Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Mở rộng thị phần chè trong nước của Tổng cty chè VN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1772 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa Marketing

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c doanh
nghiÖp ®Òu cã c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh vµ kh¶ n¨ng n¾m b¾t c¬ héi nh nhau.
ThÞ trêng chØ chÊp nhËn nh÷ng doanh nghiÖp cã n¨ng lùc thùc sù, s½n sµng vît qua nh÷ng th¸ch thøc do c¬ chÕ kinh tÕ míi ®em l¹i. NhÊt lµ ®èi víi nh÷ng
doanh nghiÖp mµ ph¹m vi ho¹t ®éng ë c¶ thÞ trêng níc ngoµi th× l¹i cµng cã
nhiÒu khã kh¨n ph¶i gi¶i quyÕt.
Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam ®· tõng bíc
thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ trêng ®Ó t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn.
Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam cã nhiÖm vô trùc tiÕp kinh doanh xuÊt khÈu
s¶n phÈm chÌ c¸c lo¹i vµ nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ chÕ biÕn chÌ, c¸c vËt t
phôc vô cho s¶n xuÊt chÌ vµ ®êi sèng cña ngêi lµm chÌ.
C©y chÌ ®ang tõng bíc kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ trong tËp ®oµn c¸c c©y c«ng
nghiÖp ë níc ta. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¹nh tranh ®ang diÔn ra m¹nh mÏ
trong ngµnh chÌ thÕ giíi. Riªng ®èi víi Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam th× c¹nh
tranh kh«ng chØ trªn thÞ trêng xuÊt khÈu mµ cßn c¶ ë thÞ trêng trong níc.
B»ng nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kinh tÕ vµ marketing cïng víi thêi gian
thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam, em xin chän ®Ò tµi: "Mét sè biÖn
ph¸p nh»m t¨ng thÞ phÇn trong níc cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam" lµm
luËn v¨n tèt nghiÖp.
Môc ®Ých cña ®Ò tµi nµy lµ nh»m t×m hiÓu thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam, rót ra nh÷ng thuËn lîi vµ khã
kh¨n tõ ®ã ®Ò nghÞ mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng thÞ phÇn trong níc cña Tæng
c«ng ty.
LuËn v¨n nµy gåm 3 phÇn:
Ch¬ng I

: Giíi thiÖu chung vÒ Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam.

1

Khoa Marketing

Ch¬ng II

LuËn v¨n tèt nghiÖp

: Ph©n tÝch t×nh h×nh thÞ trêng trong níc cña Tæng c«ng ty chÌ
ViÖt Nam.

Ch¬ng III

: Mét sè gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò tiªu thô trong níc cña Tæng
c«ng ty chÌ ViÖt Nam.

Do tr×nh ®é cña b¶n th©n cßn cã h¹n nªn luËn v¨n nµy kh«ng tr¸nh khái
nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thµy c« gi¸o. Em xin ch©n
thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña c« gi¸o NguyÔn Thu HiÒn còng nh
sù gióp ®ì cña ban l·nh ®¹o vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng ë Tæng c«ng ty chÌ
ViÖt Nam ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh luËn v¨n tèt
nghiÖp cña m×nh.

Ch¬ng I
Giíi thiÖu chung vÒ Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam.

2

Khoa Marketing

LuËn v¨n tèt nghiÖp

I. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn-lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu-c¬
cÊu tæ chøc cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam
1. LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn.
Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam - tªn giao dÞch quèc tÕ Vinatea Corp ...
Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Ho¹t ®éng trong c t trêng kh«ng ph¶i tÊt c c¸c doanh
nghiÖp ®Òu c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh vµ kh¶ng n¾m b¾t héi nh nhau.
ThÞ trêng chØ chÊp nhËn nh÷ng doanh nghiÖp n¨ng lùc thùc sù, s½n sµng v-
ît qua nh÷ng th¸ch thøc do c¬ chÕ kinh tÕ míi ®em l¹i. NhÊt ®èi víi nh÷ng
doanh nghiÖp ph¹m vi ho¹t ®éng ë thÞ trêng níc ngoµi th× l¹i cµng
nhiÒu khã kh¨n ph¶i gi¶i quyÕt.
mét doanh nghiÖp Nhµ níc, Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam ®· tõng bíc
thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ trêng ®Ó t¨ng trëng ph¸t triÓn.
Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam nhiÖm trùc tiÕp kinh doanh xuÊt khÈu
s¶n phÈm chÌ c¸c lo¹i nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt chÕ biÕn chÌ, c¸c vËt t
phôc vô cho s¶n xuÊt chÌ vµ ®êi sèng cña ngêi lµm chÌ.
C©y chÌ ®ang tõng bíc kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ trong tËp ®oµn c¸c c©y c«ng
nghiÖp ë níc ta. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¹nh tranh ®ang diÔn ra m¹nh
trong ngµnh chÌ thÕ giíi. Riªng ®èi víi Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam th× c¹nh
tranh kh«ng chØ trªn thÞ trêng xuÊt khÈu mµ cßn c¶ ë thÞ trêng trong níc.
B»ng nh÷ng kiÕn thøc b¶n kinh tÕ vµ marketing cïng víi thêi gian
thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty c ViÖt Nam, em xin chän ®Ò tµi: "Mét biÖn
ph¸p nh»m t¨ng thÞ phÇn trong níc cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam" lµm
luËn v¨n tèt nghiÖp.
Môc ®Ých cña ®Ò tµi nµy nh»m t×m hiÓu thùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña Tæng c«ng ty c ViÖt Nam, rót ra nh÷ng thuËn lîi khã
kh¨n ®ã ®Ò nghÞ mét gi¶i ph¸p nh»m t¨ng thÞ phÇn trong níc cña Tæng
c«ng ty.
LuËn v¨n nµy gåm 3 phÇn:
Ch¬ng I : Giíi thiÖu chung vÒ Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam.
1
ĐATN MARKETING: Mở rộng thị phần chè trong nước của Tổng cty chè VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Mở rộng thị phần chè trong nước của Tổng cty chè VN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Mở rộng thị phần chè trong nước của Tổng cty chè VN 9 10 445