Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Hoàn thiện tổ chức và nâng cao năng lực bán hàng nhằm mở rộng thị trường nội địa của cty Giày Thượng Đình

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1450 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Më ®Çu
C«ng ty Giµy v¶i Thîng §×nh lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, thuéc sù
qu¶n lý cña Së C«ng nghiÖp Hµ néi vµ lµ thµnh viªn cña ngµnh da giÇy ViÖt
Nam. Tr¶i qua h¬n 40 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh, c«ng ty ®· cã mét bÒ
dÇy truyÒn thèng trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh giÇy dÐp, mét trong nh÷ng
mÆt hµng chñ lùc cña c«ng ty chÝnh lµ giÇy v¶i. Trong suèt qu¸ tr×nh h×nh
thµnh vµ ph¸t triÓn, c«ng ty ®· vît qua biÕt bao th¨ng trÇm cña nh÷ng khã
kh¨n, vÊt v¶ cïng víi c«ng cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt ®Êt níc cña d©n téc,
cïng víi sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu nÒn kinh tÕ ®Êt níc tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp
trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc. Song trong t×nh h×nh hiÖn nay, sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ trêng ®· lµm cho c«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh. Mét trong nh÷ng khã kh¨n ®ã lµ ho¹t ®éng b¸n hµng. Tõ ®ã ®Ó b¸n
®îc hµng c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh gay g¾t ®Ó cã thÓ chiÕm lÜnh ®îc thÞ
trêng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Sù chiÕm lÜnh phÇn thÞ trêng thÓ hiÖn ë møc
b¸n ra, møc chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng. Do vËy doanh nghiÖp b»ng mäi
gi¸ ®a s¶n phÈm cña m×nh tíi tay ngêi tiªu dïng.
§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy doanh nghiÖp tËp trung mäi nç lùc vµo ho¹t
®éng b¸n hµng, tõ viÖc nghiªn cøu mÆt hµng, x©y dùng ®éi ngò nh©n viªn
b¸n hµng, tíi viÖc x¸c ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn u ®·i cña ngêi cung øng, c¸c ph¬ng tiÖn hç trî ®Ó ®¶m b¶o hµng cña m×nh tíi ®îc tay ngêi tiªu dïng víi
chÊt lîng tèi u, gi¸ c¶ hîp lý. Cã b¸n ®îc hµng, doanh nghiÖp míi cã tiÒn
®Ó trang tr¶i chi phÝ cho ho¹t ®éng cña m×nh vµ cã l·i. Th«ng qua ho¹t ®éng
b¸n hµng vµ ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng tõ ®ã n©ng cao vÞ thiÕ vµ
uy tÝn cu¶ doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®Ó tån
t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi. Nh vËy ho¹t ®éng b¸n hµng cã vai trß rÊt quan
träng, quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.

1

XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña bÖnh nh©n, cïng víi sù
t×m hiÓu vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, còng nh sù gióp ®ì
cña c¸c c« chó trong c«ng ty, cïng thÇy gi¸o híng dÉn, ®· cho t«i ý tëng
viÕt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp: “Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vÒ tæ chøc vµ lùc lîng
b¸n hµng nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ më réng thÞ tr¬ng
néi ®Þa cña c«ng ty GiÇy Thîng §×nh".
§Ò tµi ®îc nghiªn cøu dùa trªn c¸c biÖn ph¸p tiÕp cËn logic, hÖ th«ng,
ph¬ng ph¸p ph©n tÝch thèng kª. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò bao gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I:

C¬ së lý luËn vÒ qu¶n trÞ b¸n hµng trong ho¹t ®éng
marketing cña doanh nghiÖp.

Ch¬ng II ...
Më ®Çu
C«ng ty Giµy v¶i Thîng §×nh mét doanh nghiÖp Nhµ níc, thuéc
qu¶n lý cña Së C«ng nghiÖpnéi vµ lµ thµnh viªn cña ngµnh da giÇy ViÖt
Nam. Tr¶i qua h¬n 40 n¨m x©y dùng trëng thµnh, c«ng ty ®· mét
dÇy truyÒn thèng trong s¶n xuÊt kinh doanh giÇy dÐp, mét trong nh÷ng
mÆt hµng chñ lùc cña c«ng ty chÝnh giÇy v¶i. Trong suèt qu¸ tr×nh h×nh
thµnh ph¸t triÓn, c«ng ty ®· vît qua biÕt bao th¨ng trÇm cña nh÷ng khã
kh¨n, vÊt cïng víi c«ng cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt ®Êt níc cña d©n téc,
cïng víi chuyÓn ®æi cÊu nÒn kinh ®Êt níc chÕ qu¶n lý tËp
trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh thÞ trêng qu¶n cña nhµ n-
íc. Song trong t×nh h×nh hiÖn nay, c¹nh tranh gay g¾t cña chÕ thÞ tr-
êng ®· lµm cho c«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh. Mét trong nh÷ng khã kh¨n ®ã lµ ho¹t ®éng b¸n hµng. ®ã ®Ó b¸n
®îc hµng c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh gay g¾t ®Ó thÓ chiÕm lÜnh ®îc thÞ
trêng ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn. chiÕm lÜnh phÇn thÞ trêng thÓ hiÖn ë møc
b¸n ra, møc chÊt lîng phôc kh¸ch hµng. Do vËy doanh nghiÖp b»ng mäi
gi¸ ®a s¶n phÈm cña m×nh tíi tay ngêi tiªu dïng.
§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy doanh nghiÖp tËp trung mäi lùc vµo ho¹t
®éng b¸n hµng, viÖc nghiªn cøu mÆt hµng, x©y dùng ®éi ngò nh©n viªn
b¸n hµng, tíi viÖc x¸c ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn u ®·i cña ngêi cung øng, c¸c ph-
¬ng tiÖn trî ®Ó ®¶m b¶o hµng cña m×nh tíi ®îc tay ngêi tiªu dïng víi
chÊt lîng tèi u, gi¸ hîp lý. b¸n ®îc hµng, doanh nghiÖp míi tiÒn
®Ó trang tr¶i chi phÝ cho ho¹t ®éng cña m×nh vµ cã l·i. Th«ng qua ho¹t ®éng
b¸n hµng ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®ã n©ng cao thiÕ
uy tÝn cu¶ doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®Ó tån
t¹i ph¸t triÓn l©u dµi. Nh vËy ho¹t ®éng b¸n ng vai trß rÊt quan
träng, quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
1
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện tổ chức và nâng cao năng lực bán hàng nhằm mở rộng thị trường nội địa của cty Giày Thượng Đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện tổ chức và nâng cao năng lực bán hàng nhằm mở rộng thị trường nội địa của cty Giày Thượng Đình - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện tổ chức và nâng cao năng lực bán hàng nhằm mở rộng thị trường nội địa của cty Giày Thượng Đình 9 10 694