Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Mar - Mix trong KD KS Du Lịch

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1753 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ hÖ thèng Marketing - Mix
trong kinh doanh KS-DL
1. Mét sè kh¸i niÖm chung vÒ hÖ thèng Marketing trong KS-DL:
1.1. Marketing trong KS-DL:
Víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, sù c¹nh tranh ngµy cµng trë nÒn
khèc liÖt vµ gay g¾t, thÞ c«ng t¸c Marketing l¹i cµng thùc sù ®ãng gãp
mét vai trß quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh
nghiÖp. Marketing ®îc h×nh thµnh vµ ra ®êi tõ sù ph¸t triÓn vµ liªn tôc
cña nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp. C¸ch ®©y gÇn t¸m thËp kû (vµo ®Çu
nh÷ng n¨m 20) marketing xuÊt hiÖn nh lµ mét ngµnh khoa häc qu¶n lý xÝ
nghiÖp. Cho tíi ngµy nay Marketing ®îc hiÓu víi quan niÖm ®Çy ®ñ h¬n,
theo philip Kotler (chuyªn gia hµng ®Çu vÒ Marketing ë Mü) th×
Marketing lµ sù ph©n tÝch, kÕ ho¹ch tæ chøc vµ kiÓm tra nh÷ng kh¶ n¨ng
c©u kh¸ch cña mét C«ng ty còng nh nh÷ng chÝnh s¸ch ho¹t ®éng víi nhu
cÇu tho¶ m·n mong muèn cña nhãm kh¸ch hµng môc tiªu. Tuy nhiªn ®©y
lµ mét lÜnh vùc phong phó vµ ®a d¹ng bëi v× marketing vÉn cßn ®ang
trong qu¸ tr×nh vËn ®éng vµ ph¸t triÓn. V× vËy khã mµ ® a ra ®îc mét ®Þnh
nghÜa thËt chÝnh x¸c vµ trän vÑn vÒ Marketing nãi chung. Ngêi ta chØ
hiÓu nã víi ý nghÜa ®Çy ®ñ nhÊt ®ã lµ: Marketing lµ m«n khoa häc kinh
tÕ nghiªn cøu c¸c quy luËt h×nh thµnh vµ ®éng th¸i chuyÓn ho¸ nhu cÇu
thÞ trêng thµnh c¸c quyÕt ®Þnh móa cña tËp kh¸ch hµng tiÒm n¨ng vµ
nghÖ thuËt ®ång quy c¸c ho¹t ®éng, øng xö kinh doanh trong khu«n khæ
c¸c ch¬ng tr×nh, gi¶i ph¸p c«ng nghÖ vµ qu¶n trÞ hçn hîp c¸c kh¶ n¨ng,
nç lùc chµo hµng chiªu kh¸ch hµng, ®iÒu khiÓn c¸c dßng ph©n phèi s¶n
phÈm vµ dÞch vô nh»m tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu tËp kh¸ch hµng, tèi u ho¸
hiÖu qu¶ môc tiªu cña mét doanh nghiÖp trong mèi quan hÖ víi c¸c thÞ trêng cña nã.
§øng trªn gãc ®é kinh doanh KS-DL th× kh¸i niÖm Marketing míi
®îc c¸c chuyªn gia ngµnh du lÞch Ch©u ¢u sö dông vµo ®Çu nh÷ng n¨m
50. Ngêi ta quan niÖm r»ng Marketing kh¸ch s¹n du lÞch lµ sù t×m kiÓm
liªn tôc mèi t¬ng quan thÝch øng gi÷a mét doanh nghiÖp KS-DL víi thÞ
trêng cña nã. V× vËy theo lý thuyÕt Marketing hiÖn ®¹i th× b¾t ®Çu mét

