Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: KD XNK tại cty CP XNK Nam HN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1288 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn më ®Çu

Mçi quèc gia tån t¹i vµ ph¸t triÓn æn ®Þnh kh«ng thÓ t¸ch rêi ho¹t
®éng TMQT. Gi÷a c¸c quèc gia, sù trao ®æi cña TMQT th«ng qua hµnh vi
mua b¸n, hay lµ hµnh vi kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, hµnh vi mua b¸n nµy
ph¶n ¸nh mèi quan hÖ phô thuéc lÉn nhau vÒ kinh tÕ gi÷a c¸c quèc gia.
TMQT mang tÝnh chÊt sèng cßn cho mçi quèc gia v× nã më réng kh¶
n¨ng tiªu dïng cña mét níc, ph¸t huy ®îc lîi thÕ so s¸nh cña mét quèc gia
so víi c¸c níc kh¸c. TMQT t¹o tiÒn ®Ò cho qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng x·
héi mét c¸ch hîp lý vµ t¹o nªn sù chuyªn m«n ho¸ trong nÒn s¶n xuÊt nh»m
n©ng cao hiÖu qu¶ cña nhiÒu ngµnh.
LÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ mét kh©u quan träng cña qu¸
tr×nh tµi s¶n xuÊt x· héi, nã lµm thay ®æi c¬ cÊu vËt chÊt s¶n phÈm vµ lµm
thay ®æi lîng hµng ho¸ lu th«ng gi÷a c¸c quèc gia. Bëi vËy, quan hÖ mua
b¸n quèc tÕ ®· xuÊt hiÖn vµ trë nªn quan träng ë ViÖt Nam. Tõ mét níc
nhËp siªu mµ chñ yÕu qua con ®êng viÖn trî th× nay ViÖt Nam ®· v¬n lªn
thµnh níc xuÊt khÈu vµ tiÕn tíi c©n b»ng c¸n c©n xuÊt nhËp khÈu.
Trong sù lín m¹nh cña lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña ®Êt níc c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc XNK ®ãng vai trß rÊt quan
träng v× ®ã lµ c¸c doanh nghiÖp cÊu thµnh nªn ho¹t ®éng XNK cña ViÖt
Nam . Trong bèi c¶nh ®ã c«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi ®·
®ang vµ sÏ ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo qu¸ tr×nh më réng vµ t¨ng cêng hiÖu qu¶ kinh tÕ -x· héi, ®Èy m¹nh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña lÜnh vùc kinh doanh XNK, cïng
víi sù gióp ®ì híng dÉn cña PGS-PTS T¨ng V¨n BÒn vµ c« chó cña c«ng
ty , em ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi:
Víi ®Ò tµi nghiªn cøu, b¶n chuyªn ®Ò cña em
gåm ba phÇn chÝnh sau:
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ
Marketing xuÊt khÈu.
1

PhÇn II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh kinh doanh xuÊt khÈu cña c«ng ty Cæ
phÇn xuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi trong thêi gian qua (1994-1998).
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p Marketing nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh
doanh xuÊt khÈu cña c«ng ty cæ phÇn XNK Nam Hµ Néi.
§Ó hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò nµy, em ®· nhËn ®îc sù híng dÉn tËn
t×nh sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« chó trong c«ng ty cæ phÇn XNK Nam Hµ
Néi. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù gióp ®ì quý b¸u ®ã.

2

PhÇn I
Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh XNK

I/ TMQT vµ sù cÇn thiÕt cña ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt
khÈu ®èi víi sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña mçi quèc gia.

1. Sù tån t¹i kh¸ch quan cña TMQT
TMQT ngµy nay ®ãng vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi c¸c quèc gia
v× nã më r...
PhÇn më ®Çu
Mçi quèc gia tån t¹i ph¸t triÓn æn ®Þnh kh«ng thÓ t¸ch rêi ho¹t
®éng TMQT. Gi÷a c¸c quèc gia, trao ®æi cña TMQT th«ng qua hµnh vi
mua b¸n, hay lµ hµnh vi kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, hµnh vi mua b¸n nµy
ph¶n ¸nh mèi quan hÖ phô thuéc lÉn nhau vÒ kinh tÕ gi÷a c¸c quèc gia.
TMQT mang tÝnh chÊt sèng cßn cho mçi quèc gia réng kh¶
n¨ng tiªu dïng cña mét níc, ph¸t huy ®îc lîi thÕ so s¸nh cña mét quèc gia
so víi c¸c níc kh¸c. TMQT t¹o tiÒn ®Ò cho qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng x·
héi mét c¸ch hîp lý vµ t¹o nªn sù chuyªn m«n ho¸ trong nÒn s¶n xuÊt nh»m
n©ng cao hiÖu qu¶ cña nhiÒu ngµnh.
nh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu mét kh©u quan träng cña qu¸
tr×nh tµi s¶n xuÊt héi, lµm thay ®æi cÊu vËt chÊt s¶n phÈm lµm
thay ®æi lîng hµng ho¸ lu th«ng gi÷a c¸c quèc gia. Bëi vËy, quan mua
b¸n quèc ®· xuÊt hiÖn trë nªn quan träng ë ViÖt Nam. mét níc
nhËp siªu chñ yÕu qua con ®êng viÖn trî th× nay ViÖt Nam ®· v¬n lªn
thµnh níc xuÊt khÈu vµ tiÕn tíi c©n b»ng c¸n c©n xuÊt nhËp khÈu.
Trong sù lín m¹nh cña lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña ®Êt n-
íc c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc XNK ®ãng vai trß rÊt quan
träng ®ã c¸c doanh nghiÖp cÊu thµnh nªn ho¹t ®éng XNK cña ViÖt
Nam . Trong bèi c¶nh ®ã c«ng ty phÇn xuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi ®·
®ang ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo qu¸ tr×nh réng t¨ng c-
êng hiÖu qu¶ kinh tÕ -x· héi, ®Èy m¹nh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña lÜnh vùc kinh doanh XNK, cïng
víi gióp ®ì híng dÉn cña PGS-PTS T¨ng V¨n BÒn chó cña c«ng
ty , em ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi:
Víi ®Ò tµi nghiªn cøu, b¶n chuyªn ®Ò cña em
gåm ba phÇn chÝnh sau:
PhÇn I: luËn chung ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu
Marketing xuÊt khÈu.
1
ĐATN MARKETING: KD XNK tại cty CP XNK Nam HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: KD XNK tại cty CP XNK Nam HN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN MARKETING: KD XNK tại cty CP XNK Nam HN 9 10 755