Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: HT kênh phân phối tại cty CP vật tư BVTV Hoà Bình

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1404 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

PhÝ Hµ ViÖt

Lêi më ®Çu
C«ng ty Cæ phÇn vËt t BVTV Hoµ B×nh lµ mét c«ng ty kinh doanh trong
lÜnh vùc thuèc BVTV, víi h¬n 7 n¨m ho¹t ®éng ®· n¨m b¾t c¬ héi , vît qua
th¸ch thøc vµ ®· cã ®îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh , kh¼ng ®Þnh lµ mét trong
nh÷ng c«ng ty hµng ®Çu trong lÜnh vùc kinh thuèc BVTV(b¶o vÖ thùc vËt).
Tuy nhiªn vÉn cßn cã rÊt nhiÒu khã kh¨n còng nh th¸ch thøc phÝa tríc , do ®ã
viÖc ®¸nh gi¸ b¶n th©n ®Ó biÕt ®îc ®iÓm m¹nh , ®iÓm yÕu ®ång thêi n¾m b¾t
nh÷ng c¬ héi lµ ®iÒu hÕt søc quan träng. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng thùc tÕ kh¸ch
quan ®ã, c«ng ty cÇn n©ng cao hiÖu qu¶ c¹nh tranh cña m×nh ®Ó cã thÓ t¹o ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng trong níc còng nh híng ®Õn xuÊt khÈu. §Ó lµm ®îc
®iÒu nµy ngoµi c¸c biÖn ph¸p kinh doanh kh¸c nhau nh c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt
lîng s¶n phÈm, tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ h×nh ¶nh c«ng ty,.. th× viÖc ph¸t triÓn
vµ hoµn thiÖn kªnh ph©n phèi lµ mét trong nh÷ng chiÕn lîc c¹nh tranh h÷u
hiÖu. Ngay tõ khi thµnh lËp, c«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®îc vai trß quan träng cña
viÖc ph¸t triÓn mét hÖ thèng ph©n phèi hîp lý, réng kh¾p nh»m x¸c lËp cho
m×nh mét lîi thÕ c¹nh tranh quan träng qua kªnh ph©n phèi. ChÝnh v× vËy mµ
hiÖn nay s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c tØnh phÝa b¾c vµ cã
nh÷ng bíc ®i ch¾c ch¾n vµ mau lÑ trong viÖc x©m nhËp hai thÞ trêng tiÒm n¨ng
lµ thÞ trêng miÒn trung, nam. T¹i thÞ trêng miÒn b¾c c«ng ty x©y dùng ®îc uy
tÝn vµ h×nh ¶nh tèt trong t©m trÝ ngêi tiªu dïng, x©y dùng ®îc mét kªnh ph©n
phèi réng kh¾p, ho¹t ®éng kh¸ hiÖu qu¶ víi hµng tr¨m ®¹i lý lín vµ rÊt nhiÒu
c¸c cöa hµng ®ang b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty. Tuy nhiªn c«ng ty ®· x¸c®Þnh
r»ng vÉn cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n th¸ch thøc ®Ó cã thÓ x©y dùng cho m×nh mét
kªnh ph©n phèi ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n n÷a nh»m ®em l¹i lîi thÕ c¹nh tranh
tèt h¬n trong m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt ngµy nay. VÉn cßn ®ã nh÷ng hiÖn
tîng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, c¹nh tranh vÒ gi¸ gi÷a c¸c ®¹i lý nh»m
tranh giµnh kh¸ch hµng cña nhau, ho¹t ®éng cung øng, vËn chuyÓn hµng nhÒu
khi kh«ng kÞp thêi, nhÊt lµ vµo nh÷ng thêi ®iÓm mïa vô lµm lì c¬ héi kinh
doanh cña kh¸ch hµng,…§Æc biÖt lµ c«ng ty cÇn cã nh÷ng chiÕn l îc ®Ó x©y
dùng cho m×nh mét hÖ thèng kªnh ph©n phèi ®a s¶n phÈm ®Õn nh÷ng thÞ trêng
-1-

