Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Nâng cao mức độ thoả mãn khách hàng tại cty TMDV Tràng Thi

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1201 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

TrÇn Minh TuÊn

Lêi më ®Çu
Trªn thÕ giíi hiÖn nay kh«ng cßn ai kh«ng phñ nhËn vai trß cña
marketing trong sù sèng cßn cña doanh nghiÖp, cßn ë ViÖt Nam th× ®iÒu
nµy l¹i cßn kh¸ míi mÎ vµ nhiÒu ngêi kh«ng nhËn thøc ®îc ®Çy ®ñ
marketing lµ g×. Trong mét sè (rÊt Ýt) doanh nghiÖp cßn cã nh÷ng doanh
nghiÖp kh«ng quan t©m nhiÒu l¾m ®Õn marketing, ®iÒu nµy lµ mét sai lÇm
rÊt nghiªm träng. Tríc ®©y, ngêi d©n Hµ Néi kh¸ quen thuéc víi cöa hµng
quèc doanh vµ mçi ngêi Ýt nhÊt mét lÇn lµ ®· tõng nghe nãi vµ thËm chÝ
mua hµng ë ®ã. Tuy nhiªn h×nh ¶nh cña cöa hµng b¸ch hãa trong t©m trÝ
kh¸ch hµng cßn cã nh÷ng ®iÒu cÇn ph¶i chÊn chØnh l¹i tõ thêi cßn bao cÊp
vÒ th¸i ®é phôc vô cña nh©n viªn cöa hµng. Trong sè c¸c cöa hµng quèc
doanh th× phÇn lín cßn cha quan t©m nhiÒu ®Õn marketing vµ trong phßng
cña c«ng ty thêng kh«ng cã phßng marketing ®éc lËp, thêng bÞ lång ghÐp
vµo c¸c bé phËn, phßng kh¸c, chøc n¨ng, nh©n sù, ph©n cÊp qu¶n trÞ
marketing theo bËc vµ theo tr¸ch vô cßn bÞ ph©n t¸n, lång ghÐp, kiªm nhiÖm
ë nh÷ng phßng qu¶n trÞ chøc n¨ng kh¸c vµ do vËy sù phèi hîp lµm viÖc vµ
hiÖu qu¶ kh«ng cao.
C«ng ty TM-DV Trµng Thi tuy còng lµ mét trong nh÷ng cöa hµng
quèc doanh nhng còng ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu ®¸ng kÓ, tuy nhiªn
kh«ng tr¸nh khái mét sè mÆt h¹n chÕ. NÕu ®Ó l©u dµi th× ch¾c ch¾n c«ng ty
sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n, do vËy rÊt cÇn mét chiÕn lîc kinh doanh dµi h¹n vµ
cã chiÒu s©u th× míi cã thÓ tån t¹i, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong mét thÞ trêng ®Çy c¹nh tranh ë ViÖt Nam. ChÝnh v× tÝnh cÊp thiÕt cña t×nh h×nh ®ã nªn
em chän ®Ò tµi :"Mét sè gi¶i ph¸p marketing nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng
cao møc ®é tháa m·n kh¸ch hµng cña C«ng ty TM-DV Trµng Thi"

-1-

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

TrÇn Minh TuÊn
Ch¬ng I

Sù cÇn thiÕt n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
C«ng ty TM-DV Trµng Thi
I- Kh¸i qu¸t vÒ m«i trêng marketing vµ c¹nh tranh.

