Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Mar bán hàng tại cty Vật tư NN Hà Nội

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1194 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn 1: §Æt VÊn ®Ò
1.1 TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi

Bíc vµo thêi kú CNH-H§H ®Êt níc mÆc dï GDP n«ng nghiÖp sÏ gi¶m
dÇn vÒ tû träng G§P nãi chung, ®ã lµ ®iÒu phï hîp víi quy luËt ph¸t triÓn nh ng n«ng nghiªp, n«ng th«n vÉn gi÷ vÞ trÝ chiÕn l îc víi nh÷ng néi dung míi.
N«ng nghiÖp vÉn tiÕp tôc ®¶m b¶o ®ñ l ¬ng thùc cho mét níc ®«ng d©n nh níc
ta; cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp; ®ãng gãp nguån n«ng l©m s¶n xuÊt
khÈu thu ngo¹i tÖ; gãp phÇn trùc tiÕp t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp
cho n«ng d©n tõ ®ã n©ng cao søc mua cña n«ng d©n ®Ó n«ng th«n trë thµnh thÞ
trêng lín cña c«ng nghiÖp; x©y dùng n«ng th«n v¨n minh hiÖn ®¹i.
Nhê cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n
cña §¶ng vµ Nhµ níc, n«ng nghiÖp n«ng th«n ®· tõng bíc ph¸t triÓn nhanh
chãng. N¨m 1999 níc ta ®· v¬n lªn trë thµnh níc xuÊt khÈu g¹o ®øng thø hai
trªn thÕ giíi, c¸c mÆt hµng n«ng s¶n kh¸c nh : cµ phª, hå tiªu ca cao.. cã thÕ
m¹nh trªn thÞ trêng thÕ giíi. §¹t ®îc kÕt qu¶ ®ã lµ do hé n«ng d©n huy ®éng
mäi kh¶ n¨ng s½n cã ®Ó ®Çu t s¶n xuÊt. Ngµy nay díi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ
cña khoa khäc kü thuËt, nhiÒu tiÕn bé míi ® îc ¸p dông vµo s¶n xuÊt n«ng
nghiÖp nhng kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß cña VTNN trong s¶n xuÊt n«ng
nghiÖp. §¸p øng kÞp thêi VTNN gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®óng thêi vô vµ
cho n¨ng suÊt cao.
Trong bèi c¶nh kinh tÕ thÞ trêng th× mçi ho¹t ®éng kinh tÕ ®Òu gÆp c¸c ®èi
thñ c¹nh tranh. Tuú vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi
doanh nghiÖp mµ cã c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c nhau. §èi víi doanh nghiÖp
th¬ng m¹i nh C«ng tyVTNN th× c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lµ nh÷ng ®¬n vÞ kinh
doanh cïng mÆt hµng. Sù c¹nh tranh diÔn ra chñ yÕu ë kh©u t¹o nguån hµng vµ
b¸n hµng, trong ®ã kh©u b¸n hµng diÔn ra chñ yÕu. Bëi v× b¸n hµng lµ kh©u

cuèi cïng cña chu kú kinh doanh lµ chøc n¨ng chñ yÕu cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. B¸n hµng lµ kh©u nghiÖp vô nh»m t¹o ra nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ ®Ó
gióp doanh nghiÖp ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu nh: Doanh sè, thÞ phÇn vµ lîi
nhuËn. ChÝnh v× vËy, b¸n hµng kh«ng chØ liªn quan mµ cßn chi phèi c¸c ho¹t
®éng chøc n¨ng kh¸c nh, tµi chÝnh, cung øng hµng ho¸ vµ marketing...
Ngµy nay, trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i ®Çy nh÷ng mèi quan hÖ kinh tÕ phøc
t¹p, liªn tôc biÕn ®éng; marketing ®îc coi lµ c«ng cô h÷u Ých vµ hiÖu qu¶ trong
s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña doanh nghiÖp. HÇu nh, mäi nhµ doanh nghiÖp
thµnh ®¹t trªn thÕ giíi ®Òu cè g¾ng häc hái ®Ó hiÓu vµ n¾m v÷ng b¶n chÊt cña
marketing tõ ®ã ®a ra chiÕn lîc kinh doanh phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña
doanh n...
PhÇn 1: §Æt VÊn ®Ò
1.1 TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
B íc vµo thêi CNH-H§H ®Êt n íc mÆc GDP n«ng nghiÖp gi¶m
dÇn trängP nãi chung, ®ã ®iÒu phï hîp víi quy luËt ph¸t triÓn nh -
ng n«ng nghiªp, n«ng th«n vÉn gi÷ trÝ chiÕn l îc víi nh÷ng néi dung míi.
N«ng nghiÖp vÉn tiÕp tôc ®¶m b¶o ®ñ l ¬ng thùc cho mét n íc ®«ng d©n nh n íc
ta; cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp; ®ãng gãp nguån n«ng l©m s¶n xuÊt
khÈu thu ngo¹i tÖ; gãp phÇn trùc tiÕp t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp
cho n«ng d©n tõ ®ã n©ng cao søc mua cña n«ng d©n ®Ó n«ng th«n trë thµnh thÞ
tr êng lín cña c«ng nghiÖp; x©y dùng n«ng th«n v¨n minh hiÖn ®¹i.
Nhê cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n
cña §¶ng Nhµ n íc, n«ng nghiÖp n«ng th«n ®· tõng b íc ph¸t triÓn nhanh
chãng. N¨m 1999 n íc ta ®· v ¬n lªn trë thµnh n íc xuÊt khÈu g¹o ®øng thø hai
trªn thÕ giíi, c¸c mÆt hµng n«ng s¶n kh¸c nh : phª, tiªu ca cao.. thÕ
m¹nh trªn thÞ tr êng thÕ giíi. §¹t ® îc kÕt qu¶ ®ã do n«ng d©n huy ®éng
mäi kh¶ n¨ng s½n ®Ó ®Çu t s¶n xuÊt. Ngµy nay d íi ph¸t triÓn m¹nh
cña khoa khäc thuËt, nhiÒu tiÕn míi ® îc ¸p dông vµo s¶n xuÊt n«ng
nghiÖp nh ng kh«ng t p nhËn vai trß cña VTNN trong s¶n xuÊt n«ng
nghiÖp. §¸p øng kÞp thêi VTNN gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®óng thêi
cho n¨ng suÊt cao.
Trong bèi c¶nh kinh tÕ thÞ tr êng th× mçi ho¹t ®éng kinh tÕ ®Òu gÆp c¸c ®èi
thñ c¹nh tranh. T vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi
doanh nghiÖp cã c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c nhau. §èi víi doanh nghiÖp
th ¬ng m¹i nh C«ng tyVTNN th× c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nh÷ng ®¬n kinh
doanh cïng mÆt hµng. Sù c¹nh tranh diÔn ra chñ yÕu ë kh©u t¹o nguån hµng vµ
b¸n hµng, trong ®ã kh©u b¸n hµng diÔn ra chñ yÕu. Bëi b¸n hµng kh©u
ĐATN MARKETING: Mar bán hàng tại cty Vật tư NN Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Mar bán hàng tại cty Vật tư NN Hà Nội - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Mar bán hàng tại cty Vật tư NN Hà Nội 9 10 333