Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Hoạt động bán hàng cá nhân tại cty VTKT Ximăng - Tổng cty Ximăng VN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t
triÓn ®Òu ph¶i tù th©n vËn ®éng, tù tham gia vµo thÞ trêng vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh.
ViÖc n¾m b¾t c¸c nhu cÇu thÞ trêng, t×m c¸ch ®¸p øng vµ tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu
thÞ trêng lµ con ®êng duy nhÊt dÉn ®Õn thµnh c«ng cho doanh nghiÖp.
Xi m¨ng lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng quan träng ®îc Nhµ níc kiÓm so¸t chÆt
chÏ vµ cha cã s¶n phÈm thay thÕ trong lÜnh vùc x©y dùng. Tuy nhiªn toµn ngµnh xi
m¨ng ®ang ph¶i ®èi mÆt víi t×nh tr¹ng cung vît cÇu vµ thùc tÕ c¹nh tranh ngµy
cµng gay g¾t, viÖc gi¶i quyÕt ®Çu ra cho thÞ trêng xi m¨ng ®ang lµ vÊn ®Ò ®¸ng
quan t©m.
XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng chung cña ngµnh xi m¨ng, lµ mét thµnh viªn cña Tæng
c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam víi chøc n¨ng tiªu thô lµ chñ yÕu, C«ng ty VTKTXM
®· sím nhËn thøc ®îc vai trß cña Marketing vµ t×m ra c¸ch thøc b¸n hµng hiÖu qu¶
nhÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn thÞ trêng, tÝnh chÊt ngµnh nghÒ kinh doanh. Do vËy, b¸n
hµng c¸ nh©n ë C«ng ty ®îc x¸c ®Þnh lµ ho¹t ®éng quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh
cña C«ng ty vµ ®ang cÇn ®îc ®Èy m¹nh h¬n n÷a.
B»ng kiÕn thøc ®· häc vµ qua thùc tÕ thùc tËp tèt nghiÖp t¹i C«ng ty
VTKTXM, díi sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o- ThS NguyÔn Thu HiÒn cïng c¸c
c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty em ®· chän ®Ò tµi “ §Èy m¹nh b¸n hµng c¸
nh©n trong ho¹t ®éng tiªu thô ë C«ng ty VTKTXM” ®Ó thùc hiÖn luËn v¨n tèt
nghiÖp. Do thêi gian cã h¹n, kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt kh«ng
tr¸nh khái sai sãt, em kÝnh mong sù gióp ®ì cña c« ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn
thiÖn h¬n.
* Môc ®Ých nghiªn cøu:
+ NhËn thøc ®îc thùc tÕ ho¹t ®éng b¸n hµng c¸ nh©n ë mét doanh nghiÖp th¬ng
m¹i trªn quan ®iÓm Marketing
+ Gióp C«ng ty n©ng cao kÕt qu¶ kÕt qu¶ tiªu thô vµ t¹o ®îc lîi thÕ c¹nh tranh dùa
trªn viÖc t¨ng cêng ho¹t ®éng b¸n hµng c¸ nh©n
* Ph¹m vi nghiªn cøu:

Khoa Marketing

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
+ Xem xÐt thùc tr¹ng tiªu thô vµ ®Æc ®iÓm cña t×nh h×nh b¸n hµng c¸ nh©n trong
ho¹t ®éng tiªu thô ë C«ng ty VTKTXM
+ Dùa trªn quan ®iÓm marketing ®a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh b¸n hµng
c¸ nh©n ë C«ng ty.
Nh vËy, cÊu tróc bµi luËn v¨n gåm 3 phÇn chÝnh sau:
Ch¬ng I: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô ë C«ng ty VTKTXM
Ch¬ng II: Ph©n tÝch t×nh h×nh b¸n hµng c¸ nh©n trong ho¹t ®éng tiªu thô ë C«ng
ty VTTKXM.
Ch¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m ®Èym¹nh b¸n hµng c¸ nh©n trong ho¹t ®éng
tiªu thô ë C«ng ty VTKTXM.

Khoa Marketing

2

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ch¬ng I
Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô ë c«ng ty vËt t - k...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t
triÓn ®Òu ph¶i th©n vËn ®éng, tham gia vµo thÞ trêng kh¼ng ®Þnh m×nh.
ViÖc n¾m b¾t c¸c nhu cÇu thÞ trêng, t×m c¸ch ®¸p øng vµ tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu
thÞ trêng lµ con ®êng duy nhÊt dÉn ®Õn thµnh c«ng cho doanh nghiÖp.
Xi m¨ng mét trong nh÷ng mÆtng quan träng ®îc Nhµ níc kiÓm so¸t chÆt
chÏ vµ cha cã s¶n phÈm thay thÕ trong lÜnh vùc x©y dùng. Tuy nhiªn toµn ngµnh xi
m¨ng ®ang ph¶i ®èi mÆt víi t×nh tr¹ng cung vît cÇu thùc c¹nh tranh ngµy
cµng gay g¾t, viÖc gi¶i quyÕt ®Çu ra cho thÞ trêng xi m¨ng ®ang vÊn ®Ò ®¸ng
quan t©m.
XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng chung cña ngµnh xing, lµ mét thµnh viªn cña Tæng
c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam víi chøc n¨ng tiªu thô chñ yÕu, C«ng ty VTKTXM
®· sím nhËn thøc ®îc vai trß cña Marketing vµ t×m ra c¸ch thøc b¸n hµng hiÖu qu¶
nhÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn thÞ trêng, tÝnh chÊt ngµnh nghÒ kinh doanh. Do vËy, b¸n
hµng c¸ nh©n ë C«ng ty ®îc x¸c ®Þnh lµ ho¹t ®éng quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh
cña C«ng ty vµ ®ang cÇn ®îc ®Èy m¹nh h¬n n÷a.
B»ng kiÕn thøc ®· häc qua thùc thùc tËp tèt nghiÖp t¹i C«ng ty
VTKTXM, díi sù híng dÉn tËn nh cña gi¸o- ThS NguyÔn Thu HiÒn cïng c¸c
c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty em ®· chän ®Ò tµi §Èy m¹nh b¸n hµng
nh©n trong ho¹t ®éng tiªu thô ë C«ng ty VTKTXM ®Ó thùc hiÖn luËn v¨n tèt
nghiÖp. Do thêi gian h¹n, kinh nghiÖm thùc cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt kh«ng
tr¸nh khái sai sãt, em kÝnh mong gióp ®ì cña ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn
thiÖn h¬n.
* Môc ®Ých nghiªn cøu:
+ NhËn thøc ®îc thùc ho¹t ®éng b¸n hµng nh©n ë mét doanh nghiÖp th¬ng
m¹i trªn quan ®iÓm Marketing
+ Gióp C«ng ty n©ng cao kÕt qu¶ kÕt qu¶ tiªu thô vµ t¹o ®îc lîi thÕ c¹nh tranh dùa
trªn viÖc t¨ng cêng ho¹t ®éng b¸n hµng c¸ nh©n
* Ph¹m vi nghiªn cøu:
Khoa Marketing
1
ĐATN MARKETING: Hoạt động bán hàng cá nhân tại cty VTKT Ximăng - Tổng cty Ximăng VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Hoạt động bán hàng cá nhân tại cty VTKT Ximăng - Tổng cty Ximăng VN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Hoạt động bán hàng cá nhân tại cty VTKT Ximăng - Tổng cty Ximăng VN 9 10 624