1- M«i trêng marketing lµ g×?
M«i trêng marketing lµ tæng hîp tÊt c¶ c¸c yÕu tè, nh÷ng lùc lîng
bªn trong vµ bªn ngoµi doanh nghiÖp cã ¶nh hëng tÝch cùc hoÆc tiªu cùc
®Õn ho¹t ®éng hoÆc ra c¸c quyÕt ®Þnh cña bé phËn marketing trong doanh
nghiÖp, ®Õn kh¶ n¨ng thiÕt lËp hoÆc duy tr× mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp
víi kh¸ch hµng.
Nh÷ng thay ®æi cña m«i trêng marketing ¶nh hëng s©u s¾c vµ m¹nh
mÏ tíi c¸c doanh nghiÖp. Bao gåm c¶ ¶nh hëng tèt vµ xÊu tíi kinh doanh.
M«i trêng kh«ng chØ cã nh÷ng thay ®æi, nh÷ng diÔn biÕn tõ tõ vµ dÔ dµng
ph¸t hiÖn vµ dù b¸o mµ nã cßn lu«n tiÒm Èn nh÷ng biÕn ®éng kh«n lêng;
thËm chÝ nh÷ng có sèc. Nh vËy, m«i trêng ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp TrÇn Minh TuÊn
Lêi më ®Çu
Trªn thÕ giíi hiÖn nay kh«ng cßn ai kh«ng phñ nhËn vai trß cña
marketing trong sù sèng cßn cña doanh nghiÖp, cßn ë ViÖt Nam t ®iÒu
nµy l¹i cßn k míi mÎ nhiÒu ngêi kh«ng nhËn thøc ®îc ®Çy ®ñ
marketing lµ g×. Trong mét (rÊt Ýt) doanh nghiÖp cßn nh÷ng doanh
nghiÖp kh«ng quan t©m nhiÒu l¾m ®Õn marketing, ®iÒu nµy mét sai lÇm
rÊt nghiªm träng. Tríc ®©y, ngêi d©n Néi kh¸ quen thuéc víi cöa hµng
quèc doanh mçi ngêi Ýt nhÊt mét lÇn ®· tõng nghe nãi thËm chÝ
mua hµng ë ®ã. Tuy nhiªn h×nh ¶nh cña cöa hµng b¸ch hãa trong t©m trÝ
kh¸ch hµng cßn nh÷ng ®iÒu cÇn ph¶i chÊn chØnh l¹i thêi cßn bao cÊp
th¸i ®é phôc cña nh©n viªn cöa hµng. Trong sè c¸c cöa hµng quèc
doanh th× phÇn lín cßn cha quan t©m nhiÒu ®Õn marketing trong phßng
cña c«ng ty thêng kh«ng phßng marketing ®éc lËp, thêng lång ghÐp
vµo c¸c phËn, phßng kh¸c, chøc n¨ng, nh©n sù, ph©n cÊp qu¶n trÞ
marketing theo bËc vµ theo tr¸ch vô cßn bÞ ph©n t¸n, lång ghÐp, kiªm nhiÖm
ë nh÷ng phßng qu¶n tchøc n¨ng kc do vËy phèi hîp lµm viÖc
hiÖu qu¶ kh«ng cao.
C«ng ty TM-DV Trµng Thi tuy còng mét trong nh÷ng cöa hµng
quèc doanh nhng còng ®· ®¹t ®îc mét thµnh tùu ®¸ng kÓ, tuy nhiªn
kh«ng tr¸nh khái mét sè mÆt h¹n chÕ. NÕu ®Ó l©u dµi th× ch¾c ch¾n c«ng ty
gÆp nhiÒu khã kh¨n, do vËy rÊt cÇn mét chiÕn lîc kinh doanh dµi h¹n
cã chiÒu s©u th× míi thÓ tån t¹i, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong mét thÞ tr-
êng ®Çy c¹nh tranh ë ViÖt Nam ChÝnh v× tÝnh cÊp thiÕt cña t×nh h×nh ®ã nªn
em chän ®Ò tµi :
 !"#$%&'$$
- 1 -
ĐATN MARKETING: Nâng cao mức độ thoả mãn khách hàng tại cty TMDV Tràng Thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Nâng cao mức độ thoả mãn khách hàng tại cty TMDV Tràng Thi - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Nâng cao mức độ thoả mãn khách hàng tại cty TMDV Tràng Thi 9 10 766