Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Mar SP nông sản XK của cty XNK INTIMEX sang TT các nước ASEAN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1675 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi Më §Çu
ViÖt Nam n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, lµ mét níc n«ng nghiÖp
trªn 70% lùc lîng lao ®éng ho¹t ®éng trong ngµnh n«ng nghiÖp, v× thÕ
§¶ng vµ Nhµ níc ta ®· x¸c ®Þnh n«ng s¶n lµ mÆt hµng xuÊt khÈu chiÕn
lîc nh»m sö dông lùc lîng lao ®éng rÊt lín trong n«ng nghiÖp, ph©n
c«ng l¹i lùc lîng lao ®éng vµ t¹o nguån ban ®Çu cÇn thiÕt cho sù
nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. Mét trong nh÷ng sù kiÖn quan
träng ®ã lµ ViÖt Nam gia nhËp ASEAN vµo 28/7/1995, mét mèc son
trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ vµ hiÖn nay ViÖt Nam ®· gia nhËp vµo
AFTA. C¸c níc ASEAN ®Òu cã ®iÓm t¬ng ®ång vÒ v¨n ho¸ vµ gÇn gòi
nhau vÒ mÆt ®Þa lý . N»m gi÷a Th¸i B×nh D¬ng vµ Ên §é D¬ng, lµ ®Çu
mèi cöa ngâ giao th«ng quan träng, c¸c níc ASEAN cã ®iÒu kiÖn ®Ó
ph¸t triÓn. NhËn thøc ®îc lîi thÕ to lín cña hµng n«ng s¶n níc ta vµ
mèi quan hÖ th¬ng m¹i gi÷a níc ta vµ c¸c níc ASEAN, c«ng ty
INTIMEX thÊy râ ®îc thÞ trêng ASEAN lµ mét thÞ trêng ®Çy tiÒm
n¨ng mµ l¹i kh«ng khã tÝnh vµ ngµy nay nã ®· trë thµnh mét thÞ trêng
xuÊt khÈu chÝnh cña c«ng ty.
Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng to lín, vÉn cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh ë
thÞ trêng ASEAN mµ c«ng ty cÇn gi¶i quyÕt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh
doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n, v× vËy em chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn quyÕt
®Þnh Marketing s¶n phÈm n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty xuÊt nhËp
khÈu INTIMEX sang thÞ trêng c¸c níc ASEAN”.
Môc ®Ých cña ®Ò tµi nµy nh»m nghiªn cøu quyÕt ®Þnh Marketing s¶n phÈm
n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty sang thÞ trêng c¸c níc ASEAN tõ ®ã
®a ra c¸c gi¶i ph¸p vµ mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi c«ng ty nh»m n©ng cao
hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n cña c«ng ty .

1

§èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi nay lµ thùc tr¹ng quyÕt ®Þnh Marketing s¶n
phÈm n«ng s¶n cña c«ng ty INTIMEX . Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi
®îc giíi h¹n tõ n¨m 2001 trë vÒ ®©y vµ trong ph¹m vi c¸c níc ASEAN
§Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy ,Em ®· sö dông ph¬ng ph¸p duy vËt
biÖn chøng, duy vËt lÞch sö, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp trªn c¬ së
nh÷ng th«ng tin thu thËp ®îc cïng c¸c ph¬ng ph¸p thèng kª, so s¸nh...
®Ó nghiªn cøu nh÷ng yªu cÇu mµ ®Ò tµi ®Æt ra.
KÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Nh÷ng tiÒn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ quyÕt ®Þnh Marketing s¶n phÈm
xuÊt khÈu cña c«ng ty kinh doanh quèc tÕ
Ch¬ng 2: Ph©n tÝch thùc tr¹ng quyÕt ®Þnh Marketing s¶n phÈm n«ng s¶n xuÊt
khÈu cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu INTIMEX sang thÞ trêng c¸c níc
ASEAN.
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn quyÕt ®Þnh Marketing s¶n phÈm n«ng
s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu INTIMEX ...
Lêi Më §Çu
ViÖt Nam n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi gmïa, mét níc n«ng nghiÖp
trªn 70% lùc lîng lao ®éng ho¹t ®éng trong ngµnh n«ng nghiÖp, v× thÕ
§¶ng vµ Nhµ níc ta ®· x¸c ®Þnh n«ng s¶n lµ mÆt hµng xuÊt khÈu chiÕn
lîc nh»m dông lùc lîng lao ®éng rÊt lín trong n«ng nghiÖp, ph©n
c«ng l¹i lùc lîng lao ®éng t¹o nguån ban ®Çu cÇn thiÕt cho
nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. Mét trong nh÷ng kiÖn quan
träng ®ã ViÖt Nam gia nhËp ASEAN vµo 28/7/1995, mét mèc son
trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ vµ hiÖn nay ViÖt Nam ®· gia nhËp vµo
AFTA. C¸c níc ASEAN ®Òu cã ®iÓm t¬ng ®ång vÒ v¨n ho¸ vµ gÇn gòi
nhau vÒ mÆt ®Þa lý . N»m gi÷a Th¸i B×nh D¬ng Ên §é D¬ng, lµ ®Çu
mèi cöa ngâ giao th«ng quan träng, c¸c níc ASEAN ®iÒu kiÖn ®Ó
ph¸t triÓn. NhËn thøc ®îc lîi thÕ to lín cña hµng n«ng s¶n níc ta
mèi quan th¬ng m¹i gi÷a níc ta c¸c níc ASEAN, c«ng ty
INTIMEX thÊy ®îc thÞ trêng ASEAN mét thÞ trêng ®Çy tiÒm
n¨ng l¹i kh«ng khã tÝnh ngµy nay ®· trë thµnh mét thÞ trêng
xuÊt khÈu chÝnh cña c«ng ty.
Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng to lín, vÉn cßn tån t¹i mét sè h¹n cnhÊt ®Þnh ë
thÞ trêng ASEAN mµ c«ng ty cÇn gi¶i quyÕt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh
doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n, vËy em chän ®Ò tµi: Hoµn thiÖn quyÕt
®Þnh Marketing s¶n phÈm n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty xuÊt nhËp
khÈu INTIMEX sang thÞ trêng c¸c níc ASEAN”.
Môc ®Ých cña ®Ò tµi nµy nh»m nghiªn cøu quyÕt ®Þnh Marketing s¶n phÈm
n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty sang thÞ trêng c¸c níc ASEAN ®ã
®a ra c¸c gi¶i ph¸p vµ mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi c«ng ty nh»m n©ng cao
hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n cña c«ng ty .
1
ĐATN MARKETING: Mar SP nông sản XK của cty XNK INTIMEX sang TT các nước ASEAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Mar SP nông sản XK của cty XNK INTIMEX sang TT các nước ASEAN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Mar SP nông sản XK của cty XNK INTIMEX sang TT các nước ASEAN 9 10 855