Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Mar hỗn hợp tại cty Vật tư vận tải và XD CTGT TRANCO

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1591 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Marketing ngµy nay ®· trë thµnh mét c«ng cô rÊt quan träng cho
c¸c c«ng ty kinh doanh hiÖn ®¹i. Tuy nhiªn ®Ó hiÓu cho ®îc vµ ®óng b¶n
chÊt cña Marketing th× kh«ng ph¶i ®¬n gi¶n, thËm chÝ ngay c¶ nh÷ng ngêi
®øng ®Çu cña c¸c c«ng ty lín vµ nhÊt lµ c¸c c«ng ty Nhµ níc còng cho r»ng
Marketing lµ huy ®éng lùc lîng b¸n hµng cña m×nh vµo thÞ trêng ®Ó b¸n tÊt
c¶ nh÷ng thø g× mµ c«ng ty lµm ra. Quan niÖm nh vËy sÏ dÉn ®Õn th¶m ho¹
cho c«ng ty.
Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty vËt t vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng
tr×nh giao th«ng (TRANCO) víi mong muèn ®îc sö dông nh÷ng kiÕn thøc
®· häc gãp phÇn lµm t¨ng n¨ng lùc Marketing t¹i c«ng ty TRANCO, ngêi
viÕt xin chän ®Ò tµi : "Mét sè gi¶i ph¸p Marketing hçn hîp trong kinh
doanh th¬ng m¹i ë c«ng ty VËt t vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng"
lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. C«ng ty
TRANCO cã nhiÒu lÜnh vùc kinh doanh kh¸c nhau, do vËy ®Ò tµi nµy chØ
giíi h¹n trong lÜnh vùc kinh doanh th¬ng m¹i cña c«ng ty.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp gåm ba phÇn:
Ch¬ng 1:ThÞ trêng c¸c lo¹i vËt t vËn t¶i, x©y dùng c«ng tr×nh vµ kÕt
qu¶ kinh doanh cña c«ng ty TRANCO
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty TRANCO
Ch¬ng 3: Ph¬ng híng hoµn thiÖn c¸c gi¶i ph¸p marketing
Ngêi viÕt xin ch©n thµnh c¶m ¬n TS.NguyÔn H÷u Lai ®· gióp ®ì d×u
d¾t tËn t×nh gióp cho ngêi viÕt cã thÓ hoµn thµnh ®îc chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
nµy. §ång thêi còng xin c¶m ¬n phßng kinh doanh cña c«ng ty TRANCO
®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngêi viÕt trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i ®©y.

§Æng Ngäc S¬n

1

Líp: Marketing 41B

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Ch¬ng I
thÞ trêng c¸c lo¹i vËt t vËn t¶i, x©y dùng c«ng
tr×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty
TRanco
I. §Æc ®iÓm cña thÞ trêng c¸c lo¹i vËt t vËn t¶i, x©y
dùng c«ng tr×nh
1. Ph©n lo¹i hµng vËt t
C¸c tæ chøc mua rÊt nhiÒu chñng lo¹i hµng vµ dÞch vô kh¸c nhau.
ViÖc ph©n lo¹i hµng vËt t theo c«ng dông sÏ ®a ra nh÷ng chiÕn lîc
Marketing thÝch hîp trªn thÞ trêng vËt t c«ng nghiÖp. Hµng vËt t c«ng
nghiÖp cã thÓ ph©n lo¹i theo sù tham gia cña chóng vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
vµ gi¸ trÞ t¬ng ®èi cña chóng. Ta cã thÓ ph©n ra thµnh bao nhãm:
- VËt liÖu x©y dùng vµ phô tïng
- Nh÷ng h¹ng môc c¬ b¶n
- VËt t phô vµ dÞch vô
* VËt liÖu vµ phô tïng: nh÷ng thø hµng tham gia toµn bé vµo s¶n
phÈm cña nhµ s¶n xuÊt. Nh÷ng vÝ dô vÒ vËt liÖu vµ phô tïng lµ nh÷ng vËt
liÖu thµnh phÇn,( vÝ dô s¾t, sîi, xi m¨ng ,d©y ®iÖn, nhùa ®êng) vµ phô tïng
(vÝ dô ®éng c¬ nhá,vá xe, vËt ®óc). C¸c vËt liÖ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Marketing ngµy nay ®· trë thµnh mét c«ng rÊt quan träng cho
c¸c c«ng ty kinh doanh hiÖn ®¹i. Tuy nhiªn ®Ó hiÓu cho ®îc vµ ®óng b¶n
chÊt cña Marketing th× kh«ng ph¶i ®¬n gi¶n, thËm c ngay nh÷ng ngêi
®øng ®Çu cña c¸c c«ng ty lín vµ nhÊt lµ c¸c c«ng ty Nhµ níc còng cho r»ng
Marketing huy ®éng lùc lîng b¸n hµng cña m×nh vµo thÞ trêng ®Ó b¸n tÊt
nh÷ng thø c«ng ty lµm ra. Quan niÖm nh vËy dÉn ®Õn th¶m ho¹
cho c«ng ty.
Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty t t vËn t¶i x©y dùng c«ng
tr×nh giao th«ng (TRANCO) víi mong muèn ®îc dông nh÷ng kiÕn thøc
®· häc gãp phÇn lµm t¨ng n¨ng lùc Marketing t¹i c«ng ty TRANCO, ngêi
viÕt xin chän ®Ò tµi : "Mét gi¶i ph¸p Marketing hçn hîp trong kinh
doanh th¬ng m¹i ë c«ng ty VËt t vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng"
lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. C«ng ty
TRANCO cã nhiÒu lÜnh vùc kinh doanh kh¸c nhau, do vËy ®Ò tµi nµy chØ
giíi h¹n trong lÜnh vùc kinh doanh th¬ng m¹i cña c«ng ty.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp gåm ba phÇn:
Ch¬ng 1:ThÞ trêng c¸c lo¹i vËt t vËn t¶i, x©y dùng c«ng tr×nh kÕt
qu¶ kinh doanh cña c«ng ty TRANCO
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty TRANCO
Ch¬ng 3: Ph¬ng híng hoµn thiÖn c¸c gi¶i ph¸p marketing
Ngêi viÕt xin ch©n thµnh c¶m ¬n TS.NguyÔn H÷u Lai ®· gióp ®ì d×u
d¾t tËn t×nh gióp cho ngêi viÕt thoµn thµnh ®îc chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
nµy. §ång thêi còng xin c¶m ¬n phßng kinh doanh cña c«ng ty TRANCO
®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngêi viÕt trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i ®©y.
§Æng Ngäc S¬n Líp: Marketing 41B
1
ĐATN MARKETING: Mar hỗn hợp tại cty Vật tư vận tải và XD CTGT TRANCO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Mar hỗn hợp tại cty Vật tư vận tải và XD CTGT TRANCO - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Mar hỗn hợp tại cty Vật tư vận tải và XD CTGT TRANCO 9 10 567