Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Mar - Mix đối với việc mở rộng TT tại cty kính Đáp Cầu - Bắc Ninh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1744 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Gi÷ v÷ng vµ n©ng cao vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng lµ mét ®iÒu rÊt
khã kh¨n, nã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p tiÕp cËn thÞ trêng mét
c¸ch chñ ®éng vµ s½n sµng ®èi phã víi mäi nguy c¬, ®e do¹, còng nh ¸p lùc c¹nh
tranh tõ phÝa thÞ trêng. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn s¶n xuÊt
kinh doanh híng theo thÞ trêng, theo kh¸ch hµng vµ ph¶i ¸p dông c¸c ho¹t ®éng
Marketing vµo thùc tiÔn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn thÞ trêng, trong ®ã
viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn mét chÝnh s¸nh Marketing-mix víi nh÷ng chiÕn lîc vµ
biÖn ph¸p cô thÓ sÏ lµ c«ng cô c¹nh tranh s¾c bÐn vµ hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp ®Ó
®i ®Õn thµnh c«ng.
Tõ nhËn thøc trªn, trong qu¸ tr×nh thùc tËp, t×m hiÓu t¹i C«ng ty KÝnh §¸p
CÇu t¸c gi¶ ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
“ChiÕn lîc Marketing - mix víi viÖc më réng thÞ trêng cña C«ng ty KÝnh §¸p
CÇu - B¾c Ninh”.
Môc tiªu cña ®Ò tµi nh»m vµo ph©n tÝch thùc tr¹ng øng dông chÝnh s¸ch
Marketing-mix trong c«ng ty ®Ó t×m ra ®îc c¸c tån t¹i vµ c¸c nguyªn nh©n h¹n chÕ
cña nã ®Ó tõ ®ã ®a ra mét sè c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn chÝnh s¸ch Marketing-mix
nh»m thùc hiÖn chiÕn lîc më réng thÞ trêng cña c«ng ty.
Víi vÊn ®Ò vµ môc tiªu nghiªn cøu nh trªn th× ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña
®Ò tµi lµ:
+ Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp, m« h×nh, s¬ ®å.
+ KÕt hîp víi c¸c ph¬ng ph¸p thu thËp d÷ liÖu: Thu thËp d÷ liÖu thø cÊp,
pháng vÊn ®Ó thùc hiÖn ®Ò tµi.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm c¸c phÇn:
Ch¬ng 1

: Mét sè vÊn ®Ò c¨n b¶n vÒ Marketing- mix.

Ch¬ng 2

: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vµ thùc hiÖn chiÕn lîc

Marketing-mix ë C«ng ty KÝnh §¸p CÇu.
Ch¬ng 3

: Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu hoµn thiÖn chiÕn lîc Marketing-

mix nh»m më réng thÞ trêng cña C«ng ty KÝnh §¸p CÇu.
1

Do thêi gian cã h¹n, sù h¹n chÕ vÒ kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc cña t¸c gi¶ nªn
bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. T¸c gi¶ rÊt mong sù gãp ý cña thÇy, c«
®Ó bµi viÕt ®îc hoµn thiÖn h¬n.
T¸c gi¶ còng bµy tá sù c¶m ¬n ch©n thµnh tíi GS.TS NguyÔn V¨n Thêng,
Th.S D¬ng Hoµi B¾c ®· gióp ®ì t¸c gi¶ trong qóa tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi.
Hµ néi, Ngµy 10 th¸ng 07 n¨m 2000
T¸c gi¶
SV. §Æng QuyÕt ChiÕn

2

Ch¬ng 1

Mét sè vÊn ®Ò c¨n b¶n vÒ Marketing - mix
I- Vai trß cña Marketing trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh
nghiÖp
§Ó hiÓu ®îc vai trß cña marketing quan träng nh thÕ nµo trong ho¹t ®éng
kinh doanh, tríc hÕt ta hiÓu vÒ kh¸i niÖm marketing díi ®©y.
1- Kh¸i niÖm vÒ marketing
Cã nhiÒu ®Þnh nghÜa vÒ marketing, tuú theo tõng quan ®iÓm, gãc ®é nh×n
nhËn mµ gi÷a c¸c ®Þnh nghÜa cã sù kh¸c nh...
Lêi më ®Çu
Gi÷ v÷ng n©ng cao thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng mét ®iÒu rÊt
khã kh¨n, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i c¸c biÖn ph¸p tiÕp cËn thÞ trêng mét
c¸ch chñ ®éng vµ n ng ®èi phã víi mäi nguy c¬, ®e do¹, còng nh ¸p lùc c¹nh
tranh phÝa thÞ trêng. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖnn xuÊt
kinh doanh híng theo thÞ trêng, theo kh¸ch hµng ph¶i ¸p dông c¸c ho¹t ®éng
Marketing vµo thùc tiÔn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn thÞ trêng, trong ®ã
viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn mét chÝnh s¸nh Marketing-mix víi nh÷ng chiÕn lîc
biÖn ph¸p cô thÓ sÏ lµ c«ng cô c¹nh tranh s¾c bÐn vµ hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp ®Ó
®i ®Õn thµnh c«ng.
nhËn thøc trªn, trong qu¸ tr×nh thùc tËp, t×m hiÓu t¹i C«ng ty KÝnh §¸p
CÇu t¸c gi¶ ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
ChiÕn lîc Marketing - mix víi viÖc réng thÞ trêng cña C«ng ty KÝnh §¸p
CÇu - B¾c Ninh.
Môc tiªu cña ®Ò tµi nh»m vµo ph©n tÝch thùc tr¹ng øng dông chÝnh s¸ch
Marketing-mix trong c«ng ty ®Ó t×m ra ®îc c¸c tån t¹i vµ c¸c nguyªn nh©n h¹n chÕ
cña ®Ó ®ã ®a ra mét c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn chÝnh s¸ch Marketing-mix
nh»m thùc hiÖn chiÕn lîc më réng thÞ trêng cña c«ng ty.
Víi vÊn ®Ò môc tiªu nghiªn cøu nh trªn th× ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña
®Ò tµi lµ:
+ Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp, m« h×nh, s¬ ®å.
+ KÕt hîp víi c¸c ph¬ng ph¸p thu thËp liÖu: Thu thËp liÖu thø cÊp,
pháng vÊn ®Ó thùc hiÖn ®Ò tµi.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm c¸c phÇn:
Ch¬ng 1 : Mét sè vÊn ®Ò c¨n b¶n vÒ Marketing- mix.
Ch¬ng 2 : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh thùc hiÖn chiÕn lîc
Marketing-mix ë C«ng ty KÝnh §¸p CÇu.
Ch¬ng 3 : Mét biÖn ph¸p chñ yÕu hoµn thiÖn chiÕn lîc Marketing-
mix nh»m më réng thÞ trêng cña C«ng ty KÝnh §¸p CÇu.
1
ĐATN MARKETING: Mar - Mix đối với việc mở rộng TT tại cty kính Đáp Cầu - Bắc Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Mar - Mix đối với việc mở rộng TT tại cty kính Đáp Cầu - Bắc Ninh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Mar - Mix đối với việc mở rộng TT tại cty kính Đáp Cầu - Bắc Ninh 9 10 180