Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Hoàn thiện quản trị HT kênh phân phối thức ăn gia súc tại cty TNHH XNK Phương Đông

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1244 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

TrÇn Kh¶i Ch©u

Lêi më ®Çu
Trong c¬ chÕ thÞ tr êng hiÖn nay, vÊn ®Ò tiªu thô lu«n lµ
vÊn ®Ó sèng cßn ®èi víi bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo. Doanh
nghiÖp chØ cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn nÕu nh s¶n phÈm cña hä
tiªu thô ®îc trªn thÞ tr êng. Mét doanh nghiÖp muèn tiªu thô tèt
s¶n phÈm cña m×nh nhÊt thiÕt hä ph¶i cã mét hÖ thèng kªnh
ph©n phèi ®îc x©y dùng vµ qu¶n trÞ cã hiÖu qu¶. Sau khi xem
xÐt t×nh h×nh x©y dùng vµ qu¶n trÞ hÖ thèng kªnh ph©n phèi thøc
¨n gia sóc c«ng ty TNHH xuÊt nhËp khÈu Ph ¬ng §«ng, t«i nhËn
thÊy r»ng ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô cña c«ng ty, c«ng ty
cÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a trong kh©u x©y dùng vµ qu¶n trÞ hÖ
thèng kªnh ph©n phèi cña m×nh. Tõ thùc tiÔn kÕt hîp víi nh÷ng
kiÕn thøc ®îc häc t¹i trêng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n Hµ Néi
t«i ®· lùa chän ®Ò tµi “ Hoµn thiÖn qu¶n trÞ kªnh ph©n phèi
thøc ¨n gia sóc t¹i c«ng ty TNHH xuÊt nhËp khÈu Ph ¬ng
§«ng” ®Ó lµm b¸o c¸o chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
Qua ®©y, t«i xin göi lêi c¶m ¬n tíi thÇy gi¸o h íng dÉn
PGS-TS TrÇn Minh §¹o vµ ban l·nh ®¹o c«ng ty TNHH xuÊt
nhËp khÈu Ph¬ng §«ng ®· gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn
vµ hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò bao gåm c¸c néi dung sau:
PhÇn 1: Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ch¨n nu«i vµ thÞ
trêng thøc ¨n gia sóc.
PhÇn 2: Thùc tr¹ng vµ x©y dùng vµ qu¶n trÞ kªnh
ph©n phèi.

Trêng §H kinh tÕ Quèc d©n

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

TrÇn Kh¶i Ch©u

PhÇn 3: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn hÖ thèng
kªnh ph©n phèi t¹i c«ng ty TNHH xuÊt nhËp khÈu
Ph¬ng §«ng.

Trêng §H kinh tÕ Quèc d©n

2

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

TrÇn Kh¶i Ch©u

PhÇn I
kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ch¨n nu«i vµ thÞ
trêng thøc ¨n gia sóc viÖt nam
1.1. t×nh h×nh s¶n xuÊt ch¨n nu«i viÖt nam

1.1.1 Xu híng ph¸t triÓn ch¨n nu«i
Trong nh÷ng n¨m g©n ®©y, ngµnh ch¨n nu«i ViÖt Nam ®·
ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. KÓ tõ n¨m 1990 ®Õn nay ngµnh ch¨n nu«i cã
híng ph¸t triÓn t¬ng ®èi æn ®Þnh víi tèc ®é t¨ng tr ëng b×nh qu©n
®¹t ®Õn 5,27% n¨m. Ch¨n nu«i gia cÇm cã tèc ®é t¨ng tr ëng
nhanh nhÊt 15 n¨m qua. Tèc ®é t¨ng tr ëng b×nh qu©n hµng n¨m
t¨ng râ rÖt, t 3,5% n¨m trong c¸c giai ®o¹n 1990-1995 lªn ®Õn
6,7% n¨m trong giai ®o¹n 1996-2000 vµ trong c¸c n¨m cßn l¹i
®¨ t¨ng lªn tíi 9,1% n¨m.
Ch¨n nu«i lÊy thÞt lµ h×nh thøc phæ biÕn nhÊt ë n íc ta.
Tæng s¶n lîng thÞt hiÖn nay ®¹t 2 triÖu tÊn c¸c lo¹i, trong ®ã thÞt
lîn chiÕm tíi 76%. H¬n 90% thÞt lîn vµ trªn 60% thÞt gia cÇm
s¶n xuÊt ë c¸c n«ng hé ®îc tiªu thô trªn thÞ tr êng néi ®Þa.
Tuy cã tèc ®é t¨ng tr ëng cao, song c¬ cÊu tû träng thÞt
kh«ng thay ®æi nhiÒu trong nh÷...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp TrÇn Kh¶i Ch©u
Lêi më ®Çu
Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, vÊn ®Ò tiªu thô lu«n lµ
vÊn ®Ó sèng cßn ®èi víi bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo. Doanh
nghiÖp chØ cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn nÕu nh sn phÈm cña hä
tiªu thô ®îc trªn thÞ trêng. Mét doanh nghiÖp muèn tiªu thô tèt
sn phÈm cña m×nh nhÊt thiÕt hä phi cã mét hÖ thèng kªnh
ph©n phèi ®îc x©y dùng vµ qun trÞ cã hiÖu qu. Sau khi xem
xÐt t×nh h×nh x©y dùng vµ qun trÞ hÖ thèng kªnh ph©n phèi thøc
¨n gia sóc c«ng ty TNHH xuÊt nhËp khÈu Ph ¬ng §«ng, t«i nhËn
thÊy r»ng ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô cña c«ng ty, c«ng ty
cÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a trong kh©u x©y dùng vµ qun trÞ hÖ
thèng kªnh ph©n phèi cña m×nh. Tõ thùc tiÔn kÕt hîp víi nh÷ng
kiÕn thøc ®îc häc t¹i trêng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n Hµ Néi
t«i ®· lùa chän ®Ò tµi Hoµn thiÖn qun trÞ kªnh ph©n phèi
thøc ¨n gia sóc t¹i c«ng ty TNHH xuÊt nhËp khÈu Ph¬ng
§«ng ®Ó lµm b¸o c¸o chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
Qua ®©y, t«i xin göi lêi cm ¬n tíi thÇy gi¸o híng dÉn
PGS-TS TrÇn Minh §¹o vµ ban l·nh ®¹o c«ng ty TNHH xuÊt
nhËp khÈu Ph¬ng §«ng ®· gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn
vµ hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò bao gåm c¸c néi dung sau:
PhÇn 1: Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ch¨n nu«i vµ thÞ
trêng thøc ¨n gia sóc.
PhÇn 2: Thùc tr¹ng vµ x©y dùng vµ qun trÞ kªnh
ph©n phèi.
Trêng §H kinh tÕ Quèc d©n
1
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện quản trị HT kênh phân phối thức ăn gia súc tại cty TNHH XNK Phương Đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện quản trị HT kênh phân phối thức ăn gia súc tại cty TNHH XNK Phương Đông - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện quản trị HT kênh phân phối thức ăn gia súc tại cty TNHH XNK Phương Đông 9 10 457