1

ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng ph¶i kh©u s¶n xuÊt mµ ph¶i xuÊt ph¸t tõ thÞ
trêng vµ nhu cÇu cña thÞ trêng.
Mét ®Þnh nghÜa Marketing trong kinh doanh kh¸ch s¹n du lÞch
trong nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn cã thÓ lµ: Mét ph¬ng ph¸p kü thuËt, ®îc hç
trî b»ng mét tinh thÇn ®Æc biÖt vµ cã ph¬ng ph¸p nh»m tho¶ m·n mét
c¸ch tèt nhÊt nh÷ng nhu cÇu cã thÓ ®Ò ra hoÆc kh«ng ®Ò ra cña du kh¸ch,
cã thÓ lµ môc ®Ých tiªu khiÓn (th¨m quan, nghØ m¸t, vui ch¬i, gi¶i trÝ...)
hoÆc nh÷ng m...
Ch¬ng I
Lý ln chung vÒ thèng Marketing - Mix
trong kinh doanh KS-DL
1. Mét sè kh¸i niÖm chung vÒ hÖ thèng Marketing trong KS-DL:
1.1. Marketing trong KS-DL:
Víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, sù c¹nh tranh ngµy ng trë nÒn
khèc liÖt vµ gay g¾t, thÞ ng t¸c Marketing l¹i cµng thùc sù ®ãng gãp
mét vai trß quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh
nghiÖp. Marketing ®îc h×nh thµnh vµ ra ®êi tõ ph¸t triÓn vµ liªn tôc
cña n v¨n minh c«ng nghiÖp. C¸ch ®©y n t¸m thËp kû (vµo ®Çu
nh÷ng n¨m 20) marketing xuÊt hiÖn nh lµ mét ngµnh khoa häc qu¶n lý xÝ
nghiÖp. Cho tíi ngµy nay Marketing ®îc hiÓu víi quan niÖm ®Çy ®ñ h¬n,
theo philip Kotler (chuyªn gia hµng ®Çu vÒ Marketing ë Mü) th×
Marketing lµ sù ph©n tÝch, kÕ ho¹ch tæ chøc vµ kiÓm tra nh÷ng kh ng
c©u kch cña mét C«ng ty còng nh nh÷ng cnh s¸ch ho¹t ®éng víi nhu
cÇu th m·n mong muèn cña nhãm kh¸ch hµng môc tiªu. Tuy nhiªn ®©y
lµ mét lÜnh vùc phong phó vµ ®a d¹ng bëi v× marketing vÉn cßn ®ang
trong qu¸ tr×nh vËn ®éng vµ ph¸t triÓn. V× vËy khã mµ ®a ra ®îc mét ®Þnh
nghÜa thËt chÝnh x¸c vµ trän vÑn vÒ Marketing nãi chung. Ngêi ta chØ
hiÓu i ý nghÜa ®Çy ®ñ nhÊt ®ã : Marketing lµ m«n khoa häc kinh
tÕ nghiªn u c quy luËt nh thµnh ®éng th¸i chuyÓn ho¸ nhu cÇu
thÞ trêng thµnh c¸c quyÕt ®Þnh móa cña p kh¸ch hµng tiÒm n¨ng vµ
nghÖ thuËt ®ång quy c ho¹t ®éng, øng xö kinh doanh trong khu«n khæ
c¸c ch¬ng tr×nh, gii pp ng nghÖ vµ qun trÞ n hîp c kh n¨ng,
nç c chµo hµng chiªu kh¸ch hµng, ®iÒu khiÓn c dßng ph©n pi sn
phÈm vµ dÞch vô nh»m tho m·n tèi ®a nhu cÇu tËp kh¸ch hµng, tèi u ho¸
hiÖu qu môc tiªu cña mét doanh nghiÖp trong mèi quan hÖ i c¸c thÞ tr-
êng a nã.
§øng trªn gãc ®é kinh doanh KS-DL th× kh¸i niÖm Marketing míi
®îc c¸c chuyªn gia nnh du lÞch Cu ¢u sö dông vµo ®Çu nh÷ng n¨m
50. Ngêi ta quan niÖm r»ng Marketing kh¸ch s¹n du ch sù t×m kiÓm
liªn c mèi t¬ng quan thÝch øng gi÷a mét doanh nghiÖp KS-DL víi thÞ
trêng a nã. V× y theo lý thuyÕt Marketing hiÖn ®¹i th× b¾t ®Çu mét
1
ĐATN MARKETING: Mar - Mix trong KD KS Du Lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Mar - Mix trong KD KS Du Lịch - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Mar - Mix trong KD KS Du Lịch 9 10 370