Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Mar - Mix tại cty điện tử CN CDC

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1374 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

Hoµng Anh TuÊn

Lêi më ®Çu
H¬n 17 n¨m ®æi míi ®Êt níc do §¶ng khëi xíng vµ l·nh ®¹o(1986-2003)
chóng ta ®a ®¹t ®îc nhiªu thµnh tùu trªn t¸t c¶ c¸c lÜnh vùc Kinh tÕ, chÝnh trÞ,
v¨n ho¸, x· héi. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc c¸c doanh nghiÖp còng kh«ng
ngõng v¬n lªn tõ chç thùc hiÖn san xuÊt kinh doanh theo c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh
do Nhµ níc ®Æt ra, doanh nghiÖp ®· tù m×nh lµm chñ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh, tù t¹o vèn, tù lËp chiÕn lîc kinh doanh, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh phï
hîp víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty m×nh vµ tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña thÞ trêng.
Cã thÓ nãi c¬ chÕ thÞ trêng ®· t¹o ra rÊt nhiÒu c¬ héi cho doanh nghiÖp, t¹o cho
danh nghiÖp tÝnh tù chñ trong khai th¸c c¬ héi kinh doanh nhng nã còng ®em
®Õn kh«ng it nh÷ng khã kh¨n.V× thÕ muèn thu ®îc lîi nhuËn cao c¸c c«ng ty
ph¶i b»ng mäi c¸ch thu hót kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i
doanh nghiÖp nµo còng thµnh c«ng trong viÖc tiÕp cËn thÞ trêng vµ dµnh th¾ng lîi
trong c¹nh tranh. V× thÕ c¸c c«ng ty ph¶i thiÕt lËp hÖ thèng marketing-mix trong
qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh.Cuéc ch¹y ®ua ®ang s«i næi h¬n lóc nµo hÕt. PhÇn
th¾ng thuéc vÒ nh÷ng c«ng ty cã chÝnh s¸ch kinh doanh ®óng ®¾n, trong ®ã cã
chÝnh s¸ch vÒ marketing. V× trong c¬ chÕ thÞ trêng, ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån
t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc th× doanh nghiÖp ph¶i cã chÝnh s¸ch marketing hiÖu qu¶ nh
lµ cÇu nèi liÒn gi÷a doanh nghiÖp víi thÞ trêng. C«ng ty §iÖn tö C«ng nghiÖp –
CDC còng kh«ng n»m ngoµi cuéc ®ua ®ã.
Sau mét thêi gian nghiªn cøu, thùc tËp t¹i C«ng ty vµ cïng víi nh÷ng lý do
trªn mµ em lùa chän ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó ¸p dông ho¹t ®éng Marketing
– Mix t¹i C«ng ty §iÖn tö C«ng nghiÖp – CDC ”. KÕt cÊu cña ®Ò tµi: ngoµi phÇn
më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, ®Ò tµi ®îc kÕt cÊu thµnh 3 phÇn:
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ hÖ thèng Marketing – Mix trong doanh nghiÖp.
PhÇn II: Thùc tr¹ng triÓn khai ¸p dông ho¹t ®éng Marketing-Mix t¹i C«ng ty.
PhÇn III: Nh÷ng gi¶i ph¸p ¸p dông thµnh c«ng ho¹t ®éng Marketing – Mix
vµo C«ng ty.
ViÖn ®h më hµ néi – k9 qt2

