸c chiÕn
lîc nµy mÊt t¸c dông. C¹nh tranh b»ng th«ng ph©n phèi xu thÕ cña
kinh thÞ trêng. Nghiªn cøu, ph¸t triÓn thèng ph©n phèi réng kh¾p
tiÕp cËn ®îc thÞ trêng môc tiªu kh«ng nh÷ng t¹o ®îc lîi thÕ c¹nh tranh lín
trªn th¬ng trêng mµ cßn ®¹t ®îc lîi thÕ giµi h¹n trong canh tranh
C«ng ty x¨ng dÇu B12 mét doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc tæng
c«ng ty x¨ng dÇu viÖt nam (petrolimex) chuyªn tiÕp nhËn x¨ng dÇu ®Ó ph©n
phèi cho nhu cÇu cña khu vùc phÝa b¾c gåm c¸c s¶n phÈm x¨ng dÇu, dÇu
nhên, gasphô kiÖn. C«ng ty kÕt thõath«ng ph©n phèi chuyªn s©u
réng kh¾p ®©y còng khÝ canh tranh kh¸ hiÖu qu¶ ®Ó cñng
ph¸t triÓn vÞ thÕ cña c«ng ty trªn th¬ng trêng.
Tuy nhiªn trong bèi c¶nh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t còng nh nh÷ng
biÕn ®æi vµ t¸c ®éng tõ c¸c yÕu tè cña m«i trêng kinh doanh, hÖ thèng ph©n
phèi cña c«ng ty ®· nh÷ng bÊt cËp, ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ kinh doanh.
Trªn nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc t¹i trêng §HKTQD trong thêi
gian m hiÓu ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty x¨ng dÇu B12. Víi môc tiªu
t×m hiÓu nh÷ng u nhîc ®iÓm tõ hÖ thèng ph©n phèi ®ã vµ øng dông tham
2
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện HT kênh PP SP tại cty xăng dầu B12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện HT kênh PP SP tại cty xăng dầu B12 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện HT kênh PP SP tại cty xăng dầu B12 9 10 889