Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Mở rộng thị trường tại cty Chè Kim Anh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1892 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua cã møc t¨ng trëng kh¸ æn
®Þnh, ®©y lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò gióp cho ViÖt Nam chñ ®éng héi nhËp víi nÒn
kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi.Tríc t×nh h×nh ®ã ®ßi hái c¸c thµnh phÇn kinh tÕ,
c¸c ngµnh ph¶i ®Ò ra chiÕn lîc ph¸t triÓn nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®èi
víi s¶n phÈm hµng ho¸ cña m×nh so víi s¶n phÈm cña níc kh¸c trªn thÞ trêng
néi ®Þa vµ thÞ trêng xuÊt khÈu .
Trong xu thÕ chung ®ã, th× ngµnh chÌ mét ngµnh chñ chèt cña n«ng
nghiÖp ViÖt Nam ®ang t×m mäi biÖn ph¸p; nh thùc hiÖn ®æi míi c«ng t¸c tæ
chøc qu¶n lÝ, ph¸t triÓn thÞ trêng ..nh»m n©ng cao gi¸ trÞ cña c©y chÌ ®ãng
gãp ®¸ng kÓ vµo bíc ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc. Mét trong
nh÷ng thµnh c«ng cña chiÕn lîc ®ã lµ ngµnh ®ang dÉn ®Çu trong c¶ níc vÒ
c«ng cuéc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp, t¨ng cêng hiÖu qu¶ s¶n
xuÊt kinh doanh.Tiªu biÓu nhÊt lµ C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh.
§îc cæ phÇn ho¸ tõ n¨m 1999 cho ®Õn nay C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim
Anh ®ang tõng bíc thÝch øng h¬n víi thÞ trêng, ®¸p øng thÞ hiÕu cña ngêi tiªu
dïng, dÇn ®· kh¼ng ®Þnh ®îc uy tÝn vµ h×nh ¶nh cña c«ng ty trong lßng c«ng
chóng tiªu dïng chÌ. Nhê nh÷ng cè g¾ng nç lùc kh«ng ngõng cña c¸n bé
c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty trong c¬ chÕ míi mµ C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim
Anh xøng ®¸ng lµ c¸nh chim ®Çu ®µn cña ngµnh chÌ ViÖt Nam .
Tuy nhiªn, kh«ng chØ dõng l¹i ë nh÷ng thµnh c«ng nµy mµ trong t¬ng
lai nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngµy cµng ph¸t triÓn , C«ng ty
cæ phÇn chÌ Kim Anh lu«n x¸c ®Þnh : Mét mÆt, ph¶i cñng cè lßng tin cña ngêi tiªu dïng ®èi víi c¸c lo¹i s¶n phÈm chÌ cña c«ng ty, mÆt kh¸c c«ng ty ph¶i
®Ò ra chiÕn lîc më réng thÞ trêng .Víi môc tiªu ®a chÌ Kim Anh cã mÆt réng
kh¾p trªn thÞ trêng trong níc vµ xuÊt khÈu .
ChÝnh v× vËy, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh
t¸c gi¶ chän ®Ò tµi “Marketing hçn hîp më réng thÞ trêng chÌ cña

C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh ” nh»m hiÓu râ h¬n vÒ nh÷ng chiÕn lîc ph¸t
triÓn c¸c s¶n phÈm chÌ cña c«ng ty trong t¬ng lai.
Do thêi gian thùc tËp cã h¹n, nªn bµi viÕt cßn nhiÒu h¹n chÕ mong b¹n
®äc vµ thÇy c« gióp ®ì .
Ph¹m ThÞ Thanh Thuú

1

Marketing 41A

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
T¸c gi¶ xin tr©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o híng dÉn Ts.Lu V¨n Nghiªm
cïng c¸c c« chó trong Phßng kÕ ho¹ch thÞ trêng cña C«ng ty cæ phÇn chÌ
Kim Anh ®· gióp ®ì tËn t×nh ®Ó t¸c gi¶ hoµn thµnh bµi viÕt nµy .

