Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Hoàn thiện kênh PP SP phần mềm CN tại cty TNHH Hệ Thống Quy

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 3320 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi më ®Çu
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế hàng hoá vấn đề
tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò hết sức quan trọng đến hiệu quả kinh
doanh và sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Trong kinh tế thị trường
luôn có sự cạnh tranh khốc liệt, do đó muốn giành được lợi thế cạnh
tranh ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp còn
phải tiến hành hoạt động xúc tiến hỗn hợp và các chính sách marketing
trong đó chính sách về kênh phân phối có vai trò đặc biệt quan trọng.
Trong thời gian thực tập tại công ty, em thấy hiệu quả hoạt động
của kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Hệ Thống Quy
chưa được tốt lắm. Do đó, được sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô
trong khoa Quản trị kinh doanh đặc biệt là thầy giáo TS.Nguyễn Mạnh
Quân và các nhân viên trong Công ty TNHH Hệ Thống Quy em đã
nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh
phân phối tiêu thụ sản phẩm phần mềm công nghiệp ở Công ty TNHH
Hệ Thống Quy”.
Đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Dự báo thị trường sản phẩm phần mềm và phương hướng
kinh doanh của Công ty.
Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ phần
mềm công nghiệp của Công ty.
Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân
phối tiêu thụ sản phẩm tại Công ty.

Chuyên đề tốt nghiệp

Lê Thị Hồng Hạnh - K34

Ch¬ng 1: dù b¸o thÞ trêng s¶n phÈm phÇn mÒm
c«ng nghiÖp vµ ph¬ng híng kinh doanh
cña c«ng ty
1. Dự báo xu thế phát triển thị trường sản phẩm phần mềm công
nghiệp trong thời gian tới
Nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tại thời điểm
này đang ổn định và phục hồi hoàn toàn. Tốc độ tăng trưởng của các
ngành nghề đã có những bước tiến khả quan. Theo dự báo của việc tiêu
thụ các sản phẩm phần mềm công nghiệp giai đoạn 2005 - 2010 sẽ tiếp
tục tăng với tốc độ 1,3 đến 1,5 % năm (1). Với tốc độ tăng trưởng như vậy
thì nhu cầu thị trường của ngành công nghệ thông tin về các sản phẩm
dịch vụ phần mềm công nghiệp sẽ tăng lên đáng kể.
Tuy nhiên có thể thống nhất 2 xu hướng sau:
- Xu hướng tin học hoá với phần mềm và trung tâm
Là ngành tự dộng hoá lưu trữ, xử lý, chuyển giao, thông tin... công
nghệ thông tin đang phát triển như vũ bão, thâm nhập mạnh mẽ vào mọi
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, làm thay đổi vượt bậc năng
suất lao động và chất lượng cuộc sống. Rõ ràng rằng công nghệ thông tin
sẽ đóng vai trò là động cơ chính của các biến đổi trong thế kỷ 21 và sẽ là
thế kỷ công nghệ thông tin. Công nghiệp phần mềm là bộ phận chủ chốt
của ngành ...
Lêi më ®Çu
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế hàng hoá vấn đề
tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò hết sức quan trọng đến hiệu quả kinh
doanh và sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Trong kinh tế thị trường
luôn sự cạnh tranh khốc liệt, do đó muốn giành được lợi thế cạnh
tranh ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp còn
phải tiến hành hoạt động xúc tiến hỗn hợp các chính sách marketing
trong đó chính sách về kênh phân phối có vai trò đặc biệt quan trọng.
Trong thời gian thực tập tại công ty, em thấy hiệu quả hoạt động
của kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Hệ Thống Quy
chưa được tốt lắm. Do đó, được s hướng dẫn tận tình của các thầy
trong khoa Quản trị kinh doanh đặc biệt thầy giáo TS.Nguyễn Mạnh
Quân các nhân viên trong ng ty TNHH Hệ Thống Quy em đã
nghiên cứu đề tài: “Một s biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh
phân phối tiêu thụ sản phẩm phần mềm công nghiệp Công ty TNHH
Hệ Thống Quy”.
Đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Dự báo thị trường sản phẩm phần mềm phương hướng
kinh doanh của Công ty.
Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ phần
mềm công nghiệp của Công ty.
Chương 3: Một s biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân
phối tiêu thụ sản phẩm tại Công ty.
Chuyên đề tốt nghiệp Lê Thị Hồng Hạnh - K34
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện kênh PP SP phần mềm CN tại cty TNHH Hệ Thống Quy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện kênh PP SP phần mềm CN tại cty TNHH Hệ Thống Quy - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện kênh PP SP phần mềm CN tại cty TNHH Hệ Thống Quy 9 10 989