Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Mar - Mix tại TT Du lịch HN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1391 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, bÊt kú mét doanh nghiÖp kinh doanh nµo muèn
tån vµ ph¸t triÓn ®Òu ph¶I vËn dông Marketing vµo trong qu¸ tr×nh kinh doanh.
Trung t©m Du lÞch Hµ Néi tuy míi thµnh lËp nhng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh
doanh ®· vËn dông c¸c chÝnh s¸ch Marketing mét c¸ch cã hiÖu qu¶.
Tuy nhiªn ®Ó vËn dông c¸c chÝnh s¸ch Marketing- MIX mét c¸ch cã hiÖu qu¶
nhÊt còng lµ mét ®IÒu kh«ng dÔ dµng. Ban gi¸m ®èc C«ng ty vµ Trung t©m Du lÞch
Hµ Néi lu«n chó träng tíi c¸c chÝnh s¸ch Marketing- Mix trong viÖc ho¹ch ®Þnh
chiÕn lîc vµ ®a ra ph¬ng híng ho¹t ®éng kinh doanh phï hîp. Trung t©m Du lÞch
Hµ Néi lu«n nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña Marketing vµ c¸c chÝnh s¸ch
Marketing-Mix. Bëi lÏ s¶n phÈm cña Trung t©m lµ mang tÝnh tiªu dïng khã nhËn
biÕt ®îc tríc chÊt lîng s¶n phÈm cña m×nh. ChØ sö dông c¸c chÝnh s¸ch MarketingMix mét c¸ch hîp lý kÝch thÝch ®îc tÝnh h÷u h×nh cña s¶n phÈm cña m×nh phÇn nµo
®ã gióp kh¸ch du lÞch nhËn biÕt ®îc s¶n phÈm cña trung t©m. ChÝnh v× sù quan
träng ®ã cña viÖc vËn dông chÝnh s¸ch Marketing- Mix trong kinh doanh nªn ®Ò tµI
cña em lµ “VËn dông c¸c chÝnh s¸ch Marketing-mix t¹i Trung t©m Du lÞch Hµ
Néi”. Víi kiÕn thøc cßn cã h¹n chÕ, em xin ®îc nghiªn cøu vÒ ®Ò tµI nµy t¹i Trung
t©m ®Ó ®îc hiÓu biÕt thªm.
§Ò tµI bè côc gåm:
Ch¬ng I: Marketing vµ c¸c chÝnh s¸ch Marketing-mix trong kinh doanh l÷
hµnh
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vËn dông c¸c chÝnh s¸ch Marketing t¹i Trung t©m Du
lÞch Hµ Néi
Ch¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶I ph¸p
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c anh chÞ, c« b¸c trong Trung t©m du lÞch Hµ Néi
cïng c« gi¸o híng dÉn V¬ng Quúnh Thoa ®· gióp ®ì tËn t×nh ®Ó em hoµn thµnh
chuyªn ®Ò nµy.

1

Ch¬ng I
Marketing vµ c¸c chÝnh s¸ch Marketing-mix
trong kinh doanh l÷ hµnh
I. Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh
1. Kh¸I niÖm kinh doanh l÷ hµnh
“ Kinh doanh l÷ hµnh (Tour Operators Business) lµ viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t
®éng nghiªn cøu thÞ trêng, thiÕt lËp c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi hay tõng phÇn,
qu¶ng c¸o vµ b¸n c¸c ch¬ng tr×nh nµy trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp qua c¸c trung gian
hoÆc v¨n phßng ®¹i diÖn, tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vµ híng dÉn du lÞch. C¸c
doanh nghiÖp l÷ hµnh ®¬ng nhiªn ®îc phÐp tæ chøc m¹ng líi ®¹i lý l÷ hµnh”.
2. Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh
Víi viÖc hiÓu kinh doanh l÷ hµnh lµ viÖc nghiªn cøu thÞ trêng, thiÕt lËp c¸c ch¬ng tr×nh trän gãi hay tõng phÇn. ViÖc nghiªn cøu thÞ trêng gåm c¶ ®Çu vµo vµ ®Çu
ra. §Çu vµo lµ viÖc nghiªn cøu c¸c tuyÕn ®IÓm du lÞch, danh lam th¾ng c¶nh, c¸c
dÞch vô bæ sung ®Ó sao cho x©y dùng ®î...
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh thÞ trêng, bÊt mét doanh nghiÖp kinh doanh nµo muèn
tån ph¸t triÓn ®Òu ph¶I vËn dông Marketing vµo trong qu¸ tr×nh kinh doanh.
Trung t©m Du lÞch Hµ Néi tuy míi thµnh lËp nhng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh
doanh ®· vËn dông c¸c chÝnh s¸ch Marketing mét c¸ch cã hiÖu qu¶.
Tuy nhiªn ®Ó vËn dông c¸c chÝnh s¸ch Marketing- MIX mét c¸ch hiÖu qu
nhÊt còngmét ®IÒu kh«ng dµng. Ban gi¸m ®èc C«ng ty vµ Trung t©m Du lÞch
Néi lu«n c träng tíi c¸c chÝnh s¸ch Marketing- Mix trong viÖc ho¹ch ®Þnh
chiÕn lîc vµ ®a ra ph¬ng híng ho¹t ®éng kinh doanh phï hîp. Trung t©m Du lÞch
Néi lu«n nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña Marketing c¸c chÝnh s¸ch
Marketing-Mix. Bëi lÏ s¶n phÈm cña Trung t©m mang tÝnh tiªu dïng khã nhËn
biÕt ®îc tríc chÊt lîng s¶n phÈm cña m×nh. Csö dông c¸c chÝnh s¸ch Marketing-
Mix mét c¸ch hîp ch thÝch ®îc tÝnh h÷u h×nh cña s¶n phÈm cña m×nh phÇn nµo
®ã gióp kh¸ch du lÞch nhËn biÕt ®îc s¶n phÈm cña trung t©m. ChÝnh quan
träng ®ã cña viÖc vËn dông chÝnh s¸ch Marketing- Mix trong kinh doanh nªn ®Ò tµI
cña em VËn dông c¸c chÝnh s¸ch Marketing-mix t¹i Trung t©m Du lÞch Hµ
Néi”. Víi kiÕn thøc cßn cã h¹n chÕ, em xin ®îc nghiªn cøu vÒ ®Ò tµI nµy t¹i Trung
t©m ®Ó ®îc hiÓu biÕt thªm.
§Ò tµI bè côc gåm:
Ch ¬ng I : Marketing c¸c chÝnh s¸ch Marketing-mix trong kinh doanh
hµnh
Ch ¬ng II : Thùc tr¹ng vËn dông c¸c chÝnh s¸ch Marketing t¹i Trung t©m Du
lÞch Hµ Néi
Ch ¬ng III : Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶I ph¸p
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c anh chÞ, c« b¸c trong Trung t©m du lÞch Hµ Néi
cïng gi¸o híng dÉn V¬ng Quúnh Thoa ®· gióp ®ì tËn t×nh ®Ó em hoµn thµnh
chuyªn ®Ò nµy.
1
ĐATN MARKETING: Mar - Mix tại TT Du lịch HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Mar - Mix tại TT Du lịch HN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Mar - Mix tại TT Du lịch HN 9 10 580