Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Nâng cao hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại cty Biti's trên thị trường miền Bắc

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1727 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

Lêi më ®Çu.
Víi sè lîng d©n sè ®«ng (kho¶ng gÇn 80 triÖu ngêi) céng víi møc t¨ng
trëng vÒ kinh tÕ cao trong mÊy n¨m gÇn ®©y lµm cho ®êi sèng cña ngêi d©n
kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn, nhu cÇu vÒ mua s¾m hµng tiªu dïng (TD) t¨ng rÊt
m¹nh. §©y lµ mét thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng vµ hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t
s¶n xuÊt hµng TD trong níc vµ ngoµi níc .
C«ng ty s¶n xuÊt hµng tiªu dïng B×nh Tiªn (Bi Ti ‘S) ,tham gia thÞ trêng ViÖt Nam tõ n¨m 1982 ®Õn nay(n¨m 2001) tr¶i qua 19 n¨m t¨ng trëng vµ
ph¸t triÓn c¸c s¶n phÉm giÇy dÐp cña c«ng ty ®· chiÕm ®îc c¶m t×nh cña ®«ng
®¶o ngêi tiªu dïng trong c¶ níc .
§Ó cã ®îc kÕt qu¶ trªn lµ do c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi vÒ mÉu
m· ,n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô tíi ngêi tiªu dïng. Ngoµi ra c¸c ho¹t
®éng qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i, tuyªn truyÒn... còng ®îc C«ng ty rÊt coi träng
vµ gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn liªn tôc cu¶ C«ng ty.
ChÝnh v× vËy, trªn c¬ së thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i CNMB – c«ng
ty s¶n xuÊt hµng tiªu dïng B×nh Tiªn (Bi Ti ‘S). Em ®· lùa chän ®Ò tµi cho
chuyªn ®Ò thùc tËp lµ: “Thùc tr¹ng vµ c¸c gi¶i ph¸p Marketing nh »m n©ng
cao ho¹t ®éng cña hÖ thèng xóc tiÕn hçn hîp cña C«ng ty Bi Ti ‘S trªn thÞ
trêng MiÒn B¾c”.
Môc ®Ých ngiªn cøu cña em khi lùa chän ®Ò tµi nµy lµ:
- §em lý thuyÕt øng dông vµo thùc tiÔn, lµm s¸ng tá luËn cø khoa häc vÒ sö
dông xóc tiÕn hçn hîp.
- Ph©n tÝch thùc tr¹ng hÖ thèng xóc tiÕn hçn hîp cña C«ng ty Bi Ti ‘S trªn
thÞ trêng MiÒn B¾c, tõ ®ã ®¸nh gi¸ nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i vµ gi¶i ph¸p kh¾c
phôc.
Toµn bé ®Ò tµi nµy sÏ ®îc tr×nh bÇy thµnh 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ viÖc tæ chøc & qu¶n lý hÖ thèng xóc
tiÕn hçn hîp:
Tr×nh b¸y vÒ c¬ së lý luËn cã xóc tiÕn hçn hîp,trong ®ã giíi thiÖu tæng quan
vÒ vÞ trÝ, vai trß cña xóc tiÕn hçn hîp trong ho¹t ®éng Marketing, ®ång thêi
S/v:T« V¨n Anh

1

Líp: Marketing39C

Chuyªn ®Ò thùc tËp

còng giíi thiÖu c«ng viÖc c¬ b¶n vµ mét ngêi lµm Marketing ph¶i tiÕn hµnh
khi tæ chøc vµ qu¶n lý hÖ thèng xóc tiÕn hçn hîp cña mét doanh nghiÖp.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c¸c ho¹t ®éng cña hÖ thèng xóc tiÕn hçn hîp cña
C«ng ty Bi Ti ‘S.
Trong ch¬ng tr×nh nµy, em ®· øng dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc vµo
ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty tõ gèc ®é cña
Marketing, ®¸nh gÝa nh÷ng u, nhîc ®iÓm cña chi nh¸nh trong lÜnh vùc
Marketing tõ ®ã t×m ra nh÷ng vÊn ®Ó cßn tån t¹i ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c
phôc chóng.
Ch¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao ho¹t ®éng cña hÖ thèng xóc
tiÕn hçn hîp cña C«ng...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Lêi më ®Çu.
Víi lîng d©n ®«ng (kho¶ng gÇn 80 triÖu ngêi) céng víi møc t¨ng
trëng kinh cao trong mÊy n¨m gÇn ®©y lµm cho ®êi sèng cña ngêi d©n
kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn, nhu cÇu mua s¾m hµng tiªu dïng (TD) t¨ng rÊt
m¹nh. §©y mét thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t
s¶n xuÊt hµng TD trong níc vµ ngoµi níc .
C«ng ty s¶n xuÊt hµng tiªu dïng B×nh Tiªn (Bi Ti ‘S) ,tham gia thÞ tr-
êng ViÖt Namn¨m 1982 ®Õn nay(n¨m 2001) tr¶i qua 19 n¨m t¨ng trëng vµ
ph¸t triÓn c¸c s¶n phÉm giÇy dÐp cña c«ng ty ®· chiÕm ®îc c¶m t×nh cña ®«ng
®¶o ngêi tiªu dïng trong c¶ níc .
§Ó ®îc kÕt qu¶ trªn do c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi mÉu
m· ,n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô tíi ngêi tiªu dïng. Ngoµi ra c¸c ho¹t
®éng qu¶ng o, khuyÕn m¹i, tuyªn truyÒn... còng ®îc C«ng ty rÊt coi träng
vµ gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn liªn tôc cu¶ C«ng ty.
ChÝnh y, trªn thùc ho¹t ®éng kinh doanh t¹i CNMB c«ng
ty s¶n xuÊt hµng tiªu dïng B×nh Tiªn (Bi Ti ‘S). Em ®· lùa chän ®Ò tµi cho
chuyªn ®Ò thùc tËp lµ: Thùc tr¹ng c¸c gi¶i ph¸p Marketing nh »m n©ng
cao ho¹t ®éng cña thèng xóc tiÕn hçn hîp cña C«ng ty Bi Ti S trªn thÞ
trêng MiÒn B¾c”.
Môc ®Ých ngiªn cøu cña em khi lùa chän ®Ò tµi nµy lµ:
- §em lý thuyÕt øng dông vµo thùc tiÔn, lµm s¸ng tá luËn cø khoa häc vÒ sö
dông xóc tiÕn hçn hîp.
- Ph©n tÝch thùc tr¹ng thèng xóc tiÕn hçn hîp cña C«ng ty Bi Ti ‘S trªn
thÞ trêng MiÒn B¾c, ®ã ®¸nh gi¸ nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i gi¶i ph¸p kh¾c
phôc.
Toµn bé ®Ò tµi nµy sÏ ®îc tr×nh bÇy thµnh 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng luËn viÖc chøc & qu¶n thèng xóc
tiÕn hçn hîp:
Tr×nh b¸y luËn xóc tiÕn hçn hîp,trong ®ã giíi thiÖu tæng quan
trÝ, vai trß cña xóc tiÕn hçn hîp trong ho¹t ®éng Marketing, ®ång thêi
S/v:T« V¨n Anh Líp: Marketing39C
1
ĐATN MARKETING: Nâng cao hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại cty Biti's trên thị trường miền Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Nâng cao hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại cty Biti's trên thị trường miền Bắc - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Nâng cao hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại cty Biti's trên thị trường miền Bắc 9 10 359