Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Hoàn thiện nghiệp vụ Mar tại cửa hàng KD TM 1174 Đ. Láng thuộc cty CP TM Cầu Giấy

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 976 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp
Lêi nãi ®Çu
§Êt níc ta ®ang trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc
do §¶ng vµ Nhµ níc l·nh ®¹o. Trong t×nh h×nh quèc tÕ lu«n lu«n thay ®æi, ®Ó
x©y dùng níc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa thµnh mét níc cã nÒn kinh tÕ vøng
m¹nh, d©n giµu, x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam cÇn më
cöa hoµ nhËp víi bªn ngoµi theo xu híng cña thêi ®¹i. §¶ng vµ Nhµ níc ta ®·
lùa chän nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý
cña Nhµ níc lµm m« h×nh ph¸t triÓn cña kinh tÕ níc ta.
ViÖt Nam lµ mét níc ®i theo con ®êng tiÕn lªn x· héi chñ nghÜa nhng lµ
mét níc nghÌo nµn vÒ kinh tÕ, l¹c hËu vÒ c¬ së vËt chÊt, khoa häc kü thuËt cha
ph¸t triÓn. Nªn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nãi chung vµ hµng ho¸ nãi riªng
chóng ta vÉn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n dï chung ta ®· vµ ®ang më cöa, më réng
quan hÖ quèc tÕ víi nhiÒu níc trªn thÕ giíi. §Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n
nµy cÇn ph¶i x©y dùng ngµnh th¬ng m¹i ph¸t triÓn toµn diÖn, ngoµi ra cÇn ph¶i
më réng khu vùc thÞ trêng, t×m kiÕm, th¨m dß, khai th¸c ph¸t triÓn c¸c lo¹i
h×nh dÞch vô, lu«n lu«n cung cÊp ®Çy ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch hµng. V× thÕ viÖc
cñng cè nhu cÇu néi ®Þa vµ ph¸t triÓn thÞ trêng ngoµi lµ viÖc cÇn thiÕt. ViÖc
cñng cè néi ®Þa, muèn lµm tèt th× c«ng viÖc b¸n hµng ph¶i thùc hiÖn tèt vµ
trong ®ã nghiÖp vô cÇn lµm tèt ®ã lµ nghiÖp vô Marketing mÆt hµng kinh
doanh th¬ng m¹i. §Ó t¹o ra nÒn kinh tÕ hµng ho¸, thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn.
Hµng ho¸ cã nhiÒu lo¹i, cã tÝnh chÊt rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, do ®ã
ngµnh th¬ng m¹i ph¶i cã sù tæ chøc ë c¸c kh©u sao cho hîp lý, ®¹t hiÖu qu¶
kinh doanh cao trong ho¹t ®éng b¸n hµng cña doanh nghiÖp. Nh vËy t¹o ra
mét phæ mÆt hµng hîp lý sÏ thóc ®Èy viÖc b¸n hµng thuËn lîi vµ cã hiÖu qu¶
cao h¬n, ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh uy tÝn kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ n©ng
cao hiÖu qu¶ kinh doanh mét c¸ch h÷u hiÖu.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t×m hiÓu t¹i cöa hµng th¬ng m¹i 1174 ®êng
L¸ng thuéc C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i CÇu GiÊy em ®· ®îc sù gióp ®ì cña
c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i cöa hµng cïng sù híng dÉn chu ®¸o cña thÇy
gi¸o híng dÉn vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i em ®·
quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn nghiÖp vô Marketing mÆt hµng kinh doanh
1

Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp
t¹i cöa hµng th¬ng m¹i 1174 ®êng L¸ng thuéc C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i
CÇu GiÊy" lµm chuyªn ®Ò cña m×nh.
§Ó hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy, em tËp trung chó träng trong viÖc t×m hiÓu vµ
ph©n tÝch nghiÖp vô Marketing mÆt hµng kinh doanh cña cöa hµng th¬ng m¹i
L¸ng vµ ®ã lµ c¸c ...
Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp
Lêi nãi ®Çu
§Êt níc ta ®ang trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc
do §¶ng Nhµ níc l·nh ®¹o. Trong t×nh h×nh quèc lu«n lu«n thay ®æi, ®Ó
x©y dùng níc ViÖt Nam héi chñ nghÜa thµnh mét níc nÒn kinh vøng
m¹nh, d©n giµu, x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam cÇn
cöa hoµ nhËp víi bªn ngoµi theo xu híng cña thêi ®¹i. §¶ng Nhµ níc ta ®·
lùa chän nÒn kinh thÞ trêng theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa qu¶n
cña Nhµ níc lµm m« h×nh ph¸t triÓn cña kinh tÕ níc ta.
ViÖt Nam lµ mét níc ®i theo con ®êng tiÕn lªn x· héi chñ nghÜa nhng lµ
mét níc nghÌo nµn vÒ kinh tÕ, l¹c hËu vÒ c¬ së vËt chÊt, khoa häc kü thuËt cha
ph¸t triÓn. Nªn trong nÒn kinh thÞ trêng nãi chung hµng ho¸ nãi riªng
chóng ta vÉn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n dï chung ta ®· vµ ®angcöa, më réng
quan quèc tÕ víi nhiÒu c trªn thÕ giíi. §Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n
nµy cÇn ph¶i x©y dùng ngµnh th¬ng m¹i pt triÓn toµn diÖn, ngoµi ra cÇn ph¶i
réng khu vùc thÞ trêng, t×m kiÕm, th¨m dß, khai th¸c ph¸t triÓn c¸c lo¹i
h×nh dÞch vô, lu«n lu«n cung cÊp ®Çy ®ñ nhu cÇu a kh¸ch hµng. V× thÕ viÖc
cñng nhu cÇu néi ®Þa ph¸t triÓn thÞ trêng ngoµi viÖc cÇn thiÕt. ViÖc
cñng néi ®Þa, muèn lµm tèt t c«ng viÖc b¸n hµng ph¶i thùc hiÖn tèt
trong ®ã nghiÖp cÇn lµm tèt ®ã nghiÖp Marketing mÆt hµng kinh
doanh th¬ng m¹i. §Ó t¹o ra nÒn kinh tÕ hµng ho¸, thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn.
Hµng ho¸ nhiÒu lo¹i, tÝnh chÊt rÊt ®a d¹ng phong phó, do ®ã
ngµnh th¬ng m¹i ph¶i chøc ë c¸c kh©u sao cho hîp lý, ®¹t hiÖu qu¶
kinh doanh cao trong ho¹t ®éng b¸n hµng cña doanh nghiÖp. Nh vËy t¹o ra
mét phæt hµng hîp thóc ®Èy viÖc b¸n hµng thuËn lîi hiÖu qu¶
cao h¬n, ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh uy tÝn kinh doanh cña doanh nghiÖp n©ng
cao hiÖu qu¶ kinh doanh mét c¸ch h÷u hiÖu.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t×m hiÓu t¹i cöa hµng th¬ng m¹i 1174 ®êng
L¸ng thuéc C«ng ty phÇn th¬ng m¹i u GiÊy em ®· ®îc gióp ®ì cña
c¸c c¸n c«ng nh©n viªn t¹i cöa hµng cïng híng dÉn chu ®¸o cña thÇy
gi¸o híng dÉn c¸c thÇy gi¸o trong khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i em ®·
quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn nghiÖp vô Marketing mÆt hµng kinh doanh
1
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện nghiệp vụ Mar tại cửa hàng KD TM 1174 Đ. Láng thuộc cty CP TM Cầu Giấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện nghiệp vụ Mar tại cửa hàng KD TM 1174 Đ. Láng thuộc cty CP TM Cầu Giấy - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện nghiệp vụ Mar tại cửa hàng KD TM 1174 Đ. Láng thuộc cty CP TM Cầu Giấy 9 10 249