Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Mar bán lẻ tại cửa hàng thực phẩm Hà Đông thuộc cty CP TP nông sản Hà Tây

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1661 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa Th¬ng m¹i
Lêi nãi ®Çu

Marketing ®· tõ l©u trë thµnh mét ngµnh kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong nÒn kinh
tÕ quèc d©n vµ rÊt cÇn thiÕt cho c¸c doanh nghiÖp muèn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh. Trªn thÕ giíi, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp tõ quy m« lín nh c¸c C«ng ty
®a quèc gia ®Õn c¸c doanh nghiÖp cã quy m« võa vµ nhá ®Òu tæ chøc bé phËn
Marketing ®¶m nhiÖm c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng vµ chiÕn lîc th©m nhËp
thÞ trêng, b¶o ®¶m ®Çu vµo vµ tiªu thô ra cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp… §èi víi
nÒn kinh tÕ ViÖt Nam tõ khi chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng
x· héi chñ nghÜa th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp thuéc
mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®ßi hái ph¶i thùc thi c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn
Marketing vµ rÊt cÇn c¸c chuyªn gia Marketing ®îc ®µo t¹o. ChÝnh v× nh÷ng lý do
®ã mµ chuyªn s©u Marketing ®· ®îc Gi¸o s - HiÖu trëng ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp t¹i
trêng §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi.
Sau khi häc xong c¸c m«n häc chuyªn ngµnh nh: tæ chøc nghiªn cøu
Marketing, Marketing dÞch vô, Marketing quèc tÕ, qu¶ng c¸o, qu¶n lý b¸n hµng…
c¸c m«n lý thuyÕt ë trªn líp. §Ó “lý luËn g¾n liÒn víi thùc tiÔn” vµ thùc tiÔn ph¬ng
ch©m “häc ®i ®«i víi hµnh” th× sau mçi kho¸ häc chuyªn ngµnh lµ phÇn sinh viªn
®Õn c¸c doanh nghiÖp thùc tËp vµ tiÕp cËn víi thùc tÕ, gióp sinh viªn sau khi ra tr êng “v÷ng vÒ chuyªn m«n, giái vÒ nghiÖp vô”. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty
cæ phÇn n«ng s¶n thùc phÈm Hµ T©y t«i ®îc ph©n vÒ cöa hµng thùc phÈm Hµ §«ng
trùc thuéc C«ng ty. C¨n cø vµo môc tiªu ho¹t ®éng kinh doanh b¸n lÎ cña cöa hµng
thùc phÈm Hµ §«ng ®ang cã ®Þa ®iÓm kinh doanh ë thÞ x· Hµ §«ng mét trung t©m
v¨n ho¸ lín nhÊt cña tØnh Hµ T©y lµ cung øng nhiÒu gi¸ trÞ cho kh¸ch hµng nh»m
tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch. §Ó lµm ®îc viÖc nµy ®ßi hái c«ng nghÖ
Marketing b¸n lÎ t¹i cöa hµng ph¶i ®îc tæ chøc hîp lý. Sau mét thêi gian thùc tËp
t¹i cöa hµng víi sù híng dÉn vµ chØ b¶o tËn t×nh cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn
cöa hµng cïng thÇy gi¸o T.S TrÇn Thanh Toµn t«i nhËn thÊy cöa hµng cã nhiÒu ho¹t
®éng hîp lý song bªn c¹nh ®ã còng cßn cã nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ph¶i nghiªn cøu hoµn
thiÖn. Do vËy t«i lùa chän ®Ò tµi: “ Nh÷ng gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng nghÖ
Marketing b¸n lÎ t¹i cöa hµng thùc phÈm Hµ §«ng thuéc C«ng ty cæ phÇn n«ng
s¶n thùc phÈm Hµ T©y” nh»m môc ®Ých tËp duyÖt sù vËn dông lý luËn ®· häc ®îc
ë nhµ trêng nh÷ng n¨m qua vµo viÖc xem xÐt, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch thùc tÕ kinh

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa Th¬ng m¹i

doanh nhÊt ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa Th¬ng m¹i
Lêi nãi ®Çu

 !"#$%$&'&(!
)*+,-"#$%.,#/.
#$%0. 1234%5
&$#6+3785%
78-4&&"  +9'&%:;$% < ,
=$>.2'787,
(;?@6'&(!;#$%
A%"B1%&C#6+
!"#.+6)/D @EF
0.+'G#'HI$.75%6
8<6AJ&F I>)
K A(#  A .+  L 2 3 + 3
-7 9--&#-&F4#
#F.+,%)<MF5N ,COP CO%Q
MA ,P@'R#A.+%"' +
#$%C5%%5 ,C-S%' +'H
8M E .+-1 $% 9P)*8C5%6/.
2%"'&C%:I*.% TC%:I<
C/.)/U3 9+64#V;T
C%:I<077(I<
U#,!;WI*.3#7#X
&";#)< $.B1$
4#V6T%&23%F)K8C5%
6T ,'C,Y W4&5@;5%#4 +
TZ".#*)K*"**5!.T06
%F'4+60[B0E !"%&+3
$) \ 5.CAL Nh÷ng gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng nghÖ
Marketing b¸n lÎ t¹i cöa hµng thùc phÈm Hµ §«ng thuéc C«ng ty cæ phÇn n«ng
s¶n thùc phÈm T©y X9D5%.$'C 59F5A
8EU  $((]-##-%DC
ĐATN MARKETING: Mar bán lẻ tại cửa hàng thực phẩm Hà Đông thuộc cty CP TP nông sản Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Mar bán lẻ tại cửa hàng thực phẩm Hà Đông thuộc cty CP TP nông sản Hà Tây - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Mar bán lẻ tại cửa hàng thực phẩm Hà Đông thuộc cty CP TP nông sản Hà Tây 9 10 914