Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Hoàn thiện phối thức Marketing - Mix tại XN TM thuộc cty DV hàng không sân bay Nội Bài

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1352 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

TrÇn ThÞ Chuyªn CT-2C

Lêi më ®Çu
***********
H¬n nöa thËp kû 90, ViÖt nam ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn râ rÖt vµ ®¹t
®îc nh÷ng thµnh tùu ph¸t triÓn kh¸ nhanh vÒ kinh tÕ vµ Th¬ng m¹i.
Trong vµi n¨m trë l¹i ®©y, díi ¶nh hëng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh
khu vùc vµ ch©u lôc, hÖ thèng kinh tÕ, th¬ng m¹i trªn toµn thÕ giíi nãi
chung vµ Hµ néi nãi riªng ®· cã phÇn ch÷ng l¹i. Nh÷ng ®Æc trng cña nÒn
kinh tÕ thÞ trêng chuyÓn ®æi thiÕu ®ång bé ®· g©y ra nh÷ng ¸p lùc lín ®Õn
hÖ thèng kinh doanh. MÆt kh¸c, xu thÕ kh«ng thÓ ®¶o ngîc cña tiÕn tr×nh
héi nhËp kinh tÕ vµ th¬ng m¹i víi khu vùc vµ thÕ giíi còng ®ang ®Æt ra
nh÷ng th¸ch thøc to lín víi c¸c doanh nghiÖp trong níc ph¶i ®Èy nhanh
c«ng cuéc c¶i c¸ch doanh nghiÖp, tiÕp tôc ®æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng
theo híng tiÕp cËn c¸c m« h×nh chuÈn mùc, th«ng lÖ quèc tÕ ®· ®îc thö
th¸ch vµ ®· chøng tá tÝnh h÷u hiÖu. Mét trong nh÷ng mòi nhän cña tiÕn bé
khoa häc c«ng nghÖ Th¬ng m¹i nh»m ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái vµ th¸ch thøc
trªn lµ ph¸t triÓn nghiªn cøu vµ triÓn khai tæ chøc nghiÖp vô Marketing ë
c¸c doanh nghiÖp, c¸c c«ng ty kinh doanh nãi chung vµ c«ng ty th¬ng m¹i
nãi riªng. Thùc tiÔn cho thÊy ë níc ta vµ c¸c níc trong khu vùc nh÷ng n¨m
võa qua, nÕu c¸c c«ng ty chØ tËp trung vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ tiÒm
lùc tµi chÝnh, s¶n xuÊt vµ c«ng nghÖ, vÒ thÞ trêng ®Çu vµo lµ cha ®ñ mµ cÇn
thiÕt vµ ®Æc biÖt quan träng ph¶i tæ chøc hîp lý vµ ph¸t huy tèi ®a vµ hiÖu
qu¶ phèi thøc Marketing – mix míi cho phÐp c¸c C«ng ty ®¹t tíi môc
tiªu tæng thÓ kinh doanh. §iÒu nµy cµng trë nªn cÊp thiÕt vµ ®iÓn h×nh ë
lÜnh vùc th¬ng m¹i b¸n lÎ do ¶nh hëng vµ t¸c ®éng cña tÝnh phøc hîp vÒ
mÆt hµng, cña nhu cÇu tiªu dïng, c¹nh tranh thÞ trêng, nh÷ng rñi ro tiÒm
Èn trong ®Çu t vµ th¬ng m¹i…
T×m hiÓu, nghiªn cøu ho¹t ®éng Marketing ë c¸c doanh nghiÖp kinh
doanh gióp chóng ta hiÓu s©u h¬n vÒ m«n häc Marketing tõ lý thuyÕt hoµn
toµn míi mÎ ®Õn thùc tÕ ®Çy sèng ®éng cña c«ng t¸c Marketing.
Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

TrÇn ThÞ Chuyªn CT-2C

XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc trªn, sau thêi gian thùc tËp t«t nghiÖp víi sù híng dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ sù gióp ®ì cña toµn thÓ c¸n bé
c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp Th¬ng m¹i ®· th«i thóc t«i viÕt vÒ ®Ò tµi:
“Hoµn thiÖn phèi thøc Marketing – mix t¹i XÝ nghiÖp Th¬ng m¹i thuéc
C«ng ty DÞch vô Hµng kh«ng S©n bay Néi Bµi”.
- Môc ®Ých nghiªn cøu: Trªn c¬ së lý luËn vµ nhËn thøc vÒ chuyªn
ngµnh Marketing, cïng víi ph¬ng ph¸p nghiªn cøu tiÕp cËn khoa häc, t«i
tiÕn hµnh nghiªn cøu p...
LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Chuyªn CT-2C
Lêi më ®Çu

 ! "#$
%#&' '"("#)$*
) +"#, -.$/012-33+2#4
"&"#/.56$ 7+#1
"##8 79.$*:;3(
< =>?8/'.&.1
60+*@;'AB2+%3 C
8"#$"1"&"#1D;
'E+.1"1'0+ +12F
B82'0+5>1>E"#+$8
G+1'BCF&B.H6%
'"#EI4*@8 +DJ38
+JB)$K'ELI"#'E
 7.#' 7E"# >E"5@ G-
'0+'B0+"#B$
 7*)&M+N-1"#'1 +"&,
"OH'BP "#+2H'"N("((
.&#4Q2AN"#B"(< =9"#+.#3#9
"#;H J2>E%.R"#'6"#
H26E@ GSA1+T'UB$15
7>0+*V(## -7N"#C-
.W"&$'.X0+2-"#'834E%"(
;#3970Y$ <= 3 +(
F +9"#$
)C7E+$8@ G-'0+
0+ZZQ/"(BJ@ GO.R+#
+#1X&9Q683B'@ G*
Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i
[
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện phối thức Marketing - Mix tại XN TM thuộc cty DV hàng không sân bay Nội Bài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện phối thức Marketing - Mix tại XN TM thuộc cty DV hàng không sân bay Nội Bài - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện phối thức Marketing - Mix tại XN TM thuộc cty DV hàng không sân bay Nội Bài 9 10 151