Néi dung bµi viÕt gåm 3 phÇn :
Ch¬ng I: ThÞ trêng chÌ vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña C«ng ty cæ p...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua møc t¨ng trëng kh¸ æn
®Þnh, ®©y ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò gióp cho ViÖt Nam chñ ®éng héi nhËp víi nÒn
kinh khu vùc thÕ giíi.Tríc t×nh h×nh ®ã ®ßi hái c¸c thµnh phÇn kinh tÕ,
c¸c ngµnh ph¶i ®Ò ra chiÕn lîc ph¸t triÓn nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®èi
víi s¶n phÈm hµng ho¸ cña m×nh so víi s¶n phÈm cña níc kh¸c trªn thÞ trêng
néi ®Þa vµ thÞ trêng xuÊt khÈu .
Trong xu thÕ chung ®ã, th× ngµnh c mét ngµnh chñ chèt cña n«ng
nghiÖp ViÖt Nam ®ang t×m mäi biÖn ph¸p; nh thùc hiÖn ®æi míi c«ng t¸c
chøc qu¶n lÝ, ph¸t triÓn t trêng ..nh»m n©ng cao gi¸ trÞ cña c©y chÌ ®ãng
gãp ®¸ng vµo bíc ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh ®Êt níc. Mét trong
nh÷ng thµnh c«ng cña chiÕn lîc ®ã ngµnh ®ang dÉn ®Çu trong níc
c«ng cuéc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp, t¨ng cêng hiÖu qu s¶n
xuÊt kinh doanh.Tiªu biÓu nhÊt lµ C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh.
§îc phÇn ho¸ tõ n¨m 1999 cho ®Õn nay C«ng ty phÇn chÌ Kim
Anh ®ang tõng bíc thÝch øng h¬n víi thÞ trêng, ®¸p øng thÞ hiÕu cña ngêi tiªu
dïng, dÇn ®· kh¼ng ®Þnh ®îc uy tÝn h×nhnh cña c«ng ty trong lßng c«ng
chóng tiªu dïng chÌ. Nhê nh÷ng cè g¾ng lùc kh«ng ngõng cña c¸n
c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty trong chÕ míi mµ C«ng ty phÇn chÌ Kim
Anh xøng ®¸ng lµ c¸nh chim ®Çu ®µn cña ngµnh chÌ ViÖt Nam .
Tuy nhiªn, kh«ng chØ dõng l¹i ë nh÷ng thµnh c«ng nµy trong t¬ng
lai nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngµy cµng ph¸t triÓn , C«ng ty
cæ phÇn chÌ Kim Anh lu«n x¸c ®Þnh : Mét mÆt, ph¶i cñng cè lßng tin cña ng-
êi tiªu dïng ®èi víi c¸c lo¹i s¶n phÈm chÌ cña c«ng ty, mÆt kh¸c c«ng ty ph¶i
®Ò ra chiÕn lîc më réng thÞ trêng .Víi môc tiªu ®a chÌ Kim Anh cã mÆt réng
kh¾p trªn thÞ trêng trong níc vµ xuÊt khÈu .
ChÝnh vËy, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn c Kim Anh
t¸c gi¶ chän ®Ò tµi Marketing hçn hîp réng thÞ trêng c cña
C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh” nh»m hiÓu râ h¬n vÒ nh÷ng chiÕn lîc ph¸t
triÓn c¸c s¶n phÈm chÌ cña c«ng ty trong t¬ng lai.
Do thêi gian thùc tËp cã h¹n, nªn bµi viÕt cßn nhiÒu h¹n chÕ mong b¹n
®äc vµ thÇy c« gióp ®ì .
Ph¹m ThÞ Thanh Thuú Marketing 41A
1
ĐATN MARKETING: Mở rộng thị trường tại cty Chè Kim Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Mở rộng thị trường tại cty Chè Kim Anh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Mở rộng thị trường tại cty Chè Kim Anh 9 10 461