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

PhÝ Hµ ViÖt

xa h¬n, tiÒm n¨ng h¬n, nhÊt lµ thÞ trêng miÒn trung vµ thÞ trêng miÒn nam.
§©y còng lµ lý do ®Ó em viÕt ®Ò tµi : “ Thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p
nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng ph©n phèi t¹i c«ng ty cæ phÇn vËt t BVTV Hoµ
B×nh “ nh»m ph©n tÝch, ®¸ng gi¸...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp PhÝ Hµ ViÖt
Lêi më ®Çu
C«ng ty phÇn vËt t BVTV Hoµ B×nh mét c«ng ty kinh doanh trong
lÜnh vùc thuèc BVTV, víi h¬n 7 n¨m ho¹t ®éng ®· n¨m b¾t héi , vît qua
th¸ch thøc vµ ®· cã ®îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh , kh¼ng ®Þnh lµ mét trong
nh÷ng c«ng ty hµng ®Çu trong nh vùc kinh thuèc BVTV(b¶o thùc vËt).
Tuy nhiªn vÉn cßn cã rÊt nhiÒu khã kh¨n còng nh tch thøc phÝa tríc , do ®ã
viÖc ®¸nh gi¸ b¶n th©n ®Ó biÕt ®îc ®iÓm m¹nh , ®iÓm yÕu ®ång thêi n¾m b¾t
nh÷ng héi ®iÒu hÕt søc quan träng. XuÊt ph¸t nh÷ng thùc tÕ kh¸ch
quan ®ã, c«ng ty cÇn n©ng cao hiÖu qu¶ c¹nh tranh cña m×nh ®Ótt¹o ®-
îc chç ®øng trªn thÞ trêng trong níc còng nh híng ®Õn xuÊt khÈu. §Ó lµm ®îc
®iÒu nµy ngoµi c¸c biÖn ph¸p kinh doanh kh¸c nhau nh c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt
lîng s¶n phÈm, tuyªn truyÒn, qu¶ng h×nh ¶nh c«ng ty,.. t viÖc ph¸t triÓn
hoµn thiÖn kªnh ph©n phèi mét trong nh÷ng chiÕn lîc c¹nh tranh h÷u
hiÖu. Ngay khi thµnh lËp, c«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®îc vai trß quan träng cña
viÖc ph¸t triÓn mét thèng ph©n phèi hîp lý, réng kh¾p nh»m x¸c lËp cho
m×nh mét lîi thÕ c¹nh tranh quan träng qua kªnh ph©n phèi. ChÝnh v× vËy
hiÖn nay s¶n phÈm cña c«ng ty ®· mÆt ë hÇu hÕt c¸c tØnh phÝa b¾c
nh÷ng bíc ®i ch¾c ch¾n vµ mau lÑ trong viÖc x©m nhËp hai thÞ trêng tiÒm n¨ng
thÞ trêng miÒn trung, nam. T¹i thÞ trêng miÒn b¾c c«ng ty x©y dùng ®îc uy
tÝn h×nh ¶nh tèt trong t©m trÝ ngêi tiªu dïng, x©y dùng ®îc t kªnh ph©n
phèi réng kh¾p, ho¹t ®éng kh¸ hiÖu qu¶ víi hµng tr¨m ®¹i lín rÊt nhiÒu
c¸c cöa hµng ®ang b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty. Tuy nhiªn c«ng ty ®· x¸c®Þnh
r»ng vÉn cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n th¸ch thøc ®Ó cã thÓ x©y dùng cho m×nh mét
kªnh ph©n phèi ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n n÷a nh»m ®em l¹i lîi t c¹nh tranh
tèt h¬n trong m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt ngµy nay. VÉn cßn ®ã nh÷ng hiÖn
tîng c¹nh tranh kh«ng lµnh nh, c¹nh tranh gi¸ gi÷a c¸c ®¹i nh»m
tranh giµnh kh¸ch hµng cña nhau, ho¹t ®éng cung øng, vËn chuyÓn hµng nhÒu
khi kh«ng kÞp thêi, nhÊt vµo nh÷ng thêi ®iÓm mïa lµm héi kinh
doanh cña kh¸ch hµng, §Æc biÖt c«ng ty cÇn nh÷ng chiÕn l îc ®Ó x©y
dùng cho m×nh mét hÖ thèng kªnh ph©n phèi ®a s¶n phÈm ®Õn nh÷ng thÞ trêng
- 1 -
ĐATN MARKETING: HT kênh phân phối tại cty CP vật tư BVTV Hoà Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: HT kênh phân phối tại cty CP vật tư BVTV Hoà Bình - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
ĐATN MARKETING: HT kênh phân phối tại cty CP vật tư BVTV Hoà Bình 9 10 852