Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Nâng cao hiệu quả SXKD tại NXB GTVT

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1928 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta cã nh÷ng chuyÓn biÕn
tÝch cùc, tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù
qu¶n lý cña nhµ níc, trong ®iÒu kiÖn ®æi míi nµy Marketing ngµy cµng trë
thµnh mét hÖ thèng chøc n¨ng cã vÞ trÝ quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh
nghiÖp trªn nhiÒu gãc ®é, Marketing lµm cho sù lùa chän, sù tho¶ m·n ng êi tiªu dïng vµ chÊt lîng cuéc sèng tèt ®a.
Marketing gióp cho doanh nghiÖp linh ho¹t trong kinh doanh b¾t ® îc
thêi c¬, nhu cÇu cña kh¸ch hµng, tõ ®ã t×m c¸ch tho¶ m·n nhu cÇu ®ã,
chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh vµ thu ®îc lîi nhuËn.
HiÖn nay cã rÊt nhiÒu c«ng ty ph¸t hµnh s¸ch, nhµ xuÊt b¶n trªn thÞ
trêng c¶ níc chñ yÕu lµ c¸c h·ng cã th©m niªn vµ tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh.
Trong khi ®ã NXB giao th«ng vËn t¶i lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh míi cã
qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®îc 15 n¨m cho nªn c¸c s¶n phÈm cña nhµ xuÊt b¶n
tung ra cha thÓ c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ cã kinh nghiÖm vµ th©m niªn
l©u n¨m.
Víi nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn nªu trªn kÕt hîp víi thêi gian thùc tËp t¹i
nhµ xuÊt b¶n giao th«ng vËn t¶i t«i nhËn thÊy:
Nhµ xuÊt b¶n thêi gian qua ®· cã nhiÒu cè g¾ng ®Ó thÝch øng víi thÞ
trêng vµ vËn dông marketing vµo thùc tiÔn kinh doanh. Tuy nhiªn lµ mét
®¬n vÞ s¶n xuÊt s¸ch vµ in Ên c¸c lo¹i v¨n ho¸ phÈm chñ yÕu lµ trong
ngµnh. Ngoµi môc ®Ých kinh doanh nhµ xuÊt b¶n cßn cã nhiÖm vô tuyªn
truyÒn ®êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ níc ViÖt Nam. Nhng nhµ xuÊt b¶n cha
thùc sù ho¹t ®éng hiÖu qu¶ theo ®óng tÇm cì vµ kh¶ n¨ng cña m×nh. Ho¹t
®éng cña C«ng ty gi÷a c¸c phßng ban thiÕu ®ång bé, ch a cã chiÕn lîc cô
thÓ ®Æc biÖt lµ c¸c biÖn ph¸p marketing cßn mê nh¹t, cha cã ®îc vÞ trÝ cÇn
thiÕt cña nã. Do ®ã, ®Ó vËn dông nh÷ng kiÕn thøc marketing ®· kÕt hîp
víi thùc tiÔn quan s¸t ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ nhµ xuÊt b¶n giao th«ng

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
vËn t¶i, t«i ®· chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p marketing nh»m n©ng cao
hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ xuÊt b¶n Giao th«ng vËn t¶i"
Môc tiªu cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu ho¹t ®éng kinh doanh s¸ch vµ v¨n
ho¸ phÈm díi quan ®iÓm marketing tõ ®ã x©y dùng c¸c chiÕn lîc
marketing vµ c¸c gi¶i ph¸p marketing nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh
cña c«ng ty.
KÕt cÊu ®Ò tµi ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I:

Nh÷ng lý luËn chung vÒ marketing trong ho¹t ®éng kinh doanh

Ch¬ng II:

Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ xuÊt b¶n giao th«ng
vËn t¶i

Ch¬ng III:

C¸c gi¶i ph¸p marketing nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh cña C«ng ty

2

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng I
N...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta cã nh÷ng chuyÓn biÕn
tÝch cùc, tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao p sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng sù
qn lý cña nhµ níc, trong ®iÒu kiÖn ®æi míi nµy Marketing ngµy ng trë
tnh mét hÖ thèng chøc n¨ng cã vÞ trÝ quan träng ®èi víi tÊt c c¸c doanh
nghiÖp trªn nhiÒu gãc ®é, Marketing m cho sù lùa chän, sù th m·n ng-
êi tiªu dïng chÊt lîng cuéc sèng tèt ®a.
Marketing gióp cho doanh nghiÖp linh ht trong kinh doanh b¾t ®îc
thêi c¬, nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ®ã t×m c¸ch tho n nhu cÇu ®ã,
chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh vµ thu ®îc lîi nhuËn.
HiÖn nay t nhiÒu c«ng ty ph¸t hµnh s¸ch, nhµ xuÊt bn trªn thÞ
trêng níc chñ yÕu lµ c¸c ng tm niªn tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh.
Trong khi ®ã NXB giao th«ng n ti lµ ®¬n vÞ sn xuÊt kinh doanh míi cã
qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®îc 15 m cho n c¸c sn phÈm a nhµ xuÊt bn
tung ra cha thÓ nh tranh i c¸c ®èi thñ kinh nghiÖm th©m niªn
u n¨m.
Víi nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn nªu trªn kÕt hîp víi thêi gian thùc tËp t¹i
n xuÊt bn giao th«ng vËn ti t«i nhËn thÊy:
Nhµ xuÊt bn thêi gian qua ®· cã nhiÒu cè ng ®Ó thÝch øng víi thÞ
trêng vËn ng marketing vµo thùc tiÔn kinh doanh. Tuy nhiªn mét
®¬n n xuÊt s¸ch in Ên c¸c li n ho¸ pm chñ yÕu lµ trong
nnh. Ngoµi môc ®Ých kinh doanh nhµ xuÊt bn n cã nhiÖm vô tuyªn
truyÒn ®êng lèi a §ng vµ Nhµ níc ViÖt Nam. Nhng nhµ xuÊt bn cha
thùc sù ho¹t ®éng hiÖu qu theo ®óng tÇm vµ kh n¨ng cña m×nh. Ho¹t
®éng a C«ng ty gi÷a c png ban thiÕu ®ång bé, cha cã chiÕn lîc
thÓ ®Æc biÖt lµ c biÖn ph¸p marketing n mê nh¹t, cha cã ®îc vÞ trÝ n
thiÕt cña . Do ®ã, ®Ó n ng nh÷ng kiÕn thøc marketing ®· kÕt hîp
víi thùc tiÔn quan s¸t pn ch c chØ tiªu vÒ n xuÊt n giao th«ng
1
ĐATN MARKETING: Nâng cao hiệu quả SXKD tại NXB GTVT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Nâng cao hiệu quả SXKD tại NXB GTVT - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Nâng cao hiệu quả SXKD tại NXB GTVT 9 10 751