Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Marketing quốc tế

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1811 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ch¬ng I : C¬ së lý thuyÕt vÒ x©y dùng hÖ thèng
Marketing mix cña doanh nghiÖp trong kinh doanh
quèc tÕ
I Kh¸i qu¸t vÒ marketing quèc tÕ
1. Kh¸i qu¸t chung vÒ Marketing quèc tÕ
Toµn cÇu ho¸ vµ tiªu chuÈn ho¸ trë thµnh mét ®Æc ®iÓm quan träng
cña kinh tÕ vµ th¬ng m¹i quèc tÕ . Trong nhiÒu thËp kû qua, Marketing quèc
tÕ ®· cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ . Xu híng toµn cÇu ho¸ s¶n phÈm vµ thÞ trêng
ngµy cµng trë nªn râ nÐt.Nguyªn nh©n lµ do:
TÝnh chÊt ®ång nhÊt cña nhu cÇu thÕ giíi ngµy cµng cao
Nhu cÇu vµ mong muèn cã tÝnh chÊt toµn cÇu cña ngêi tiªu dïng lµ
muèn ®îc cã nh÷ng s¶n phÈm víi gi¸ thÊp vµ chÊt lîng ®¶m b¶o
NhiÒu doanh nghiÖp theo ®uæi chiÕn lîc chi phÝ v× vËy t×m c¸ch thùc
hiÖn theo quy m« s¶n xuÊt
ChÝnh xu híng toµn cÇu ho¸ thÞ trêng vµ s¶n phÈm dÉn ®Õn nhiÒu thay
®æi trong th¬ng m¹i quèc tÕ vµ n©ng cao vai trß cña Marketing quèc tÕ .
Trªn thÞ trêng thÕ giíi , Marketing ®îc thÓ hiÖn ë 2 gãc ®é:Marketing
ra níc ngoµi hay Marketing xuÊt khÈu Marketing ®a quèc gia hay Marketing
toµn cÇu
Marketing xuÊt khÈu lµ Marleting néi ®Þa ®îc vËn dông trong mét m«i
trêng níc ngoµi. Marketing ra níc ngoµi ®ßi hái qu¶n lý cïng mét ho¹t ®éng
nh Marketing trªn thÞ trêng néi ®Þa, nhng trong mét m«i trêng kh«ng quen
thuéc .Marketing ra níc ngoµi hay Marketing xuÊt khÈu lµ kÕt qu¶ cña sù
ph¸t triÓn quèc tÕ cña h·ng nªn còng ®îc gäi lµ Marketing quèc tÕ
Cïng víi sù ph¸t triÓn quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ thÕ giíi , kh¸i
niÖm thÞ trêng níc ngoµi cã nh÷ng thay ®æi . §èi víi c¸ h·ng ®a quèc gia ,
do cã thÓ tæ chøc c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ë kh¾p n¬i nªn kh«ng tån
t¹i thÞ trêng níc ngoµi mµ chØ cã thÞ trêng ë c¸c vïng kh¸c nhau trªn thÕ giíi

, cã møc ®é ph¸t triÓn kh¸c nhau , vµ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau . Trong
trêng hîp nµy , Marketing cã tªn gäi lµ Marketing ®a quèc gia
V× vËy trªn thùc tÕ , Marketing bao gåm:
Marketing xuÊt khÈu lµ Marketing cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu
víi yªu cÇu c¬ b¶n lµ lµm thÝch øng c¸c chÝnh s¸ch Marketing víi nhu cÇu
cña thÞ trêng xuÊt khÈu bªn ngoµi
Marketing toµn cÇu lµ Marketing cña mét h·ng lín theo ®uæi môc tiªu
híng ra thÞ trêng thÕ giíi vµ tho¶ m·n nhu cÇu cña ®o¹n thÞ trêng quèc tÕ
hoÆc cña toµn bé thÞ trêng thÕ giíi.
Kh¸c víi qu¶n lý Marketing néi ®Þa , qu¶n lý Marketing quèc tÕ ph¶i
tÝnh ®Õn sù can thiÖp cña c¸c chÝnh quyÒn së t¹i , tÝnh ®a d¹ng cña c¸c ®iÒu
kiÖn thÞ trêng bªn ngoµi vµ ®ßi hái nh÷ng kiÕn thøc riªng nh kü thuËt
Marketing , hiÓu biÕt m«i trêng bªn ngoµi , kh¶ n¨ng møc ®é sö dông c¸c
kiÕn thøc tÝch luü.
Trong m«i tr...
Ch¬ng I : C¬ së lý thuyÕt vÒ x©y dùng hÖ thèng
Marketing mix cña doanh nghiÖp trong kinh doanh
quèc tÕ
I Kh¸i qu¸t vÒ marketing quèc tÕ
1. Kh¸i qu¸t chung vÒ Marketing quèc tÕ

 !"#$%&'( 
)*+,$-!./+0$12
345!63789:
;<=</3
6 *;<29>8
 ?*@+0$/<$<8?0A0
6"9B$(C8?$;D#3D,
B(3E+0F<
G;F/12+0$9H"3
C 7I'( !
12/&'(?BJ*:'(
/3'(F<'( 3'(

'(F<8'8(1?#9KE
2/!'(/IL08M>
'(121&E2E(
!'(/3'(F<80+,
$ )N?8'( 
G>/+,$ 2+ /&
B12/*@3C!O /) &
9*CP++0F<9Q$E=
12/R*12>/
ĐATN MARKETING: Marketing quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Marketing quốc tế - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Marketing quốc tế 9 10 432