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp

Hoµng Anh TuÊn

PhÇn I:
Lý luËn chung vÒ hÖ thèng Marketing – Mix
trong doanh nghiÖp
1.Kh¸i niÖm vµ nh÷ng nguyªn lý chung cña Marketing
1.1. Kh¸i niÖm
Chóng ta biÕt r»ng, con ngêi vèn dÜ cã nhu cÇu vµ íc muèn cÇn ®îc tho¶
m·n vµ s¶n phÈm chÝnh lµ ph¬ng tiÖn ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ®ã. MÆt kh¸c, ®Ó cã
®îc s¶n phÈm th× con ngêi ph¶i bá ra chi phÝ vµ hä ph¶i ®øng tríc sù lùa chän ®Ó
®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt trªn mét ®ång chi phÝ. Sù lùa chän cña hä dù...
Chuyªn ®Ò thùc tËp Hoµng Anh TuÊn
Lêi më ®Çu
H¬n 17 n¨m ®æi míi ®Êt níc do §¶ng khëi xíng vµ l·nh ®¹o(1986-2003)
chóng ta ®a ®¹t ®îc nhiªu thµnh tùu trªn t¸t c¸c lÜnh vùc Kinh tÕ, chÝnh trÞ,
v¨n ho¸, x· héi. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc c¸c doanh nghiÖp còng kh«ng
ngõng v¬n lªn chç thùc hiÖn san xuÊt kinh doanh theo c¸c c tiªu ph¸p lÖnh
do Nhµ níc ®Æt ra, doanh nghiÖp ®· tù m×nh lµm chñ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh, tù t¹o vèn, tù lËp chiÕn lîc kinh doanh, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh phï
hîp víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty m×nh tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña t trêng.
thÓ nãi c thÞ trêng ®· t¹o ra rÊt nhiÒu héi cho doanh nghiÖp, t¹o cho
danh nghiÖp tÝnh chñ trong khai th¸c c¬ i kinh doanh nhng còng ®em
®Õn kh«ng it nh÷ng khã kh¨n.V× thÕ muèn thu ®îc lîi nhuËn cao c¸c c«ng ty
ph¶i b»ng mäi c¸ch thu hót kh¸ch hµng phÝa m×nh. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i
doanh nghiÖp nµo còng thµnh c«ng trong viÖc tiÕp cËn thÞ trêng vµ dµnh th¾ng lîi
trong c¹nh tranh. thÕ c¸c c«ng ty ph¶i thiÕt lËp thèng marketing-mix trong
qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh.Cuéc ch¹y ®ua ®ang s«i næi h¬n lóc nµo hÕt. PhÇn
th¾ng thuéc nh÷ng c«ng ty chÝnh s¸ch kinh doanh ®óng ®¾n, trong ®ã
chÝnh s¸ch marketing. V× trong c thÞ trêng, ®Ó doanh nghiÖp thÓ tån
t¹i ph¸t triÓn ®îc th× doanh nghiÖp ph¶i chÝnh s¸ch marketing hiÖu qu¶ nh
lµ cÇu nèi liÒn gi÷a doanh nghiÖp víi thÞ trêng. C«ng ty §iÖn C«ng nghiÖp
CDC còng kh«ng n»m ngoµi cuéc ®ua ®ã.
Sau mét thêi gian nghiªn cøu, thùc tËp t¹i C«ng ty cïng víi nh÷ng lý do
trªn em lùa chän ®Ò tµi: t gi¶i ph¸p ®Ó ¸p dông ho¹t ®éng Marketing
Mix t¹i C«ng ty §iÖn C«ng nghiÖp CDC ”. KÕt cÊu cña ®Ò tµi: ngoµi phÇn
më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, ®Ò tµi ®îc kÕt cÊu thµnh 3 phÇn:
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ hÖ thèng Marketing – Mix trong doanh nghiÖp.
PhÇn II: Thùc tr¹ng triÓn khai ¸p dông ho¹t ®éng Marketing-Mix t¹i C«ng ty.
PhÇn III: Nh÷ng gi¶i ph¸p ¸p dông thµnh c«ng ho¹t ®éng Marketing – Mix
vµo C«ng ty.
ViÖn ®h më hµ néi – k9 qt2 1
ĐATN MARKETING: Mar - Mix tại cty điện tử CN CDC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Mar - Mix tại cty điện tử CN CDC - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Mar - Mix tại cty điện tử CN CDC 9 10 610