Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Mar trong xúc tiến TM tại cty hoá dầu PETROLIMEX

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1449 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi Më §Çu
Ngµy nay nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh th¬ng m¹i ViÖt Nam nãi riªng
®ang ®øng tríc nhiÒu c¬ héi vµ thö th¸ch míi. Tríc m¾t lµ c¶ mét thÕ giíi víi
sù ph¸t triÓn ngµy cµng cao vÒ khoa häc kü thuËt, tr×nh ®é qu¶n lý vµ c¶ v¨n
ho¸ x· héi. Víi hoµn c¶nh ®ã §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch
kinh tÕ phï hîp, ®óng ®¾n ®Ó tiÕp cËn víi thÕ giíi bªn ngoµi.
Lµ thµnh viªn cña tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) hiÖn nay ViÖt nam
®· ®Æt quan hÖ víi h¬n 70 quèc gia trªn c¬ së c¸c hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i, tiÕp tíi
lµ viÖc gia nhËp AFTA sÏ gióp cho ViÖt nam cã c¬ héi ®Ó lín m¹nh h¬n. Nh
vËy khèi lîng hµng ho¸ sÏ ®îc s¶n xuÊt ra ngµy cµng nhiÒu, víi sù ph¸t triÓn
cña Marketing trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ trong c¸c doanh nghiÖp nãi
riªng sÏ lµm cho nguån cung ®¸p øng cÇu mét c¸ch hµi hoµ.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp viÖc x¸c ®Þnh thÞ trêng, thêi c¬ kinh doanh vµ
kinh tÕ thÞ trêng lµ mét c¸ch tèt nhÊt ®Ó tån t¹iu vµ ph¸t triÓn. Do ®ã ¸p dông
quy tr×nh Marketing vµo s¶n xuÊt kinh doanh cho phÐp c¸c doanh nghiÖp gi¶i
quyÕt vÊn ®Ò trªn theo ph¬ng ch©m cña Marketing: "chØ s¶n xuÊt vµ b¸n nh÷ng
g× thÞ trêng cÇn chø kh«ng s¶n xuÊt vµ b¸n nh÷ng g× m×nh cã". Song c¸i thÞ trêng cÇn th× rÊt nhiÒu ngêi b¸n, ®©y lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng ®Ó tån t¹i vµ
ph¸t triÓn trong m«i trêng kinh doanh cã sù c¹nh tranh gay g¾t khi ®ã ho¹t
®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i víi c¸c c«ng cô h÷u hiÖu sÏ lµm cho viÖc tiªu thô s¶n
phÈm ®îc dÔ dµng h¬n ®¶m b¶o cho nghiÖp vô tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ho¹t ®éng
xóc tiÕn th¬ng m¹i ngµy cµng chë nen quan träng trong chiÕn lîc Marketing
cña c«ng ty. Tuy nhiªn c¸c c«ng cô cña xóc tiÕn th¬ng m¹i lµ mét biÕn sè
kinh doanh, nã chØ ®em l¹i hiÖu qu¶ khi vËn hµnh mét c¸ch hîp lý.
Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty ho¸ dÇu Petrolimex t«i thÊy ®îc sù bøc
thiÕt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ó kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt vµ

1

t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh, ®¸p øng tèt nhu cÇu kh¸ch hµng ®ßi hái cã sù hoµn
thiÖn h¬n vÒ vÊn ®Ò Marketing.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn c«ng nghÖ
Marketing xóc tiÕn th¬ng m¹i t¹i c«ng ty ho¸ dÇu Petrolimex" lµm luËn v¨n
tèt nghiÖp cña m×nh.
*Môc ®Ých nghiªn cøu: trªn c¬ së ®¸nh gi¸ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh
ë c«ng ty ho¸ dÇu Petrolimex trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. §ång thêi tËp hîp hÖ
thèng vÒ c«ng nghÖ xóc tiÕn th¬ng m¹i trong c¸c c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh
hiÖn nay. Sau ®ã ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng xóc tiÕn th¬ng m¹i t¹i c«ng ty tõ ®ã ®a ra
®Ò xuÊt hoµn thiÖn c«ng nghÖ Marketing xóc tiÕn th¬ng m¹i t¹i c«ng ty.
*Ph¹...
lêi Më §Çu

 !"#
$%&'(()*+,-.#"/#0
(12(#3#245$
&67&,8!'&+9(
:;<=> ?@
2A.BC.D$E&F,&
"+&GH G$I8&('"
+D"7($I7$#1J,$%&'
;KL((M(&
$I"(N&O(
3DM(&1FFP,PM(
FP"DJ'N&'Q(&MR
.-KL($#1JM((&S&M(&#
.JL(&T;KLUVW$#1J94
-FPOX$#1J94--VY(FZ
PO-JP9,T"JJ.)'N
&'(XPM($%!(
18XR4$I"(R$#
&[7M\M#9#((&RN&'](
18EL.)("7KL
;X XR;18"9$D
M(,WL".#+7&"/
^.-%+&X(MO_L("L1XJ7$%9
(($#1JM(,'!&R4$
`
ĐATN MARKETING: Mar trong xúc tiến TM tại cty hoá dầu PETROLIMEX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Mar trong xúc tiến TM tại cty hoá dầu PETROLIMEX - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Mar trong xúc tiến TM tại cty hoá dầu PETROLIMEX 9 10 547